Augstākā profesionālā izglītība 2,5 gados tālmācības un neklātienes formā

Izmēģini studiju materiālu bez maksas

Mārketings, reklāma un sabiedriskās attiecības

Mācies no labākajiem jomas speciālistiem
Iegūsti prakses vietas prestižos jomas uzņēmumos
Mārketings, reklāma un sabiedriskās attiecības - apgūsti pārdošanas prasmes un digitālā mārketinga mākslu
Apgūsti pārdošanas prasmes un digitālā mārketinga mākslu

Studiju programma «Mārketings, reklāma un sabiedriskās attiecības» ir piemērota:

 • tiem, kas vēlas veidot karjeru komunikācijas jomā;
 • tiem, kas vēlas veiksmīgāk pārdot savus produktus;
 • tiem, kas ir tehnoloģiju un sociālo mediju entuziasti;
 • tiem, kam nepieciešama kvalitatīva augstākā izglītība, bet ir iespēja studēt tikai neklātienē.

Rezervē labāko cenu Biznesa Vadības Koledžā līdz 27.jūnijam

Mārketinga studijas un sabiedriskās attiecības

Biznesa vadības koledža piedāvā tālmācības studiju programmu «Mārketings, reklāma un sabiedriskās attiecības». Augstskolas programmas mērķis ir, īstenojot mārketinga studijas neklātienē un tālmācībā, sagatavot augsta līmeņa mārketinga un reklāmas speciālistus, digitālā mārketinga profesionāļus, kā arī sabiedrisko attiecību speciālistus.

Augstākā izglītība komunikācijas jomā – akreditēta tālmācības studiju programma nodrošina vispārīgo teorētisko vadības, pārdošanas, psiholoģijas zināšanu bāzi, kas dod iespēju turpmākajā studiju gaitā modelēt un veidot priekšstatus par dažādām saskarsmes, vadības, komunikācijas teorijām un praksi digitālā mārketingā, sabiedrisko attiecību un reklāmas veidošanā.

Mārketinga plānošanas un reklāmas, uzņēmējdarbības, organizāciju psiholoģijas, saskarsmes psiholoģijas, tiesību zinātņu, mikro un makroekonomikas, vadzinību, kā arī starptautiskās tirdzniecības un profesionālās ētikas tālmācības kursi veido pamatu turpmākās profesionālās izglītības iespējām Latvijas un ārzemju augstskolās.

Akreditētas tālmācības programmas uzdevumi:

 1. Sagatavot kvalificētus gan Latvijas, gan ārvalstu darba tirgū konkurētspējīgus mārketinga un tirdzniecības speciālistus;
 2. Dot iespēju papildināt motivāciju izvēlētajam studiju procesam, sniegt vispusīgas zināšanas, kas paplašinātu redzesloku, pilnveidotu studējošā pasaules skatījumu, apgūstot vispārizglītojošos studiju kursus;
 3. Studiju procesu orientēt tā, lai nozares un profesionālajos studiju kursos būtu iespēja apgūt nepieciešamās zināšanas un iemaņas izvēlētajā specialitātē, un nodrošināt iespēju turpināt izglītību noteiktajā specializācijā augstākā līmeņa izglītības programmās.

Uzņemšana Biznesa vadības koledžā notiek divas reizes gadā

Vasaras uzņemšana – notiek līdz 30. septembrim un 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*
Ziemas uzņemšana – notiek līdz 10. martam, 1. semestra nodarbības sākas martā un beidzas jūlijā.*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris/janvāris un februāris/jūnijs*
*Studiju uzsākšanas un beigu datumi var tikt pārcelti uz agrāku vai vēlāku termiņu.


Rezervē labāko cenu Biznesa Vadības Koledžā līdz 27.jūnijam

Mārketings un reklāma – studē internetā

Nodrošinot integrālās pieejas ieviešanu augstākajā izglītībā, tālmācības kursi e-studiju programmā sakārtoti loģiskā secībā, ievērojot pēctecības principu un ļaujot studējošajiem pakāpeniski pilnveidoties gan profesionāli, gan personiski.

