Augstākā profesionālā izglītība 2,5 gados tālmācības un neklātienes formā

Izmēģini studiju materiālu bez maksas


Uzņemšana

Dalies ar citiem!
Uzņemšana notiek divas reizes gadā

Uzņemšana notiek divas reizes gadā

Vasaras uzņemšana – notiek līdz 30. septembrim un 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*

Ziemas uzņemšana – notiek līdz 28. februārim un 1. semestra nodarbības sākas martā un beidzas jūlijā.*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris/janvāris un februāris/jūnijs*

*Studiju uzsākšanas un beigu datumi var tikt pārcelti uz agrāku vai vēlāku termiņu.

Dokumenti un to iesniegšana

Dokumenti un to iesniegšana

Pieteikumu studijām un nepieciešamos dokumentus iespējams iesniegt kā elektroniski, tā klātienē: BVK birojā, Alberta ielā 13, Rīgā.

Piesakoties studijām, jāiesniedz:

 • pases kopija
 • 1 fotogrāfija (3×4 cm)
 • ja ir mainīts uzvārds, to apliecinoša dokumenta kopija
 • vienreizējs maksājums par dokumentu pārbaudi un noformēšanu – EUR 30,00.
 • vidējās izglītības dokuments (personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pēc 2004. gada, – centralizēto eksāmenu sertifikāts)
 • sekmju izraksts

Ja vidējā izglītība iegūta ārzemēs…
Ja vidējo izglītību apliecinošs dokuments pazudis…

Studiju maksas atlaides

Studiju maksas atlaides

Atlaide Studiju periods Atlaide tiek piešķirta
20% katram semestrim Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” un projekta “Esi līderis!” absolventiem
20% katram semestrim visiem BVK absolventiem, uzsākot studijas atkārtoti
15% katram semestrim citu vidusskolu 2016.g. absolventiem
15% pilnai studiju maksai daudzbērnu ģimenēm (1 personai no ģimenes)
15% pilnai studiju maksai jaunajām māmiņām un tētiem (bērns līdz 2 g. vecumam)
10% katram semestrim citu augstskolu un koledžu absolventiem

*Atlaides un īpašie piedāvājumi nesummējas ar citām atlaidēm vai akcijām.

Studiju maksa

Studiju maksa

Studiju programma Semestra studiju maksa EUR
Komercdarbības speciālists 695 EUR
Mārketinga un tirdzniecības speciālists 695 EUR
Jurista palīgs 695 EUR
Personāla speciālists 695 EUR
Grāmatvedība un finanšu plānošana 695 EUR
Iestāžu darba organizācija un vadība 695 EUR
Tūrisma un viesnīcu serviss 695 EUR

 • Uzsākot studijas, BVK valde var izskatīt un akceptēt individuālu studiju maksas grafiku – dalītais maksājums. Studiju maksu par nākamo semestri iespējams maksāt, sadalot to pa mēnešiem.
 • Visās studiju programmās mācības ilgst 5 semestrus jeb 2,5 gadus.
Studiju kredīti

Studiju kredīti

BVK studenti 2016./2017. studiju gadā var saņemt studiju kredītu ar valsts galvojumu, kā arī saņemt kredītu jebkurā Latvijas komercbankā.

Studiju kredīts – paredzēts studiju maksas segšanai Biznesa vadības koledžā.

Izdevīga procentu likme. Studiju laikā, kā arī studiju pārtraukumā, studiju kredīta procentu likme ir 0% gadā.

Kā pieteikt kredītu? Studiju atbalsta centrā studējošajam ir jāaizpilda studiju kredīta pieteikuma veidlapa. Kad koledžā ir saņemts kredīta pieprasījuma apstiprinājums, studējošais dodas uz jebkuru tās bankas filiāli, kura apkalpo BVK, līdzi ņemot pasi.

