Pirmais Erasmus+ pieredzes apmaiņas brauciens!

Pirmais Erasmus+ pieredzes apmaiņas brauciens! Pagājušajā nedēļā Biznesa vadības koledžas direktore Signe Enkuzena, direktores vietnieki Jana Roze un Janis Supe, kā arī pasniedzēja Evija Ūpe devās Erasmus+ pieredzes apmaiņas braucienā uz Sociālo zinātņu universitāti Lodžā, Polijā. Brauciena laikā BVK pārstāvji iepazinās ar Sociālo zinātņu universitātes darbību, kā arī tika panākta vienošanās par turpmāku sadarbību pasniedzēju apmaiņā un pētniecības projektos.

Pieredzes apmaiņas brauciens tika īstenots Erasmus+ projekta ietvaros, kuru finansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Priecīgus un lustīgus svētkus 2021. gadā!

Cienījamie Biznesa vadības koledžas studenti, mācībspēki un sadarbības partneri!

Mēs strādāsim un būsim pieejami katru dienu līdz 22.jūnijam, arī 19. un 20.06.!
Būsim brīvdienās no 23.jūnija līdz 27.jūnijam ieskaitot.
Lūdzam visus aktuālos jautājumus kārtot līdz 22.jūnija plkst. 17:00.

Priecīgus un lustīgus svētkus!

«Digitālā pratība» un «Informācijas pārvaldība un datu apstrāde»

Piesakies mācībām ar ESF atbalstu!

Biznesa vadības koledža sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 8.4.1.0/16/I/001) ietvaros aicina pieteikties kādā no diviem studiju kursiem. Pieteikšanās notiek līdz 30. jūnijam.

Pieteikšanās:

Digitālā pratība: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1594

Informācijas pārvaldība un datu apstrāde: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1595

Mācību ilgums: 2 mēneši
Līdzmaksājums tikai 10% jeb 36 EUR apmērā no kopējās kursu cenas.

ORGANIZĀCIJAS UN INDIVĪDA DZĪVES KVALITĀTE DIGITĀLAJĀ LAIKMETĀ

Starptautiskā zinātniski praktiskā TIEŠSAISTES konference/
International ONLINE conference of applied sciences

 

“ORGANIZĀCIJAS UN INDIVĪDA DZĪVES KVALITĀTE DIGITĀLAJĀ LAIKMETĀ”
“LIFE QUALITY OF ORGANISATIONS AND INDIVIDUALS IN THE DIGITAL AGE”

 

2021. gada 24., 26. aprīlī / April 24, 26 2021

Biznesa vadības koledžas, Rīga, Alberta iela 13

College of Business Administration, Alberta Street 13, Riga

Spied šeit, lai iepazītos ar konferences programmu.


Starptautiskā zinātniski praktiskā TIEŠSAISTES konference

 


