Pārdošana un klientu apkalpošana

Iepazīsties ar studiju materiālu bez maksas

Saņemt bez maksas
Koledžas docētāji - labākajie nozares speciālisti - bvk.lv
Mācies no labākajiem jomas speciālistiem
Prakses vietas prestižos jomas uzņēmumos
Iegūsti prakses vietas prestižos jomas uzņēmumos
Pārdošanas prasmes un digitālā mārketinga māksla
Apgūsti pārdošanas prasmes un klientu apkalpošanas mākslu

Komercdarbības specializācija «Pārdošana un klientu apkalpošana» ir piemērota:

 • tiem, kas vēlas veidot karjeru pārdošanas jomā;
 • tiem, kas vēlas veiksmīgāk pārdot savus produktus;
 • tiem, kas vēlas izprast kā darbojas tirgus pieprasījuma un piedāvājuma likumi;

Pārdošana un klientu apkalpošana

Biznesa vadības koledža piedāvā specializāciju «Pārdošana un klientu apkalpošana» tālmācības studiju programmas «Komercdarbība» ietvaros. Augstskolas programmas mērķis ir, īstenojot mārketinga studijas neklātienē un tālmācībā, sagatavot profesionālus pārdošanas un apkalpošanas speciālistus, ar izpratni par vietējo un starptautisko tirgu, mārketinga un reklāmas plānošanu. Augstākā izglītības specializācijas programma nodrošina vispārīgo teorētisko pārdošanas vadības, psiholoģijas un pārdošanas veicināšanas zināšanu bāzi, kas dod iespēju turpmākajā studiju procesā modelēt un veidot priekšstatus par dažādām saskarsmes, pārdošanas vadības un apkalpošanas teorijām. Pārdošanas un, komunikācijas teorijas un prakses, publiskās uzstāšanās mākslas, digitālas pratības, uzņēmējdarbības un sociālpsiholoģisko treniņu kursi veido pamatu turpmākās profesionālās izglītības iespējām. Augstskolas programmas mērķis ir, īstenojot studijas neklātienē un tālmācībā, sagatavot profesionālus pārdošanas un apkalpošanas speciālistus, ar izpratni par vietējo un starptautisko tirgu. Programmas realizācijas gaitā tiek atspoguļoti pārdošanas, apkalpošanas, mārketinga un reklāmas mērķi un uzdevumi, plānošanas posmi un sasniedzamie rezultāti, atklātas speciālistam nepieciešamās īpašības un kvalitātes, psiholoģiskā sagatavotība, darba formas, metodes un to pilnveides ceļi.

Augstākās izglītības akreditēta tālmācības studiju programma nodrošina vispārīgo teorētisko vadības, pārdošanas, psiholoģijas zināšanu bāzi, kas dod iespēju turpmākajā studiju gaitā modelēt un veidot priekšstatus par dažādām saskarsmes, vadības, komunikācijas teorijām. Programmā iekļautās prakses laikā, studenti nostiprināt nepieciešamās zināšanas un iemaņas izvēlētajā specialitātē – pārdošanā, apkalpošanā un mārketingā. Mārketinga plānošanas un reklāmas, starptautiskā mārketinga un tirdzniecības, menedžmentatiesību zinātņu un ekonomikas studiju kursu apguve veido pamatu turpmākās profesionālās izglītības iespējām Latvijas un ārzemju augstskolās.

Jaunas Komercdarbības specializācijas

No septembra, 2017. gada 1. semestra studējošajiem studiju programmā «Komercdarbība» ar kvalifikāciju «Mārketinga un tirdzniecības speciālists» piedāvājam trīs veidu specializāciju:

