Marketing and Advertising

Learn from the best specialists in the field
Get your internship in prestigious companies of the field
Learn sales skills and the art of digital marketing

The study program “Business” is suitable for those:

 • who want to sell their products more successfully;
 • who want to pursue a career in field of marketing and sales;
 • who want to understand how the market demand and supply laws work;
 • who need high-quality higher education, but have the opportunity to study only in extramural studies.

<!–

Mārketinga, reklāmas un tirdzniecības studijas

Biznesa vadības koledža piedāvā tālmācības studiju programmu «Komercdarbība». Augstskolas programmas mērķis ir, īstenojot mārketinga studijas neklātienē un tālmācībā, sagatavot profesionālus mārketinga un pārdošanas speciālistus, ar izpratni par starptautisko tirgu un digitālā mārketinga, reklāmas un sabiedrisko attiecību lomu uzņēmumu efektivitātes celšanā.

Rezervē labāko cenu Biznesa Vadības Koledžā līdz 10.janvārim
Sāc studēt Martā - Uzņemšana turpinās!

Augstākā izglītība mārketingā un tirdzniecībā – akreditēta tālmācības studiju programma nodrošina vispārīgo teorētisko vadības, pārdošanas, psiholoģijas zināšanu bāzi, kas dod iespēju turpmākajā studiju gaitā modelēt un veidot priekšstatus par dažādām saskarsmes, vadības, komunikācijas teorijām. Programmā iekļautās prakses laikā, studenti nostiprināt nepieciešamās zināšanas un iemaņas izvēlētajā specialitātē – mārketingā un pārdošanā.

Mārketinga plānošanas un reklāmas, starptautiskā mārketinga un tirdzniecības, menedžmentaorganizāciju psiholoģijas, tiesību zinātņu un ekonomikas studiju kursu apguve veido pamatu turpmākās profesionālās izglītības iespējām Latvijas un ārzemju augstskolās.

Jaunas Komercdarbības specializācijas

No septembra, 2017. gada 1. semestra studējošajiem studiju programmā «Komercdarbība» ar kvalifikāciju «Mārketinga un tirdzniecības speciālists» piedāvājam trīs veidu specializāciju:

 1. Sabiedriskās attiecības (SA)
 2. Mārketings un reklāma (MR)
 3. Pārdošana un (klientu) apkalpošana (PA)

Atbilstoši izvēlētajai specializācijai C daļā (brīvā izvēle) šīs programmas studējošajiem piedāvājam izvēlei sekojošus studiju kursus: Sabiedrisko attiecību kampaņu veidošana, Sabiedrisko attiecību stratēģiskā plānošana, Komunikācijas teorija un prakse, Sabiedrisko attiecību un reklāmas profesionālā ētika, Publiskās uzstāšanās māksla, Digitālā mārketinga pamati, Patērētāju rīcība tirgū, Pārdošanas veicināšana, Tiešā pārdošana, Merčendaizings.

Uzsākot mācības, brīvās izvēles daļā no piedāvātā klāsta studējošajiem atbilstoši specializācijai jāizvēlas studiju kursus 8 kredītpunktu apjomā (4 studiju kursi). Papildus pamatprogrammai “Komercdarbība” ar kvalifikāciju “Mārketinga un tirdzniecības speciālists” apguvei, 4 studiju semestrus (sākot jau ar 1. semestri) studējošais specializācijā apgūst vienu studiju kursu.

4. un 5. studiju semestros 8 + 8 kredītpunktu apjomā studējošais īsteno praksi, kur apgūtās zināšanas pārbauda un nostiprina uzņēmējdarbības vidē. 4. semestra prakse ir prakse, kuras saturs ir atbilstoši izvēlētajai specializācijai – sabiedriskās attiecības (SA), mārketings un reklāma (MR) vai pārdošana un (klientu) apkalpošana (PA), bet 5. semestrī studējošais dodas Pirmskvalifikācijas praksē.

Mārketinga studiju programmas uzdevumi:

 1. Sagatavot kvalificētus gan Latvijas, gan ārvalstu darba tirgū konkurētspējīgus mārketinga un tirdzniecības speciālistus;
 2. Dot iespēju papildināt motivāciju izvēlētajam studiju procesam, sniegt vispusīgas zināšanas, kas paplašinātu redzesloku, pilnveidotu studējošā pasaules skatījumu, apgūstot vispārizglītojošos studiju kursus;
 3. Studiju procesu orientēt tā, lai mārketinga un pārdošanas studiju kursos būtu iespēja apgūt nepieciešamās zināšanas un iemaņas mārketinga un tirdzniecības specialista darbam, kā arī nodrošināt iespēju turpināt izglītību noteiktajā specializācijā augstākā līmeņa izglītības programmās.

 


Uzņemšana Biznesa vadības koledžā notiek divas reizes gadā

Vasaras uzņemšana – notiek līdz 30. septembrim un 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*
Ziemas uzņemšana – notiek līdz 16. martam, 1. semestra nodarbības sākas martā un beidzas jūlijā.*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris/janvāris un februāris/jūnijs*
Studiju uzsākšanas un beigu datumi var tikt pārcelti uz agrāku vai vēlāku termiņu.