KONFERENCES PROGRAMMA | THE AGENDA OF THE CONFERENCE

24. aprīlis | April 24
Konferences plenārsēde | Plenary session
10:00-12:30

10:00-10:10 Konferences atklāšana | Opening of the Conference
PhD SIGNE ENKUZENA, BVK direktore | Director of the CBA
10:10-10:30 Ieguvēji un zaudētāji pandēmijas laikā: globālais līdzsvars un perspektīvas | Winners and losers in times of Corona: global balance and perspectives (angļu valodā | in English)
PhD LEONARDO PATACCINI, pētnieks Trinitijas koledžā Dublinā un Latvijas Universitātē| Research Fellow at the Trinity College Dublin and University of Latvia
10:30-10:50 Lietu interneta un attālinātā darba loma dzīves kvalitātē | The role of Internet of Things (IoT) and remote working in quality of life (angļu valodā | in English)
PhD, MBA ANDREAS KARAOULANIS, 5 grāmatu autors, profesors, vadībzinātņu profesionālis ar 25 gadu pieredzi | Author of 5 books, professor, management professional with 25 years of experience
10:50-11:10 Valodu mācīšanās maiņa ar izkliedētu komandu palīdzību |Changing the world of language learning with a distributed team (angļu valodā | in English)
NISS JONAS CARLSSON, Zviedrijas uzņēmuma Språkkraft priekšsēdētājs| Chairman of Språkkraft
11:10-11:30 Kā labāk dzirdēt, redzēt, saprast, sajust attālināti | How to hear, see, understand and feel better remotely (in Latvian)
Mg.art. VALDIS PAVLOVSKIS, aktieris, režisors, RISEBA lektors | Actor, director, lecturer at RISEBA University
11:30-11:50 Pozitīvais resurss biznesa līderu izlasē, sakarība starp dzīvesspēku, pašefektivitāti un viedumu | Positive resource in the selection of business leaders, the relationship between vitality, self-efficiency and intelligence (in Latvian)
Dr. GUNA SVENCE, LU profesore, BVK pasniedzēja | Professor at University of Latvia, lecturer at the CBA
Mg.psych. VINETA GRĪVZA, psiholoģe | Psychologist
11:50-12:10 Mediācija jeb trešās puses spēks konflikta vairošanā vai mazināšanā | Mediation or the power of a third party to increase or decrease a conflict (in Latvian)
Mg.sc.soc. LELDE KĀPIŅA, sertificēta mediatore, psihoterapeite, supervizore, BVK pasniedzēja | Certified mediator, psychotherapist, supervisor, lecturer at the CBA
12:10-12:30 Ieguldītāju aizsardzība | Protection of investors (in Latvian)
PhD cand., Mg.iur. TATJANA JUKNA, Atbilstības vadītāja Bilderlings Pay Ltd. (UK), Rīgas Stradiņa Universitātes pasniedzēja | Head of Compliance at Bilderlings Pay Ltd. (UK), lecturer at Riga Stradins University

Spied šeit, lai iepazītos ar konferences sesiju prezentācijām


24. aprīlis | April 24
Konferences sesijas | Parallel sessions
12:45-14:15Atbilstoši sesijas tematam konferences dalībnieki uzstājas ar prezentācijām.
Katra uzstāšanās līdz 10 min. Prezentācijas iesūtīt sesijas moderatoram līdz 2021.gada 20. aprīlim ieskaitot uz moderatora e-pastu.
According to the session themes, the conference participants will present their topics.
The length of each presentation is up to 10 min. Presentations should be submitted to the session moderator by 20 April 2021 to the moderators’ e-mail.

 

Uzņēmējdarbība un loģistika | Business and logistics

Moderatori | Moderators: Dainis Locāns, Alisa Lāce

dainis.locans@bvk.lv

Vadība un cilvēkresursi | Management and human resources

Moderators | Moderator: Evija Ūpe, Liene Vīduša

evija.upe@bvk.lv

Tiesiskie aspekti | Legal issues

Moderators | Moderator: Jānis Supe

janis.supe@bvk.lv

Mārketings un pārdošana | Marketing and sales

Moderators | Moderator: Gustavs Kreicbergs

gustavs.kreicbergs@bvk.lv

Grāmatvedība un finanses | Accounting and finances

Moderators | Moderator: Rita Vanaga

rita.vanaga@bvk.lv


Moderators informēs dalībniekus par sesijas norisi līdz 2021.gada 23.aprīlim / Participants will be informed about the session schedule till 23 April 2021 by the session moderator

RAKSTUS KONFERENCES RAKSTU KRĀJUMAM IESŪTĪT LĪDZ 07.07.2021. UZ janis.supe@bvk.lv. RAKSTA PRASĪBAS TIKS IZSŪTĪTAS, TIKLĪDZ PIETEIKSIETIES

ARTICLES FOR THE CONFERENCE PROCEEDINGS SHOULD BE SUBMITTED BY 07.07.2021 TO janis.supe@bvk.lv. THE REQUIREMENTS FOR THE ARTICLE WILL BE SENT UPON YOUR APPLY

26. aprīlis | 26 April
Darbsemināri | Workshops
18:00-19:30

Konferences laikā 26. aprīlī dalībniekiem būs iespēja pieteikties vienā no darbsemināriem. Detalizēta informācija par pieteikšanos konferences norises laikā.
Participants will be able to apply for one of the two workshops on April 26. Detailed information will follow during the conference.

 

PĒTERIS URTĀNS, ergoterapeits, “RigaBrain” smadzeņu treniņu centra vadītājs
Darbseminārs: VAI MAN IR LABA SMADZEŅU DARBĪBA? | DO I HAVE A GOOD BRAIN FUNCTION?

