Uzņemšana

Uzņemšana notiek divas reizes gadā

Uzņemšana notiek divas reizes gadā

 • Vasaras uzņemšana notiek līdz 15. oktobrim un ziemas uzņemšana notiek līdz 31. martam.
 • Uzņemšanai nepieciešamos dokumentus iesniedz elektroniskibvk@bvk.lv vai BVK birojā Rīgas centrā, Alberta ielā 13.

Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti

Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti

<!– 1. Iesniedz nepieciešamos dokumentus elektroniskibvk@bvk.lv.
2. BVK birojā Rīgas centrā, Alberta ielā 13.
Iestājoties augstskolā jāņem līdzi personu apliecinošu dokumentu: ID karte vai pase

 • vienreizējs maksājums par dokumentu pārbaudi un noformēšanu – EUR 30,00;
 • –>

  Piesakies ērti un viegli. Atsūti mums elektroniski vai paņem līdzi uz BVK biroju:

  • vidējo izglītību apliecinošu dokumentu – atestātu un sekmju izrakstu;
  • pasi vai id karti;

  *Ja vidējo izglītību esi ieguvis pēc 2004. gada, nepieciešams arī centralizēto eksāmenu sertifikāts;
  Ja ir mainīts uzvārds, tā apliecinošs dokuments;
  Ja vēlies saņemt studenta ISIC karti, atsūti ar tālruni taisītu fotogrāfiju uz gaišas sienas fona.

  Maksa par dokumentu pārbaudi un noformēšanu – EUR 30,00

  Ja vidējā izglītība iegūta ārzemēs…
  Ja vidējo izglītību apliecinošs dokuments pazudis…

  Rekvizīti maksājumu veikšanai

  Rekvizīti maksājumu veikšanai

  Maksājuma saņēmējs: SIA „Biznesa vadības koledža”, Alberta iela 13, Rīga, LV-1010.
  Reģistrācijas Nr.: LV40003923111
  Iemaksas mērķis: Pretendenta vārds, uzvārds, personas kods, „Dokumentu noformēšana SIA BVK” un „Maksa par studijām SIA BVK”
  Bankas:
  • A/S SEB Banka
   Konta Nr.LV 23 UNLA 0050011086470 (EUR)
   SWIFT kods: UNLALV2X
  • A/S Swedbank
   Konta Nr.LV 50 HABA 0551016801166 ( EUR, GBP)
   SWIFT kods: HABALV22
  Uzņemšanas noteikumi

  Uzņemšanas noteikumi

  Uzņemšanas noteikumi apstiprināti SIA „Biznesa vadības koledža” 2022.gada 14. novembrī Padomes sēdē (Protokols Nr. VAD 4-02/14.11.2022.)