Mārketings un reklāma – studē internetā

Nodrošinot integrālās pieejas ieviešanu augstākajā izglītībā, tālmācības kursi e-studiju programmā sakārtoti loģiskā secībā, ievērojot pēctecības principu un ļaujot studējošajiem pakāpeniski pilnveidoties gan profesionāli, gan personiski.

Programmas realizācijas gaitā tiek atspoguļoti mārketinga, reklāmas un sabiedrisko attiecību mērķi un uzdevumi, mārketinga plānošanas posmi un sasniedzamie rezultāti, cenu veidošanas stratēģijas, teorētiskās un praktiskās zināšanas par patērētāju uzvedību un pieprasījuma prognozēšanu. Atklātas dažāda līmeņa vadītājam un sabiedrisko attiecību speciālistam nepieciešamās īpašības un kvalitātes, psiholoģiskā sagatavotība, darba formas, metodes un to pilnveides ceļi.

Studiju laikā tiek nodrošināta arī studējošo personības pilnveide, attīstot publiskās uzstāšanās prasmes, pilnveidojot sociālās un komunikācijas, kā arī pašnoteikšanās kompetences.

Mārketinga studiju laikā 3. un 4. semestrī studenti iziet «Tirgzinību praksi» un «Pārdošanas praksi», kas ļauj pārbaudīt teorētiskās zināšanas praktiski un izvēlēties kvalifikācijas darba tēmu.

Pēc visām izpildītām studiju programmas prasībām, 5. semestrī augstskolas studenti izstrādā Kvalifikācijas darbu, kurā demonstrē prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi, analizējot izvēlēto tēmu caur veiktajiem pētījumiem. Pēc sekmīgas studiju prasību izpildīšanas un kvalifikācijas darba aizstāvēšanas, students iegūst kvalifikāciju «Mārketinga un tirdzniecības speciālists».

Augstskolas tālmācības studiju plānotais rezultāts:

 • Sagatavots kvalificēts un konkurētspējīgs mārketinga un reklāmas speciālists;
 • Absolventu profesionālais, sociālais un personīgais briedums, kas dod iespēju viņiem veidot sekmīgu karjeru un dot ieguldījumu sabiedrības labklājības celšanā;
 • Visi absolventi ir sagatavoti studijām 2.līmeņa augstskolu programmās.

Rezervē labāko cenu Biznesa Vadības Koledžā un sāc studēt martā!
Sāc studēt Martā - Uzņemšana turpinās! –>

<!–

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE KURSI (A bloks)

 • Informācijas pārvaldība
 • Finanšu matemātika
 • Biznesa svešvaloda (angļu) I
 • Biznesa svešvaloda (angļu) II
 • Biznesa svešvaloda (krievu/vācu) I
 • Biznesa svešvaloda (krievu/vācu) II
 • Vadzinības I
 • Mārketings I
 • Mārketings II
 • Pētījumu dizains

–>

<!–

IZVĒLES KURSI (C bloks – 8 KP)

 • Digitālā pratība (SA, MR un PA specializācijas)
 • Publiskās uzstāšanās māksla (SA, MR un PA specializācijas)
 • Sabiedrisko attiecību kampaņu veidošana (SA specializācija)
 • Sabiedrisko attiecību stratēģiskā plānošana (SA specializācija)
 • Komunikācijas teorija un prakse (SA un MR specializācijas)
 • Sabiedrisko attiecību un reklāmas profesionālā ētika (SA un MR specializācijas)
 • Reklāmas dizaina pamati (MR specializācija)
 • Patērētāju rīcība tirgū (MR un PA specializācijas)
 • Pārdošanas veicināšana (PA specializācija)
 • Tiešā pārdošana (PA specializācija)
 • Merčendaizings (PA specializācija)

–>

The study program is accredited till 20 May 2027.

<!–

Studiju programma akreditēta līdz: 2019. gada 11.jūnijam

Studiju plāns

Atvērt tālmācības programmas «Komercdarbība» studiju plānu

Biežāk uzdotie jautājumi

Šeit esam apkopojuši mums visbiežāk uzdotos jautājumus par koledžas darbību, studiju procesu, elektronisko mācību vidi, maksājumiem, budžeta vietām u.c. lietām, kā arī atbildes uz tiem.

Atvērt Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Pašnovērtējuma ziņojums

Atvērt studiju programmas «Komercdarbība» pašnovērtējuma ziņojumu


 

Biznesa spēļu klubs Cashflow

Spēļu klubs: Veiksmei. Naudai. Biznesam.

Piedāvājam pasaulē pārdotāko bestselleru autora Roberta T. Kijosaki finanšu spēli “Cashflow”, ar kuras palīdzību iespējams viegli un ātri apgūt naudas pamatus mūsdienu finansiālajā pasaulē. Piedāvājam šo spēli izspēlēt kopā ar profesionālu spēles vadītāju, kurš palīdzēs Jums iepazīties ar spēli, izskaidros un analizēs tās gaitu.

–>

Izvēlne