Institution work organization and management

Get important skills you need to manage institutions
Learn from the best specialists in the field
Learn to manage diversity

The study program “Institution work organization and management” is intended for:

  • those who want to build a successful career in institution management;
  • those who already work in public administration, non-governmental organizations or companies and wish to deepen their knowledge in the organization of office work and in the management of institutions;
  • people who want to obtain high-quality higher education, but have no opportunity to attend lectures on-site.

<!–

Biroja darba organizācija un iestāžu vadība

Biznesa vadības koledža piedāvā augstākās izglītības akreditēto studiju programmu «Iestāžu darba organizācija un vadība» ar iegūstamo kvalifikāciju «Biroja administrators». Šī ir vienīgā, tālmācībā realizētā, pirmā līmeņa profesionālā studiju programma, kuras apguve nodrošina biroja administratora kompetencēm atbilstošas kvalifikācijas ieguvi. Iestāžu vadības programmas mērķis ir, īstenojot tālmācību, sagatavot augsta līmeņa uzņēmumu un iestāžu darba organizatorus un biroja administratorus.

Rezervē labāko cenu Biznesa Vadības Koledžā līdz 10.janvārim
Sāc studēt Martā - Uzņemšana turpinās!

Biroja studiju programmas mērķis un uzdevumi

Augstākās izglītības programmas studiju kursi nodrošina vispārīgo teorētisko vadības, organizāciju psiholoģijas, biznesa svešvalodas, mārketinga un sociālo zināšanu bāzi, kas ļaus tālmācības e-studiju procesā veidot priekšstatus par dažādām biroja vadības teorijām un praksi iestāžu un uzņēmumu organizācijā un biroja darba vadībā.

Tālmācības programmas uzdevumi ir sagatavot kvalificētus Latvijas un ārvalstu darba tirgū konkurētspējīgus biroja administratorus un to asistentus, dot iespēju papildināt motivāciju izvēlētam studiju procesam, sniegt vispusīgas zināšanas par organizācijas vadību, kas paplašina redzesloku un pilnveido studējošā pasaules skatījumu, apgūstot vispārizglītojošos tālmācības studiju kursus.

Programmas realizācijas laikā tiek atspoguļoti vadībzinības, lietvedības un uzņēmējdarbības mērķi un uzdevumi. Tālmācības kursi tādās jomās, kā saskarsmes psiholoģija, projektu sagatavošana un vadīšana, tiesību zinātne un profesionāla klientu apkalpošana, sniegs nepieciešamo profesionalitāti un psiholoģisko gatavību turpmākām izglītības iespējām augstskolā un biroja administratora darbā.Biznesa vadības koledžā uzņemšana notiek divas reizes gadā

Vasaras uzņemšana – notiek līdz 30.septembrim un 1.semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*
Ziemas uzņemšana – notiek līdz 16.martam, 1.semestra nodarbības sākas martā un beidzas jūlijā.*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris/janvāris un februāris/jūnijs*
*Studiju uzsākšanas un beigu datumi var tikt pārcelti uz agrāku vai vēlāku termiņu.


Augstskolas izglītība biroja administratoriem

Nodrošinot integrālās pieejas ieviešanu augstākajā izglītībā, BVK e-studiju programmas tālmācības kursi ir sakārtoti loģiskā secībā, ievērojot pēctecības principu un ļaujot studējošiem pakāpeniski pilnveidoties gan profesionāli, gan personiski.

Katra studiju kursa mērķis ir piedāvāt studējošajam iespēju apgūt praktiskas iemaņas biroja darbā (vai vadībā), radot pilnīgu ieskatu, pamatzināšanas un prasmes visos organizatoriskā darba posmos un pārskatu par visiem procesiem, kas noris uzņēmumā vai iestādē.

Akreditētas tālmācības programmas plānotais rezultāts:

  • sniegt zināšanas biroja darba organizēšanā un vadībā, lietvedībā un arhīva darbā;
  • sniegt zināšanas profesionālā klientu apkalpošanā un prasme tās izmantot savā profesionālajā darbībā;
  • sniegt zināšanas, kā organizēt biroja vadību, pieņemt lēmumus savas kompetences robežās;
  • iemācīt lietot latviešu literāro valodu mutvārdu un rakstveida saziņā, kā arī spēju sazināties un veidot darījumu tekstus svešvalodās.