Programmas realizācijas gaitā tiek atspoguļoti mārketinga, reklāmas un sabiedrisko attiecību mērķi un uzdevumi, mārketinga plānošanas posmi un sasniedzamie rezultāti, cenu veidošanas stratēģijas, teorētiskās un praktiskās zināšanas par patērētāju uzvedību un pieprasījuma prognozēšanu. Atklātas dažāda līmeņa vadītājam un sabiedrisko attiecību speciālistam nepieciešamās īpašības un kvalitātes, psiholoģiskā sagatavotība, darba formas, metodes un to pilnveides ceļi.

Studiju laikā tiek nodrošināta arī studējošo personības pilnveide, attīstot publiskās uzstāšanās prasmes, pilnveidojot sociālās un komunikācijas, kā arī pašnoteikšanās kompetences.

Mārketinga studiju laikā 3. un 4.semestrī studenti iziet «Tirgzinību praksi» un «Pārdošanas praksi», kas ļauj pārbaudīt teorētiskās zināšanas praktiski un izvēlēties kvalifikācijas darba tēmu.

Pēc visām izpildītām studiju programmas prasībām, 5.semestrī augstskolas studenti izstrādā Kvalifikācijas darbu, kurā demonstrē prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi, analizējot izvēlēto tēmu caur veiktajiem pētījumiem. Pēc sekmīgas studiju prasību izpildīšanas un kvalifikācijas darba aizstāvēšanas, students iegūst kvalifikāciju «Mārketinga un tirdzniecības speciālists».

Augstskolas tālmācības studiju plānotais rezultāts:

 • Sagatavots kvalificēts un konkurētspējīgs mārketinga un reklāmas speciālists;
 • Absolventu profesionālais, sociālais un personīgais briedums, kas dod iespēju viņiem veidot sekmīgu karjeru un dot ieguldījumu sabiedrības labklājības celšanā;
 • Visi absolventi ir sagatavoti studijām 2.līmeņa augstskolu programmās.
Mārketings, reklāma un sabiedriskās attiecības - apgūsti pārdošanas prasmes un digitālā mārketinga mākslu
Studiju programma: Mārketings, reklāma un sabiedriskās attiecības
Kvalifikācija: Mārketinga un tirdzniecības speciālists
Studiju līmenis: 1. līmeņa augstākā profesionālā
Studiju ilgums: 2,5 gadi
Studiju forma: neklātiene un tālmācība
Studiju maksa: EUR 695 semestrī
Studiju kredīts Biznesa vadības koledžā
Studiju kredīts
Dalītais studiju maksājums Biznesa vadības koledžā
Dalītais studiju maksājums

Programmas studiju kursi

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE KURSI (A bloks)

NOZARES KURSI (B bloks)

IZVĒLES KURSI (C bloks – 10 KP)

 • Sociāli psiholoģiskie trēniņi
 • Aroda veselība, drošība un civilā aizsardzība
 • Loģistika
 • Lietišķā etiķete
 • Pasaules kultūras vēsture I
 • Pasaules kultūras vēsture II
 • Cilvēkresursu vadība I
 • Cilvēkresursu vadība II
 • Vadzinības
 • Publiskās uzstāšanās māksla
 • Profesionalitāte un karjera
Studiju programma akreditēta līdz: 2019. gada 11.jūnijam

Studiju plāns

Atvērt Tālmācības programmas «Mārketings, reklāma un sabiedriskās attiecības» studiju plānu

Biežāk uzdotie jautājumi

Šeit esam apkopojuši mums visbiežāk uzdotos jautājumus par koledžas darbību, studiju procesu, elektronisko mācību vidi, maksājumiem, budžeta vietām u.c. lietām, kā arī atbildes uz tiem.

Atvērt Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Rezervē labāko cenu Biznesa Vadības Koledžā līdz 27.jūnijam

Pašnovērtējuma ziņojums

Atvērt studiju programmas «Mārketings, reklāma un sabiedriskās attiecības» pašnovērtējuma ziņojumu


 

Biznesa spēļu klubs Cashflow

 Spēļu klubs: Veiksmei. Naudai. Biznesam.

Piedāvājam pasaulē pārdotāko bestselleru autora Roberta T. Kijosaki finanšu spēli “Cashflow”, ar kuras palīdzību iespējams viegli un ātri apgūt naudas pamatus mūsdienu finansiālajā pasaulē. Piedāvājam šo spēli izspēlēt kopā ar profesionālu spēles vadītāju, kurš palīdzēs Jums iepazīties ar spēli, izskaidros un analizēs tās gaitu.

Izvēlne