Kredīta atmaksāšanas termiņu var pagarināt, ja studējošais:

 • ir grūtniecības vai pēcdzemdību atvaļinājumā,
 • atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā (līdz bērns sasniedz 1,5 gada vecumu) un nestrādā pilnu darba laiku,
 • turpina studijas bakalaura vai profesionālajā studiju programmā,
 • turpina studēt maģistratūrā, doktorantūrā vai rezidentūrā,
 • iegūst bezdarbnieka statusu.
Rekvizīti maksājumu veikšanai

Rekvizīti maksājumu veikšanai

Maksājuma saņēmējs: SIA „Biznesa vadības koledža”, Alberta iela 13, Rīga, LV-1010.
Reģistrācijas Nr.: LV40003923111
Iemaksas mērķis: Pretendenta vārds, uzvārds, personas kods, „Dokumentu noformēšana SIA BVK” un „Maksa par studijām SIA BVK”
Bankas:
 • A/S SEB Banka
  Konta Nr.LV 23 UNLA 0050011086470 (EUR)
  SWIFT kods: UNLALV2X
 • A/S Swedbank
  Konta Nr.LV 50 HABA 0551016801166 ( EUR, GBP)
  SWIFT kods: HABALV22
Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi apstiprināti SIA „Biznesa vadības koledža” 2013. gada 15. oktobrī Padomes sēdē (Protokols Nr. 02-02_2013/2014_02).