Programmas apgūšanas rezultātā absolventam tiek sniegta iespēja strādāt patstāvīgi, mērķtiecīgi un atbildīgi, veidojot optimālu darba plānojumu, nosakot prioritātes; iespēja izprast organizāciju un indivīdu saskarsmes psiholoģiju, lai orientētos komercdarbības tiesiskajos pamatjautājumos, grāmatvedībā, ekonomikā un ievērotu iestādes/uzņēmuma iekšējās kārtības, darba drošības un arodveselības noteikumus.

Rezervē labāko cenu Biznesa Vadības Koledžā un sāc studēt martā!
Sāc studēt Martā - Uzņemšana turpinās!

Iestāžu vadības studiju ietvaros 3. un 4. semestrī studenti iziet «Lietvedības praksi» un «Biroja darba praksi», kas nodrošina iespēju pārbaudīt teorētiskās zināšanas praktiski un izvēlēties kvalifikācijas darba tēmu. 5. semestrī students izstrādā kvalifikācijas darbu, kurā demonstrē prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi, analizējot izvēlēto tēmu caur veiktajiem pētījumiem.

Pēc sekmīgas studiju prasību izpildīšanas un kvalifikācijas darba aizstāvēšanas, students iegūst kvalifikāciju «Biroja administrators». Iestāžu vadības studiju laikā tiek iegūtas visas nepieciešamās praktiskās un teorētiskās zināšanas, lai nākotnē kļūtu par veiksmīgu vadītāju, kā arī nodrošināta iespēju absolventam turpināt izglītību konkrētajā specializācijā jau augstskolas līmeņa izglītības programmās. –>

<!–

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE KURSI (A bloks)

–>

<!–

NOZARES KURSI (B bloks)

–>

<!–

IZVĒLES KURSI (C bloks – 10 KP)

–>

The study program is accredited till 20 May 2027.

<!–

Studiju programma akreditēta līdz: 2019.gada 11.jūnijam

Studiju plāns

Atvērt tālmācības programmas «Iestāžu darba organizācija un vadība» studiju plānu

Sākot ar 2017. gada rudens semestri, Biznesa vadības koledža ir pilnveidojusi Biznesa vadības programmu saturu:

  • Programmas papildinātas ar jauniem un aktuāliem studiju kursiem – Digitālā pratība, informācijas pārvaldība, Radošums un inovācija biznesā, kā arī Pētījumu dizains, ar mērķi studentiem attīstīt kompetences, kas ceļ viņu konkurētspēju darba tirgū un apmierina potenciālo darba devēju vajadzības pēc zinošiem un prasmīgiem speciālistiem.
  • Pilnveidots, bagātināts, papildināts un atjaunots esošo studiju kursu saturs – Cilvēkresursu vadība, Vadzinības, Organizāciju psiholoģija, Uzņēmējdarbība, Aroda veselība, drošība, civilā un vides aizsardzība u.c.
  • Piesaistot darba devējus, analizējot viņu atsauksmes un ņemot vērā ieteikumus, ir pilnveidotas prakšu programmas. Prakses uzlabotas, lai students iespējami pilnvērtīgāk varētu apgūt savai kvalifikācijai atbilstošas praktiskas iemaņas.

Biežāk uzdotie jautājumi

Šeit esam apkopojuši mums visbiežāk uzdotos jautājumus par koledžas darbību, studiju procesu, elektronisko mācību vidi, maksājumiem, budžeta vietām u.c. lietām, kā arī atbildes uz tiem.

Atvērt Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Pašnovērtējuma ziņojumi

Atvērt studiju programmas «Iestāžu darba organizācija un vadība» pašnovērtējuma ziņojumu


spelu_klubs_cashflow

 Spēļu klubs: Veiksmei. Naudai. Biznesam.

Piedāvājam pasaulē pārdotāko bestselleru autora Roberta T. Kijosaki finanšu spēli “Cashflow”, ar kuras palīdzību iespējams viegli un ātri apgūt naudas pamatus mūsdienu finansiālajā pasaulē. Piedāvājam šo spēli izspēlēt kopā ar profesionālu spēles vadītāju, kurš palīdzēs Jums iepazīties ar spēli, izskaidros un analizēs tās gaitu.

–>

Izvēlne