Smadzenes ir sarežģīts un darbīgs orgāns, kura darba kapacitāte nosaka mūsu spējas darīt, darīt labāk, darīt ātrāk. Bet kas īsti ir tas stāvoklis, kad smadzenes optimālā stāvoklī un kā tur nonākt? Kā nespiest pa daudz un kā vadīt šo orgānu – instrumentu? Par to un vēl vairāk seminārā.

The brain is a complex and functional organ whose work capacity determines our ability to do, to do better, to do faster. But what exactly is the condition when the brain is in optimal condition and how to get there? How not to push too much and how to control this organ – an instrument? About this and more in the seminar.

Lektors: PĒTERIS URTĀNS, ergoterapeits, “RigaBrain” smadzeņu treniņu centra vadītājs | Occupational therapist, head of RigaBrain brain training centre.


VLADIMIRS IVANOVS, Agile Koučs un Treneris, sniedz Agile transformāciju pakalpojumus un apmācības.
Darbseminārs: AGILE – METODE, DOMĀŠANAS VEIDS VAI KARGO KULTS? | AGILE – METHOD, WAY OF THINKING OR KARGO CULT?

Par Agile un Scrum runā daudz, bet kas tie tādi ir? Interaktīva semināra laikā tiksim skaidrībā ne tikai ar to, kā lietas pareizi nosaukt, bet arī kāds no tā visa ir labums un ko katrs no mums varētu praktizēt ikdienā.
Esiet gatavi diskutēt mazajās grupās, ka arī dalīties ar savu pieredzi un pārdomām.

There is a lot of talk about Agile and Scrum, but what are they? During the interactive seminar, we will find out not only how to name things correctly, but also some of the benefits and what each of us could practice on a daily basis.
Be prepared to discuss in small groups and to share your experiences and thoughts.

Lektors: VLADIMIRS IVANOVS, Agile Koučs un Treneris, sniedz Agile transformāciju pakalpojumus un apmācības. Klientu starpā ir apdrošināšanas, IT, telekomunikāciju, mazumtirdzniecības,
ražošanas kompānijas un pat naftas gigants “British Petroleum” | Agile Coach, provides Agile transformation services and training. Customers include insurance, IT, telecommunications, retail,
production companies and even the oil giant British Petroleum.

Biznesa vadības koledžas apsveikums 2021. gada Lieldienās

Biroja darba laiks 2021. gada Lieldienu svētkos:
1. aprīlis – 9:00–19:00
2. aprīlis – brīvdiena
3. aprīlis – brīvdiena
4. aprīlis – brīvdiena
5. aprīlis – brīvdiena

Projekta aktualitātes 2020. gada decembrī

19. un 20. decembrī notika pēdējās lekcijas šajā 2020. gadā, kas noslēdzās nelielā svinīgā gaisotnē, bet pasniedzēji tomēr neaizmirsa uzdot arī pastāvīgos darbus, lai veiksmīgi nostiprinātu apgūtās zināšanas un prasmes, uzstādītu un noformulētu mērķus Jaunajā gadā (“Biznesa uzsākšana”) vai spētu veiksmīgi darboties grāmatvedībā (“Praktiskā grāmatvedība (bez priekšzināšanām).

Lai gaiši Ziemassvētki un laimīgs Jaunais gads!

Jaunajā gadā vēlam ticību sev, saviem panākumiem, kopīgiem mērķiem un ideāliem!

Projekta aktualitātes 2020. gada novembrī

Profesionālās pilnveides programmās “Biznesa uzsākšana” un “Praktiskā grāmatvedība (bez priekšzināšanām)” novembra beigās mācības uzsāka četras grupas. Mācību maksa 90% apmērā tiek segta no valsts un ES līdzekļiem, tāpēc šī ir unikāla iespēja ieguldot tikai 10% no saviem līdzekļiem apgūt grāmatvedības pamatus vai saņemt atbalstu un rīkus, kas ir nepieciešami veiksmīgai biznesa uzsākšanai, ko sniedz profesionāli pasniedzēji.

Sveicieni Latvijas valsts svētkos!

Sveicieni Latvijas 2019. gada valsts svētkos!

Projekta aktualitātes 2020. gada oktobrī

22. oktobrī noslēdzās pieteikšanās projekta 5. kārtai, kurā Biznesa vadības koledža piedāvās apgūt divas profesionālās pilnveides programmas “Biznesa uzsākšana” un “Praktiskā grāmatvedība (bez priekšzināšanām)” 160 stundu apjomā.