 1. Sabiedriskās attiecības (SA)
 2. Mārketings un reklāma (MR)
 3. Pārdošana un (klientu) apkalpošana (PA)

Atbilstoši izvēlētajai specializācijai C daļā (brīvā izvēle) šīs programmas studējošajiem piedāvājam izvēlei sekojošus studiju kursus: Sabiedrisko attiecību kampaņu veidošana, Sabiedrisko attiecību stratēģiskā plānošana, Komunikācijas teorija un prakse, Sabiedrisko attiecību un reklāmas profesionālā ētika, Publiskās uzstāšanās māksla, Digitālā mārketinga pamati, Patērētāju rīcība tirgū, Pārdošanas veicināšana, Tiešā pārdošana, Merčendaizings. Uzsākot mācības, brīvās izvēles daļā no piedāvātā klāsta studējošajiem atbilstoši specializācijai jāizvēlas studiju kursus 8 kredītpunktu apjomā (4 studiju kursi). Papildus pamatprogrammai “Komercdarbība” ar kvalifikāciju “Mārketinga un tirdzniecības speciālists” apguvei, 4 studiju semestrus (sākot jau ar 1. semestri) studējošais specializācijā apgūst vienu studiju kursu. 4. un 5. studiju semestros 8 + 8 kredītpunktu apjomā studējošais īsteno praksi, kur apgūtās zināšanas pārbauda un nostiprina uzņēmējdarbības vidē. 4. semestra prakse ir prakse, kuras saturs ir atbilstoši izvēlētajai specializācijai – sabiedriskās attiecības (SA), mārketings un reklāma (MR) vai pārdošana un (klientu) apkalpošana (PA), bet 5. semestrī studējošais dodas Pirmskvalifikācijas praksē.

Mārketinga studiju programmas uzdevumi:

 1. Sagatavot kvalificētus gan Latvijas, gan ārvalstu darba tirgū konkurētspējīgus mārketinga un tirdzniecības speciālistus;
 2. Dot iespēju papildināt motivāciju izvēlētajam studiju procesam, sniegt vispusīgas zināšanas, kas paplašinātu redzesloku, pilnveidotu studējošā pasaules skatījumu, apgūstot vispārizglītojošos studiju kursus;
 3. Studiju procesu orientēt tā, lai mārketinga un pārdošanas studiju kursos būtu iespēja apgūt nepieciešamās zināšanas un iemaņas mārketinga un tirdzniecības specialista darbam, kā arī nodrošināt iespēju turpināt izglītību noteiktajā specializācijā augstākā līmeņa izglītības programmās.
 4. 3.un 4.semestī, izejot prakses atbilstoši izvēlētajai specializācijai, nodrošināt to pakāpenību un secīgumu, lai studējošajam būtu iespēja pārbaudīt teorētiskās zināšanas praktiski un izvēlēties kvalifikācijas darba tematu;
 5. Pēc sekmīgi izpildītām visām studiju programmas prasībām dot iespēju iegūt Komercdarbības specializāciju “Pārdošana un klientu apkalpošana”, izstrādājot kvalifikācijas darbu, kurā studējošais veic pētījumus, demonstrējot prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi;
 6. Nodrošināt iespēju turpināt izglītību konkrētajā specializācijā augstākā līmeņa izglītības programmās.

 


Uzņemšana Biznesa vadības koledžā notiek divas reizes gadā

Augstskolas tālmācības studiju plānotais rezultāts:

 • Sagatavots kvalificēts un konkurētspējīgs mārketinga un reklāmas speciālists;
 • Absolventu profesionālais, sociālais un personīgais briedums, kas dod iespēju viņiem veidot sekmīgu karjeru un dot ieguldījumu sabiedrības labklājības celšanā;
 • Visi absolventi ir sagatavoti studijām 2.līmeņa augstskolu programmās.

Programmas studiju kursi

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE KURSI (A bloks)

 • Informācijas pārvaldība
 • Finanšu matemātika
 • Biznesa svešvaloda (angļu) I
 • Biznesa svešvaloda (angļu) II
 • Biznesa svešvaloda (krievu/vācu) I
 • Biznesa svešvaloda (krievu/vācu) II
 • Vadzinības I
 • Mārketings I
 • Mārketings II
 • Pētījumu dizains

NOZARES KURSI (B bloks)

IZVĒLES KURSI (C bloks – 8 KP)

 • Digitālā pratība (SA, MR un PA specializācijas)
 • Publiskās uzstāšanās māksla (SA, MR un PA specializācijas)
 • Patērētāju rīcība tirgū (MR un PA specializācijas)
 • Pārdošanas veicināšana (PA specializācija)
 • Tiešā pārdošana (PA specializācija)
 • Merčendaizings (PA specializācija)
Studiju programma akreditēta līdz: 2020. gada 31.decembrim

Studiju plāns

Atvērt tālmācības programmas «Komercdarbība» studiju plānu

Biežāk uzdotie jautājumi

Šeit esam apkopojuši mums visbiežāk uzdotos jautājumus par koledžas darbību, studiju procesu, elektronisko mācību vidi, maksājumiem, budžeta vietām u.c. lietām, kā arī atbildes uz tiem.

Atvērt Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Pašnovērtējuma ziņojums

Atvērt studiju programmas «Komercdarbība» pašnovērtējuma ziņojumu

ONLINE Atvērto durvju diena 20. augustā plkst. 18:30