  Lejupielādēt noteikumus

  <!– Lasīt noteikumus

  1. Vispārīgie noteikumi
   1. Noteikumos lietotie termini:
    1. imatrikulācija – personas ierakstīšana koledžas studējošo sarakstā (matrikulā);
    2. pieteikšanās studijām – pretendenta apņemšanās studēt konkrētā studiju programmā atbilstoši Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Biznesa vadības koledža” noteiktajai kārtībai, kā arī pretendenta un koledžas savstarpējā vienošanās par studiju finansēšanas kārtību;
    3. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma – dod iespēju iegūt ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju; Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Biznesa vadības koledža” tiek realizēta 2,5 gados;
    4. pretendents– persona, kura ar rakstisku pieteikumu apliecinājusi vēlmi studēt Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Biznesa vadības koledža”;
    5. studējošais – persona, kura ir imatrikulēta Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Biznesa vadības koledža”;
    6. tiesības studēt – personas tiesības kļūt par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Biznesa vadības koledža” studējošo.
   2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Biznesa vadības koledža” (turpmāk tekstā – Koledža) Uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība (turpmāk tekstā – Noteikumi) izstrādāti saskaņā ar LR Augstskolu likuma 46.panta prasībām un LR Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumiem Nr.846.
   3. Šie Noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek pretendentu uzņemšana studijām Koledžā.
   4. Koledža nodrošina Noteikumu pieejamību visiem interesentiem.
   5. Uzņemšanas procesa laika grafiku un vietu nosaka ar Koledžas padomes lēmumu.
   6. Studējošo uzņemšanu nodrošina Koledžas Uzņemšanas komisija, kuras sastāvu apstiprina Koledžas padome. Uzņemšanas komisija darbojas saskaņā ar Koledžas padomes apstiprinātu Uzņemšanas komisijas nolikumu.
   7. Studējošo uzņemšana Koledžas studiju programmā sastāv no:
    1. pretendentu reģistrācijas studijām;
    2. studiju līguma noslēgšanas;
    3. ierakstīšanas studējošo sarakstā (imatrikulācijas).
  2. Tiesības studēt Koledžā
   1. Tiesības studēt Koledžā ir katram Latvijas Republikas pilsonim un personām, kurām ir Latvijas Republikas izdota nepilsoņa pase, kā arī personām, kurām ir izsniegtas patstāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā neatkarīgi no dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās piederības, politiskajiem uzskatiem un reliģiskās pārliecības, nodarbošanās un dzīves vietas. Personām, kas izglītību ieguvušas Lietuvas Republikā vai Igaunijas Republikā, tiesības pieteikties studijām Koledžā nosaka likums “Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par izglītības kvalifikāciju akadēmisko atzīšanu Baltijas kopējā izglītības telpā”. Pārējie ārvalstnieki var pieteikties studijām Koledžā saskaņā ar šo Noteikumu 6.punktu.
   2. Tiesības studēt un saņemt Koledžas pakalpojumus Latvijas Republikā ir vienādas Latvijas un citu valstu pilsoņiem.
   3. Nosacījums studiju uzsākšanai Koledžas studiju programmās ir iepriekšējā izglītība, kas atbilst vismaz LR noteiktajai vispārējai vidējai, un to apliecina atbilstoši dokumenti.
   4. Privātskolu absolventi var kļūt par Koledžas studējošajiem, ja šo skolu izsniegtie diplomi ir atzīti Latvijas Republikā.
   5. Studiju programmā imatrikulēti tiek reflektanti, kuri sekmīgi izpildījuši visas Uzņemšanas noteikumu prasības.
   6. Studiju uzsākšanu vēlākajos studiju posmos reglamentē „Noteikumi par studiju programmas maiņu uz studējošo uzņemšanas kārtību vēlākajos studiju posmos”.
  3. Reģistrācija studijām
   1. Reģistrācija studijām pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas tiek uzsākta pēc MK noteiktā reflektantu reģistrācijas sākuma termiņu.
   2. Personu, kuri vidējo izglītību ieguvuši iepriekšējos gados, reģistrācija un uzņemšana notiek visu 2023./2024. studiju gadu.
   3. Reģistrējoties studijām, persona, kas pretendē uz uzņemšanu studiju programmā, uzrāda pasi vai personas apliecību (vārda un/vai uzvārda maiņas gadījumā dokumentu, kas to apliecina), aizpilda pieteikumu (noteikta parauga veidlapu, kuru var saņemt Uzņemšanas komisijā) un iesniedz šādus dokumentus:
    1. pases vai personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālus);
    2. vidējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
    3. centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (uzrādot oriģinālus) svešvalodā, latviešu valodā un matemātikā, izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību pēc 2004. gada, bet veselības stāvokļa dēļ nav kārtojušas centralizētos eksāmenus, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai personas ar īpašām vajadzībām;
    4. 1 (viena) fotogrāfija (3×4 cm) ISIC kartes izgatavošanai;
    5. ja persona izglītības dokumentu ir saņēmusi ārvalstīs, tā iesniedz Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments.
   4. Maksa par reģistrācijas dokumentu noformēšanu ir 30 EUR. To var samaksāt sekojoši:
    1. pārskaitījuma veidā bankā, uzrādot rekvizītus: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Biznesa vadības koledža”, Alberta ielā 13, Rīga, LV – 1010, Reģ. Nr. LV40003923111
     • A/S SEB BANKA, Filiāle „Rīdzene”:
     – Konta Nr. LV23 UNLA 0050011086470 (EUR);
     • A/S SWEDBANK:
     – Konta Nr.LV 50 HABA 0551016801166 ( EUR, GBP).
     iemaksas mērķis – pretendenta vārds, uzvārds, personas kods, „Dokumentu noformēšana SIA BVK” un „Maksa par studijām SIA BVK”.
  4. Konkurss, tā norises vispārīgās prasības
   1. Uzņemšanai studiju programmā Koledža rīko atklātu un vienlīdzīgu konkursu, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem, izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību pēc 2004. gada, bet veselības stāvokļa dēļ nav kārtojušas centralizētos eksāmenus, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai personas ar īpašām vajadzībām. Konkursa mērķis ir atlasīt atbilstošākos pretendentus izvēlētajā studiju programmā.
   2. Koledžas konkursa atlases kritērijs ir centralizēto eksāmenu latviešu valodā un svešvalodā vērtējums (A,B,C,D, E vai F līmenis) vai sākot ar 2013.gadu, procentiem, kas atbilst esošajām līmeņu robežām katram konkrētajam mācību priekšmetam.
   3. Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību pēc 2004.gada, bet veselības stāvokļa dēļ nav kārtojušas centralizētos eksāmenus, personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, kā arī personas ar īpašām vajadzībām tiek uzņemtas studiju programmā, balstoties uz vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta sekmīgām atzīmēm latviešu valodā un svešvalodā.
  5. Konkursa rezultātu noteikšana, izziņošana un imatrikulācija
   1. Konkursa rezultātus nosaka un apstiprina Uzņemšanas komisija.
   2. Konkursa rezultātus izziņo ne vēlāk kā triju dienu laikā no konkursa noslēguma dienas.
   3. Personai, kas pretendē uz uzņemšanu studiju programmā, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības prasīt, lai Koledžas lēmums par atteikšanos imatrikulēt šo personu tiktu noformēts rakstiski.
   4. Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Koledžas direktoram.
   5. Koledžas direktora pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
   6. Ar personām, kuras ir izpildījušas visus uzņemšanas noteikumus un veikušas pirmo maksājumu par studijām Koledžā, tiek noslēgts studiju līgums.
   7. Pēc studiju līguma noslēgšanas ar Uzņemšanas komisijas lēmumu un Koledžas direktora rīkojumu persona tiek imatrikulēta Koledžas studējošo matrikulā.
  6. Ārvalstnieku studijas
   1. Ārvalstnieku uzņemšana Koledžā notiek saskaņā ar Augstskolu likuma 83. – 85. panta prasībām.
   2. Ārvalstnieki var kļūt par Koledžas studējošajiem šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā un studēt saskaņā ar individuālu līgumu vai arī saskaņā ar starptautiskiem vai starp mācību iestādēm noslēgtiem (apmaiņas) līgumiem. Studējošie, kuri studē saskaņā ar apmaiņas līgumiem, sauc par Koledžas viesstudējošajiem.

  Lejuplādēt Biznesa vadības koledžas uzņemšanas noteikumus 2023./2024. studiju gadam

  –>

  Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
  Izvēlne