Lasīt noteikumus

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. Noteikumos lietotie termini:
   1. imatrikulācija – personas ierakstīšana koledžas studējošo sarakstā (matrikulā);
   2. pieteikšanās studijām – pretendenta apņemšanās studēt konkrētā studiju programmā atbilstoši Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Biznesa vadības koledža” noteiktajai kārtībai, kā arī pretendenta un koledžas savstarpējā vienošanās par studiju finansēšanas kārtību;
   3. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma – dod iespēju iegūt ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju; Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Biznesa vadības koledža” tiek realizēta 2,5 gados;
   4. pretendents – persona, kura ar rakstisku pieteikumu apliecinājusi vēlmi studēt Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Biznesa vadības koledža”;
   5. studējošais – persona, kura ir imatrikulēta Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Biznesa vadības koledža”;
   6. tiesības studēt – personas tiesības kļūt par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Biznesa vadības koledža” studējošo.
  2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Biznesa vadības koledža” (turpmāk tekstā – Koledža) Uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība (turpmāk tekstā – Noteikumi) izstrādāti saskaņā ar LR Augstskolu likuma 46.panta prasībām un LR Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumiem Nr.846.
  3. Šie Noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek pretendentu uzņemšana studijām Koledžā.
  4. Koledža nodrošina Noteikumu pieejamību visiem interesentiem.
  5. Uzņemšanas procesa laika grafiku un vietu nosaka ar Koledžas padomes lēmumu.
  6. Studējošo uzņemšanu nodrošina Koledžas Uzņemšanas komisija, kuras sastāvu apstiprina Koledžas padome. Uzņemšanas komisija darbojas saskaņā ar Koledžas padomes apstiprinātu Uzņemšanas komisijas nolikumu.
  7. Studējošo uzņemšana Koledžas studiju programmā sastāv no:
   1. pretendentu reģistrācijas studijām;
   2. studiju līguma noslēgšanas;
   3. ierakstīšanas studējošo sarakstā (imatrikulācijas).
 2. Tiesības studēt Koledžā
  1. Tiesības studēt Koledžā ir katram Latvijas Republikas pilsonim un personām, kurām ir Latvijas Republikas izdota nepilsoņa pase, kā arī personām, kurām ir izsniegtas patstāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā neatkarīgi no dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās piederības, politiskajiem uzskatiem un reliģiskās pārliecības, nodarbošanās un dzīves vietas. Personām, kas izglītību ieguvušas Lietuvas Republikā vai Igaunijas Republikā, tiesības pieteikties studijām Koledžā nosaka likums “Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par izglītības kvalifikāciju akadēmisko atzīšanu Baltijas kopējā izglītības telpā”. Pārējie ārvalstnieki var pieteikties studijām Koledžā saskaņā ar šo Noteikumu 6.punktu.
  2. Nosacījums studiju uzsākšanai Koledžas studiju programmās ir iepriekšējā izglītība, kas atbilst vismaz LR noteiktajai vispārējai vidējai, un to apliecina atbilstoši dokumenti.
  3. Privātskolu absolventi var kļūt par Koledžas studējošajiem, ja šo skolu izsniegtie diplomi ir atzīti Latvijas Republikā.
  4. Vienlaicīgi var studēt tikai vienā Koledžas studiju programmā.
  5. Studiju uzsākšanu vēlākajos studiju posmos reglamentē “Noteikumi par studiju programmas maiņu uz studējošo uzņemšanas kārtību vēlākajos studiju posmos”.
 3. Reģistrācija studijām
  1. Reģistrējoties studijām, persona, kas pretendē uz uzņemšanu studiju programmā, iesniedz pieteikumu (noteikta parauga veidlapu, kuru var saņemt Uzņemšanas komisijā) un uzrāda šādus dokumentus:
   1. pasi vai personas apliecību (vārda un/vai uzvārda maiņas gadījumā dokumentu, kas to apliecina),
   2. vidējo izglītību apliecinošu dokumentu,
   3. centralizēto eksāmenu sertifikātus, izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, personas, kuras ieguvušas augstāko izglītību pēc 2004. gada, bet veselības stāvokļa dēļ nav kārtojušas centralizētos eksāmenus, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai personas ar īpašām vajadzībām.
   4. 2 (divas) fotogrāfijas (3×4 cm);
   5. Ja persona izglītības dokumentu ir saņēmusi ārvalstīs, tā iesniedz Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments.
  2. Maksa par reģistrācijas dokumentu noformēšanu ir EUR 30. To var samaksāt tikai ar bankas pārskaitījumu.
 4. Konkurss, tā norises vispārīgās prasības
  1. Uzņemšanai studiju programmā Koledža rīko atklātu un vienlīdzīgu konkursu, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem, izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, personas, kuras ieguvušas augstāko izglītību pēc 2004. gada, bet veselības stāvokļa dēļ nav kārtojušas centralizētos eksāmenus, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai personas ar īpašām vajadzībām. Konkursa mērķis ir atlasīt atbilstošākos pretendentus izvēlētajā studiju programmā.
  2. Koledžas konkursa atlases kritērijs ir centralizēto eksāmenu latviešu valodā un svešvalodā (angļu/vācu/krievu) vērtējums (A,B,C,D, E vai F līmenis).
  3. Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību pēc 2004.gada, bet veselības stāvokļa dēļ nav kārtojušas centralizētos eksāmenus, personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, kā arī personas ar īpašām vajadzībām tiek uzņemtas studiju programmā, balstoties uz vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta sekmīgām atzīmēm latviešu valodā un svešvalodā (angļu/vācu/krievu) .
 5. Konkursa rezultātu noteikšana, izziņošana un imatrikulācija
  1. Konkursa rezultātus nosaka un apstiprina Uzņemšanas komisija.
  2. Konkursa rezultātus izziņo ne vēlāk kā triju dienu laikā no konkursa noslēguma dienas.
  3. Personai, kas pretendē uz uzņemšanu studiju programmā, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības prasīt, lai Koledžas lēmums par atteikšanos imatrikulēt šo personu tiktu noformēts rakstiski.
  4. Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Koledžas direktoram.
  5. Koledžas direktora pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
  6. Ar personām, kuras ir izpildījušas visus uzņemšanas noteikumus un veikušas pirmo maksājumu par studijām Koledžā, tiek noslēgts studiju līgums.
  7. Pēc studiju līguma noslēgšanas ar Uzņemšanas komisijas lēmumu un Koledžas direktora rīkojumu persona tiek imatrikulēta Koledžas studējošo matrikulā.
 6. Ārvalstnieku studijas
  1. Ārvalstnieku uzņemšana Koledžā notiek saskaņā ar Augstskolu likuma 83. – 85. panta prasībām.
  2. Ārvalstnieki var kļūt par Koledžas studējošajiem šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā un studēt saskaņā ar individuālu līgumu vai arī saskaņā ar starptautiskiem vai starp mācību iestādēm noslēgtiem (apmaiņas) līgumiem. Studējošie, kuri studē saskaņā ar apmaiņas līgumiem, sauc par Koledžas viesstudējošajiem.
Izvēlne