Profesionālā augstākā izglītība 2,5 gados tālmācības un neklātienes formā

Iestāžu darba organizācija un vadība

Iegūsti iestāžu darba vadīšanai svarīgās prasmes
Iegūsti iestāžu darba vadīšanai svarīgās prasmes
Koledžas docētāji - labākajie nozares speciālisti - bvk.lv
Mācies no labākajiem jomas speciālistiem
Studijas visiem, kuri vēlas strādāt personāla vadības speciālista amatā
Iemācies vadīt dažādību

Play
Slider

Studiju programma «Iestāžu darba organizācija un vadība» paredzēta:

 • tiem, kas vēlas veidot veiksmīgu karjeru iestāžu darba vadībā;
 • tiem, kas jau strādā valsts pārvaldē, nevalstiskās organizācijas vai uzņēmumos un vēlas padziļināt savas zināšanas biroja darba organizācijā un iestāžu vadībā;
 • cilvēkiem, kuri vēlas iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību, bet nav iespējas apmeklēt lekcijas studēt klātienē.

Biroja darba organizācija un iestāžu vadība

Biznesa vadības koledža piedāvā augstākās izglītības akreditēto studiju programmu «Iestāžu darba organizācija un vadība» ar iegūstamo kvalifikāciju «Biroja administrators». Šī ir vienīgā, tālmācībā realizētā, pirmā līmeņa profesionālā studiju programma, kuras apguve nodrošina biroja administratora kompetencēm atbilstošas kvalifikācijas ieguvi. Iestāžu vadības programmas mērķis ir, īstenojot tālmācību, sagatavot augsta līmeņa uzņēmumu un iestāžu darba organizatorus un biroja administratorus.

Biroja studiju programmas mērķis un uzdevumi

Augstākās izglītības programmas studiju kursi nodrošina vispārīgo teorētisko vadības, organizāciju psiholoģijas, biznesa svešvalodas, mārketinga un sociālo zināšanu bāzi, kas ļaus tālmācības e-studiju procesā veidot priekšstatus par dažādām biroja vadības teorijām un praksi iestāžu un uzņēmumu organizācijā un biroja darba vadībā.

Tālmācības programmas uzdevumi ir sagatavot kvalificētus Latvijas un ārvalstu darba tirgū konkurētspējīgus biroja administratorus un to asistentus, dot iespēju papildināt motivāciju izvēlētam studiju procesam, sniegt vispusīgas zināšanas par organizācijas vadību, kas paplašina redzesloku un pilnveido studējošā pasaules skatījumu, apgūstot vispārizglītojošos tālmācības studiju kursus.

Programmas realizācijas laikā tiek atspoguļoti vadībzinības, lietvedības un uzņēmējdarbības mērķi un uzdevumi. Tālmācības kursi tādās jomās, kā saskarsmes psiholoģija, projektu sagatavošana un vadīšana, tiesību zinātne un profesionāla klientu apkalpošana, sniegs nepieciešamo profesionalitāti un psiholoģisko gatavību turpmākām izglītības iespējām augstskolā un biroja administratora darbā.Uzņemšana Biznesa vadības koledžā notiek divas reizes gadā

Vasaras uzņemšana

Notiek līdz 30.septembrim, 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*

Notiek līdz 30.septembrim, 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*

Notiek līdz 30.septembrim, 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*

Ziemas uzņemšana
Vasaras uzņemšana
Vasaras uzņemšana

Notiek līdz 30.septembrim, 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*

Notiek līdz 30.septembrim, 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*

Notiek līdz 30.septembrim, 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*

Ziemas uzņemšana

Notiek līdz 15.martam, 1. semestra nodarbības sākas martā un beidzas jūlijā.*

Notiek līdz 15.martam, 1. semestra nodarbības sākas martā un beidzas jūlijā.*

Notiek līdz 15.martam, 1. semestra nodarbības sākas martā un beidzas jūlijā.*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

* Studiju uzsākšanas un beigu datumi var tikt pārcelti uz agrāku vai vēlāku termiņu.

* Studiju uzsākšanas un beigu datumi var tikt pārcelti uz agrāku vai vēlāku termiņu.

* Studiju uzsākšanas un beigu datumi var tikt pārcelti uz agrāku vai vēlāku termiņu.

Slider


Augstskolas izglītība biroja administratoriem

Nodrošinot integrālās pieejas ieviešanu augstākajā izglītībā, BVK e-studiju programmas tālmācības kursi ir sakārtoti loģiskā secībā, ievērojot pēctecības principu un ļaujot studējošiem pakāpeniski pilnveidoties gan profesionāli, gan personiski.

Katra studiju kursa mērķis ir piedāvāt studējošajam iespēju apgūt praktiskas iemaņas biroja darbā (vai vadībā), radot pilnīgu ieskatu, pamatzināšanas un prasmes visos organizatoriskā darba posmos un pārskatu par visiem procesiem, kas noris uzņēmumā vai iestādē.

Akreditētas tālmācības programmas plānotais rezultāts:

 • sniegt zināšanas biroja darba organizēšanā un vadībā, lietvedībā un arhīva darbā;
 • sniegt zināšanas profesionālā klientu apkalpošanā un prasme tās izmantot savā profesionālajā darbībā;
 • sniegt zināšanas, kā organizēt biroja vadību, pieņemt lēmumus savas kompetences robežās;
 • iemācīt lietot latviešu literāro valodu mutvārdu un rakstveida saziņā, kā arī spēju sazināties un veidot darījumu tekstus svešvalodās.

