Biroja vadība (studiju programma Biroja vadība un profesionāla klientu apkalpošana)

Iepazīsties ar studiju materiāliem bez maksas

  Aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.

  Iegūsti iestāžu darba vadīšanai svarīgās prasmes
  Iegūsti biroja darba vadīšanai svarīgās prasmes
  Koledžas docētāji - labākajie nozares speciālisti - bvk.lv
  Mācies no labākajiem jomas speciālistiem
  Studijas visiem, kuri vēlas strādāt personāla vadības speciālista amatā
  Iemācies vadīt dažādību

  Studiju programma «Biroja vadība» paredzēta:

  • tiem, kas vēlas veidot veiksmīgu karjeru biroju vadībā;
  • tiem, kas jau strādā valsts pārvaldē, nevalstiskās organizācijas vai uzņēmumos un vēlas padziļināt savas zināšanas biroju darba vadībā;
  • cilvēkiem, kuri vēlas iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību, bet nav iespējas apmeklēt lekcijas studēt klātienē;
  • cilvēkiem, kuri vēlas pilnveidot savas zināšanas un prasmes klientu apkalpošanā.

  Biroja vadība

  Biznesa vadības koledža piedāvā augstākās izglītības akreditēto studiju programmu «Biroja vadība» ar iegūstamo kvalifikāciju «Biroja administrators». Šī ir vienīgā, tālmācībā realizētā, pirmā līmeņa profesionālā studiju programma, kuras apguve nodrošina biroja administratora kompetencēm atbilstošas kvalifikācijas ieguvi. Biroja vadības programmas mērķis ir, īstenojot tālmācību, sagatavot augsta līmeņa uzņēmumu un iestāžu darba organizatorus, profesionālus klientu apkalpotājus un biroja administratorus.

   


  BVK Studiju maksas kalkulators

  BVK CALC 2023-04-24


   

  Biroja studiju programmas mērķis un uzdevumi

  Augstākās izglītības programmas studiju kursi nodrošina vispārīgo teorētisko vadības, organizāciju psiholoģijas, biznesa svešvalodas, mārketinga un sociālo zināšanu bāzi, kas ļaus tālmācības e-studiju procesā veidot priekšstatus par dažādām biroja vadības teorijām un praksi dokumentu pārvaldībā un biroja darba vadībā.

  Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, darba tirgus un profesijas standarta prasībām atbilstošus un konkurētspējīgus biroja administratorus, kuri apguvuši aktuālas zināšanas, demonstrē prasmes un apliecina profesionālo kompetenci biroja darba vadīšanā, profesionālā klientu apkalpošanā un vienlaikus pastāvīgi uzlabo dzīves kvalitāti.

  Tālmācības programmas uzdevums ir sagatavot kvalificētus, Latvijas un ārvalstu darba tirgū konkurētspējīgus biroja administratorus ar padziļinātām zināšanām klientu apkalpošanā, sniegt vispusīgas zināšanas par organizācijas un biroja darba vadību, kas paplašina redzesloku un pilnveido studējošā pasaules skatījumu, motivējot izvēlētajam studiju procesam un apgūstot vispārizglītojošos tālmācības studiju kursus.

  Programmas realizācijas laikā tiek atspoguļoti vadībzinības, lietvedības un uzņēmējdarbības mērķi un uzdevumi. Tālmācības kursi tādās jomās, kā saskarsmes psiholoģija, projektu sagatavošana un vadīšana, tiesību zinātne un profesionāla klientu apkalpošana, sniegs nepieciešamo profesionalitāti un psiholoģisko gatavību turpmākām izglītības iespējām augstskolā un biroja administratora darbā.


  <!–

  slaideris Uzņēmšana END

  –>


  Augstskolas izglītība biroja administratoriem

  Nodrošinot integrālās pieejas ieviešanu augstākajā izglītībā, BVK e-studiju programmas tālmācības kursi ir sakārtoti loģiskā secībā, ievērojot pēctecības principu un ļaujot studējošiem pakāpeniski pilnveidoties gan profesionāli, gan personiski.

  Katra studiju kursa mērķis ir piedāvāt studējošajam iespēju apgūt praktiskas iemaņas biroja darbā (vai vadībā), radot pilnīgu ieskatu, pamatzināšanas un prasmes visos organizatoriskā darba posmos un pārskatu par visiem procesiem, kas noris uzņēmumā vai iestādē.

  Akreditētas tālmācības programmas plānotais rezultāts:

  • sniegt zināšanas biroja darba organizēšanā un vadībā, lietvedībā un arhīva darbā;
  • sniegt zināšanas profesionālā klientu apkalpošanā un prasme tās izmantot savā profesionālajā darbībā;
  • sniegt zināšanas, kā organizēt biroja vadību, pieņemt lēmumus savas kompetences robežās;
  • iemācīt lietot latviešu literāro valodu mutvārdu un rakstveida saziņā, kā arī spēju sazināties un veidot darījumu tekstus svešvalodās.