Projekta aktualitātes 2020. gada augustā un septembrī

Biznesa vadības koledža 22. augustā veiksmīgi startēja ESF projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” attālināto kārtu, kur gandrīz 50 nodarbinātie uzsaka apgūt studiju kursu “Ekspedīcija un starptautisko pārvadājumu organizēšana”.

BVK projekta aktualitātes 2020. gada septembrī

Šodien svinam projekta noslēgumu un sasniegtos rezultātus!

Kopā mēs 2 (divos) gados īstenojām:

  1. Koledžas pārvaldības modeļa pilnveidi: organizatoriskās, pārvaldības struktūras pilnveidi un kvalitātes vadības sistēmas pilnveidi atbilstoši EFQM Izcilības modelim.
  2. Izglītības procesu administrēšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, t.sk. Koledžas dalību Vienotajā datorizētās plaģiātisma kontroles sistēmā (VDPKS) nodrošināšanu.
  3. E-studiju vides, satura auditu un uzlabošanu, balstoties uz starptautiski atzītiem standartiem un studiju programmu satura pilnveidošanu atbilstoši nozares vajadzībām.
  4. Inovatīva studiju kursa e-vidē – “Virtuālais biznesa inkubators” izstrādi un ieviešanu.
  5. Koledžas vadības personāla kompetenču pilnveidi”

Biznesa uzsākšana un Praktiskā grāmatvedība

Informācija par pieteikšanos https://macibaspieaugusajiem.lv/ka-notiek-pieteiksanas

Biznesa vadības koledža ESF projekta ietvaros piedāvā apgūt divas profesionālās pilnveides programmas:

BVK projekta aktualitātes 2020. gada augustā

Augustā Studiju atbalsta centrs jau aktīvi izmantoja projekta laikā izstrādāto Izglītības procesu administrēšanas sistēmu (IPAS), uzņemot jaunos studējošos.

BVK projekta aktualitātes 2020. gada jūlijā

“Izstrādāt un ieviest Izglītības procesu administrēšanas sistēmu, t. sk. nodrošināt koledžas dalību Vienotajā datorizētās plaģiātisma kontroles sistēmā”

Studiju programmu izstāde

Esiet aicināti 09.07.2020. plkst. 18:00 iepazīties ar Biznesa vadības koledžas piedāvātajām studiju programmām un to vadītājiem.

Online tikšanās laikā Jūs uzzināsiet:
-Kādus profesionāļus sagatavo BVK programmāsstudiju programmu izstāde
-Kādas zināšanas un kompetences jūs apgūsiet studiju laikā
-Kādas ir jūsu karjeras un attīstības iespējas…

«ŠODIENAS PIEREDZE NĀKOTNES BIZNESAM»

Starptautiskā zinātniski praktiskā TIEŠSAISTES konference

Norises laiks: 2020. gada 26., 27., 28. augusts / 26., 27., 28. August 2020

Norises vieta: Tiešsaistē no Biznesa vadības koledžas, Rīgā, Alberta ielā 13
/ Online Event of College of Business Administration, Alberta Str.13, Riga

Spied šeit, lai iepazītos ar konferences programmu.

Konferences rakstu krājums

«ŠODIENAS PIEREDZE NĀKOTNES BIZNESAM»


Konferences «ŠODIENAS PIEREDZE NĀKOTNES BIZNESAM» rakstu krājums

Konferences rakstu krājums pieejams šeit.

Ekspedīcija un starptautisko kravu pārvadājumu organizēšana

Studiju modulis “Ekspedīcija un starptautisko kravu pārvadājumu organizēšana”

Modulis tiek īstenots Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr.8.4.1.0/16/I/001 ietvaros.

Vieta: Online no Biznesa vadības koledžas (Alberta iela 13)
Studiju apjoms: 80 stundas
Studiju ilgums: 8 nedēļas
Grupas lielums: 7 -15
Prasības iepriekšējai izglītībai: Vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība
Iegūstamais dokuments: Apliecinājums par studiju moduļa apguvi
Apmācību maksa: 36,00 EUR (10% no pilnās studiju maksas 360 EUR, 90% sedz Eiropas Savienības fondi)
Kā notiek pieteikšanās: macibaspieaugusajiem.lv/ka-notiek-pieteiksanas
Pieteikšanās: evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/823/show

BVK projekta aktualitātes 2020. gada jūnijā

Projekta aktivitātes strauji tuvojas noslēgumam. Visā tā laikā būtisku ieguldījumu savlaicīgā un kvalitatīvā plānoto aktivitāšu norisē ir snieguši pārmaiņu aģenti…

Līgotāji, līgotāji, nav vairs tālu Jāņu diena…

Līgotāji, līgotāji,
Nav vairs tālu Jāņu diena:
Šī dieniņa, rīt dieniņa,
Parīt pati Jāņu diena.