Programmas apgūšanas rezultātā absolventam tiek sniegta iespēja strādāt patstāvīgi, mērķtiecīgi un atbildīgi, veidojot optimālu darba plānojumu, nosakot prioritātes; iespēja izprast organizāciju un indivīdu saskarsmes psiholoģiju, lai orientētos komercdarbības tiesiskajos pamatjautājumos, grāmatvedībā, ekonomikā un ievērotu iestādes/uzņēmuma iekšējās kārtības, darba drošības un arodveselības noteikumus.


Iestāžu vadības studiju ietvaros 3. un 4. semestrī studenti iziet «Lietvedības praksi» un «Biroja darba praksi», kas nodrošina iespēju pārbaudīt teorētiskās zināšanas praktiski un izvēlēties kvalifikācijas darba tēmu. 5. semestrī students izstrādā kvalifikācijas darbu, kurā demonstrē prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi, analizējot izvēlēto tēmu caur veiktajiem pētījumiem.

Pēc sekmīgas studiju prasību izpildīšanas un kvalifikācijas darba aizstāvēšanas, students iegūst kvalifikāciju «Biroja administrators». Iestāžu vadības studiju laikā tiek iegūtas visas nepieciešamās praktiskās un teorētiskās zināšanas, lai nākotnē kļūtu par veiksmīgu vadītāju, kā arī nodrošināta iespēju absolventam turpināt izglītību konkrētajā specializācijā jau augstskolas līmeņa izglītības programmās.

Studiju programma
Studiju programma: Iestāžu darba organizācija un vadība
Augstākā izglītība - Iegūstamā kvalifikācija
Kvalifikācija: Biroja administrators
Studiju līmenis - 1. līmeņa augstākā profesionālā
Studiju līmenis: 1. līmeņa augstākā profesionālā
Tālmācības un neklātienes studiju ilgums - bvk.lv
Studiju ilgums: 2,5 gadi
Studiju forma - neklātiene un tālmācība
Studiju forma: neklātiene un tālmācība
Studiju maksa, piedāvājumi, atlaides un priekšrocības
Studiju maksa: EUR 795 semestrī
Studentu kredīti un aizdevumi
Studiju kredīts
Dalītais studiju maksājums Biznesa vadības koledžā
Dalītais studiju maksājums

Programmas studiju kursi

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE KURSI (A bloks)

NOZARES KURSI (B bloks)

 • Vides un darba aizsardzības organizācija
 • Civilā aizsardzība
 • Konfliktu vadība un mediācija
 • Latviešu valodas kultūras jautājumi
 • Biroja darba organizēšana un vadīšana
 • Radošums organizācijā
 • Lietišķā etiķete
 • Lietvedība, lietišķā korespondence un arhivēšana
 • Projektu sagatavošana un vadīšana
 • Tiesību zinības
 • Uzņēmējdarbība
 • Profesionāla klientu apkalpošana
 • Ekonomika
 • Grāmatvedības pamati
 • Darba un sociālās tiesības

IZVĒLES KURSI (C bloks – 6 KP)

 • Digitālā pratība
 • Sociālpsiholoģiskie treniņi
 • Komerctiesības
 • Prezentācijas prasme
 • Cilvēkresursu vadība
Studiju programma akreditēta līdz: 2020. gada 31. decembrim

Studiju plāns

Atvērt tālmācības programmas «Iestāžu darba organizācija un vadība» studiju plānu

2018. gadā Biznesa vadības koledža ir pilnveidojusi Biznesa vadības programmu saturu:

 • Programmas papildinātas ar jauniem un aktuāliem studiju kursiem – Digitālā pratība, informācijas pārvaldība, Radošums un inovācija biznesā, kā arī Pētījumu dizains, ar mērķi studentiem attīstīt kompetences, kas ceļ viņu konkurētspēju darba tirgū un apmierina potenciālo darba devēju vajadzības pēc zinošiem un prasmīgiem speciālistiem.
 • Pilnveidots, bagātināts, papildināts un atjaunots esošo studiju kursu saturs – Cilvēkresursu vadība, Vadzinības, Organizāciju psiholoģija, Uzņēmējdarbība, Aroda veselība, drošība, civilā un vides aizsardzība u.c.
 • Piesaistot darba devējus, analizējot viņu atsauksmes un ņemot vērā ieteikumus, ir pilnveidotas prakšu programmas. Prakses uzlabotas, lai students iespējami pilnvērtīgāk varētu apgūt savai kvalifikācijai atbilstošas praktiskas iemaņas.

Biežāk uzdotie jautājumi

Šeit esam apkopojuši mums visbiežāk uzdotos jautājumus par koledžas darbību, studiju procesu, elektronisko mācību vidi, maksājumiem, budžeta vietām u.c. lietām, kā arī atbildes uz tiem.

Atvērt Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Pašnovērtējuma ziņojumi

Atvērt studiju programmas «Iestāžu darba organizācija un vadība» pašnovērtējuma ziņojumu


spelu_klubs_cashflow

 Spēļu klubs: Veiksmei. Naudai. Biznesam.

Piedāvājam pasaulē pārdotāko bestselleru autora Roberta T. Kijosaki finanšu spēli “Cashflow”, ar kuras palīdzību iespējams viegli un ātri apgūt naudas pamatus mūsdienu finansiālajā pasaulē. Piedāvājam šo spēli izspēlēt kopā ar profesionālu spēles vadītāju, kurš palīdzēs Jums iepazīties ar spēli, izskaidros un analizēs tās gaitu.

BVK Atvērto durvju diena 12. Decembrī plkst. 18:30
Izvēlne