  Programmas apgūšanas rezultātā absolventam tiek sniegta iespēja strādāt patstāvīgi, mērķtiecīgi un atbildīgi, veidojot optimālu darba plānojumu, nosakot prioritātes; iespēja izprast organizāciju un indivīdu saskarsmes psiholoģiju, lai orientētos komercdarbības tiesiskajos pamatjautājumos, grāmatvedībā, ekonomikā un ievērotu iestādes/uzņēmuma iekšējās kārtības, darba drošības un arodveselības noteikumus.

  Iestāžu vadības studiju ietvaros 3. un 4. semestrī studenti iziet «Lietvedības praksi» un «Biroja darba praksi», kas nodrošina iespēju pārbaudīt teorētiskās zināšanas praktiski un izvēlēties kvalifikācijas darba tēmu. 5. semestrī students izstrādā kvalifikācijas darbu, kurā demonstrē prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi, analizējot izvēlēto tēmu caur veiktajiem pētījumiem.

  Pēc sekmīgas studiju prasību izpildīšanas un kvalifikācijas darba aizstāvēšanas, students iegūst kvalifikāciju «Biroja administrators». Biroja vadības studiju laikā tiek iegūtas visas nepieciešamās praktiskās un teorētiskās zināšanas, lai nākotnē kļūtu par veiksmīgu vadītāju, kā arī nodrošināta iespēju absolventam turpināt izglītību konkrētajā specializācijā jau augstskolas līmeņa izglītības programmās.

  Programmas studiju kursi

  VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE KURSI (A bloks)

  • Informācijas pārvaldība
  • Profesionālā ētika un saskarsme
  • Biznesa angļu valoda I
  • Biznesa angļu valoda II
  • Biznesa svešvaloda (krievu/vācu) I
  • Biznesa svešvaloda (krievu/vācu) II
  • Mārketings
  • Cilvēkresursu vadība
  • Organizāciju psiholoģija I
  • Pētījumu dizains

  NOZARES KURSI (B bloks)

  • Vides un darba aizsardzības organizācija
  • Civilā aizsardzība
  • Korporatīvā komunikācija
  • Sociālpsiholoģiskie treniņi
  • Latviešu valodas kultūras jautājumi
  • Dokumentu pārvaldība
  • Profesionāla klientu apkalpošana
  • Lietišķā etiķete
  • Biroja darba organizēšana un vadīšana
  • Radošums un inovācija biznesā
  • Projektu sagatavošana un vadīšana
  • Uzņēmējdarbība
  • Ekonomika
  • Grāmatvedības pamati
  • Tiesību zinības
  • Darba un sociālās tiesības
  • Personīgā un profesionālā izaugsme

  IZVĒLES KURSI (C bloks – 6 KP)

  • Digitālā pratība
  • Digitālā mārketinga pamati
  • Komerctiesības
  • Sabiedriskās attiecības
  • Loģistikas pamati
  • Konfliktu vadība un mediācija
  • International management
  Studiju programma akreditēta līdz: 2027. gada 20. maijam

  Studiju plāns

  Atvērt tālmācības programmas «Biroja vadība» studiju plānu
  <!–

  2018. gadā Biznesa vadības koledža ir pilnveidojusi Biznesa vadības programmu saturu:

  • Programmas papildinātas ar jauniem un aktuāliem studiju kursiem – Digitālā pratība, informācijas pārvaldība, Radošums un inovācija biznesā, kā arī Pētījumu dizains, ar mērķi studentiem attīstīt kompetences, kas ceļ viņu konkurētspēju darba tirgū un apmierina potenciālo darba devēju vajadzības pēc zinošiem un prasmīgiem speciālistiem.
  • Pilnveidots, bagātināts, papildināts un atjaunots esošo studiju kursu saturs – Cilvēkresursu vadība, Vadzinības, Organizāciju psiholoģija, Uzņēmējdarbība, Aroda veselība, drošība, civilā un vides aizsardzība u.c.
  • Piesaistot darba devējus, analizējot viņu atsauksmes un ņemot vērā ieteikumus, ir pilnveidotas prakšu programmas. Prakses uzlabotas, lai students iespējami pilnvērtīgāk varētu apgūt savai kvalifikācijai atbilstošas praktiskas iemaņas.

  –>

  Biežāk uzdotie jautājumi

  Šeit esam apkopojuši mums visbiežāk uzdotos jautājumus par koledžas darbību, studiju procesu, elektronisko mācību vidi, maksājumiem, budžeta vietām u.c. lietām, kā arī atbildes uz tiem.

  Atvērt Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

  Pašnovērtējuma ziņojumi

  Atvērt studiju programmas «Iestāžu darba organizācija un vadība» pašnovērtējuma ziņojumu

  Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
  Izvēlne