Informējam par Biznesa vadības koledžas Studiju atbalsta centra darba laiku 2020. gada jūnija svētkos…

Darba laiks 2020. gada 5. jūnijā

4. jūnijs – 9:00–20:00
5. jūnijs – 9:00–12:00

BVK projekta aktualitātes 2020. gada maijā

Jaunā BVK Izglītības procesu administrēšanas sistēma dos iespēju ar studijām saistītos administratīvos procesus paveikt ātrāk un ērtāk gan koledžas administratīvajam personālam, gan studentiem un pasniedzējiem.

BVK projekta aktualitātes 2020. gada aprīlī

Aprīlī tika veikts BVK e-studiju vides un satura audita un uzlabošanas starptautiskais izvērtējums (international peer-review), ko veica profesore Rebeka Bodena (Rebecca Boden) no Tamperes Universitātes Somijā. Izvērtēšanas laikā profesore iepazinās ar projekta laikā veikto e-studiju vides struktūras un satura auditu, audita rezultātā e-studiju vidē ieviestajiem uzlabojumiem, kā arī intervēja darbiniekus un praktiski iepazinās ar jauno e-studiju vides struktūru un saturu.

BVK projekta aktualitātes 2020. gada martā

BVK Izglītības procesu administrēšanas sistēmas un E-studiju vides “Moodle” uzlabojumi.

BVK projekta aktualitātes 2020. gada februārī

BVK projekta vadība tikās ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu projekta īstenošanas progresu.

BVK projekta aktualitātes 2020. gada janvārī

Janvārī tika veikts BVK kvalitātes vadības sistēmas izstrādes un ieviešanas starptautiskais izvērtējums (international peer-review), ko veica profesore Rebeka Bodena (Rebecca Boden) no Tamperes Universitātes Somijā. Izvērtēšanas laikā profesore iepazinās ar izstrādāto BVK kvalitātes vadības sistēmu, tās dokumentāciju un atbilstību EFQM standartiem, kā arī intervēja darbiniekus, lai gūtu vispusīgu priekšstatu par kvalitātes vadības sistēmas funkcionēšanu.

BVK projekta aktualitātes decembrī

Biznesa vadības koledža mērķtiecīgi pilnveidojot esošo kvalitātes vadību, kļuvusi ne tikai par Eiropas Kvalitātes vadības fonda – prestižas starptautiskas biedrības EFQM biedriem, bet arī ieguvusi EFQM Izcilības modeļa sertifikātu “Committed to Excellence”, kas apliecina koledžas nepārtraukto attīstību virzienā uz izcilību.

Dzīves iespēju diena – jauna tradīcija Biznesa vadības koledžā

Ar “Dzīves iespēju dienu” 2019. gada 30. novembrī Biznesa vadības koledža iedibina jaunu tradīciju, kas veicinās sadarbību starp darba devējiem, mācībspēkiem, absolventiem un studējošajiem. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja atrast studiju prakses, vai pat darba vietas, uzzinot darba devēju vajadzības. Studējošie ieklausījās iepazīties ar Biznesa vadības koledžas absolventu veiksmes stāstā un piedalījās īpašā notikumā – “Biznesa siltumnīcas atvēršanā”.

Koledžas darba laiks Ziemassvētkos un Jaunajā gadā

DARBA LAIKS SVĒTKOS

20.12. – 9:00 – 15:00
23.12. – 9:00 – 17:00
24., 25. un 26. 12. – Brīvdienas
27.12. – 9:00 – 18:00
30.12. – 9:00 – 17:00
31.12. – Brīvdiena
2.01. – 9:00 – 18:00
3.01. – 9:00 – 18:00

Biznesa vadības koledžas svētki 2019

Kā jau katru gadu, arī šogad Biznesa vadības koledžas mācībspēki, darbinieki un sadarbības partneri pulcējās, lai nosvinētu gaišuma un siltuma pilnos svētkus un kopīgi novērtētu gada laikā padarīto darbu.