Mārketings un tirdzniecība

Iepazīsties ar studiju materiāliem bez maksas

  Aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.

  Koledžas docētāji - labākajie nozares speciālisti - bvk.lv
  Mācies no labākajiem jomas speciālistiem
  Prakses vietas prestižos jomas uzņēmumos
  Iegūsti prakses vietas prestižos jomas uzņēmumos
  Pārdošanas prasmes un digitālā mārketinga māksla
  Apgūsti pārdošanas prasmes un digitālā mārketinga mākslu

  Studiju programma «Mārketings un tirdzniecība» ir piemērota:

  • tiem, kas vēlas veiksmīgāk pārdot savus produktus;
  • tiem, kas vēlas veidot karjeru mārketinga un pārdošanas jomā;
  • tiem, kas vēlas izprast kā darbojas tirgus pieprasījuma un piedāvājuma likumi;
  • tiem, kam nepieciešama kvalitatīva augstākā izglītība, bet ir iespēja studēt tikai neklātienē.

  Mārketinga, tirdzniecības un tirgvedības studijas

  Biznesa vadības koledža piedāvā tālmācības studiju programmu «Mārketings un tirdzniecība». Studiju programmas mērķis ir sagatavot lokāli un starptautiski darba tirgū konkurētspējīgus pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības un profesijas standarta prasībām atbilstošus, konkurētspējīgus tirgvedības/tirdzniecības speciālistus, kuri, apguvuši padziļinātas zināšanas par tirgus tendencēm un pētījumiem, demonstrē praktiskas iemaņas mārketinga un pārdošanas stratēģiju īstenošanā, produktu/pakalpojumu virzīšanā un to tēla veidošanā, izmantojot kā tradicionālus, tā digitālus mārketinga un pārdošanas instrumentus.

  Augstākā izglītība mārketingā un tirdzniecībā – akreditēta tālmācības studiju programma nodrošina vispārīgo teorētisko vadības, pārdošanas, psiholoģijas zināšanu bāzi, kas dod iespēju turpmākajā studiju gaitā modelēt un veidot priekšstatus par dažādām saskarsmes, vadības, komunikācijas teorijām. Programmā iekļautās prakses laikā, studenti nostiprināt nepieciešamās zināšanas un iemaņas izvēlētajā specialitātē – mārketingā un pārdošanā vai tirdzniecībā. Mārketinga plānošanas un reklāmas, starptautiskā mārketinga un tirdzniecības, menedžmentaorganizāciju psiholoģijas, tiesību zinātņu un ekonomikas studiju kursu apguve veido pamatu turpmākās profesionālās izglītības iespējām Latvijas un ārzemju augstskolās.
  Studiju procesā iegūtās zināšanas un prasmes, nekavējoties pēc studiju pabeigšanas, ļaus absolventiem strādāt kā mārketinga vai pārdošanas speciālistiem, īstenojot un plānojot mārketinga un pārdošanas aktivitātes, sekot līdz to izpildes efektivitātei, kā arī uzsākt sekmīgu karjeru tirdzniecības vadībā.

   


  BVK Studiju maksas kalkulators

  BVK CALC 2023-04-24


   

  Mārketinga studiju programmas uzdevumi:

  1. Nodrošināt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām un profesijas standartam atbilstošu konkurētspējīgu izglītību mārketingā vai tirdzniecībā;
  2. Nodrošināt vispusīgu zināšanu ieguvi, attīstīt analītisko domāšanu, veidot prasmes un attīstīt kompetences, kā arī veicināt praktiskā darba iemaņas darbam mārketingā vai tirdzniecībā;
  3. Pielāgot studiju programmas satura, procesa un formas, kā arī pētnieciskā darba attīstību un pilnveidošanu atbilstīgi starptautiskajai praksei, mūsdienu IT risinājumiem, inovācijām un komunikācijas metodēm mārketingā vai tirdzniecībā;
  4. Attīstīt studējošajiem lietišķo pētījumu rezultātu praktisko nozīmi un to pielietošanu profesionālajā darbībā mārketingā vai tirdzniecībā;
  5. Demonstrēt lokālajā un globālajā sabiedrībā notiekošos procesus, aktualizējot profesionālās ētiskas un sociālās atbildības nozīmi mārketingā vai tirdzniecībā;
  6. Veicināt studējošo interesi par turpmāko profesionālo prasmju pilnveidi, profesionālās kvalifikācijas celšanu tālākizglītības iestādēs un studiju turpināšanu nākamā līmeņa augstākās izglītības programmās.

  Uzņemšana Biznesa vadības koledžā notiek divas reizes gadā

  Mārketings un tirdzniecība – studē internetā

  Nodrošinot integrālās pieejas ieviešanu augstākajā izglītībā, tālmācības kursi e-studiju programmā sakārtoti loģiskā secībā, ievērojot pēctecības principu un ļaujot studējošajiem pakāpeniski pilnveidoties gan profesionāli, gan personiski. Programmas realizācijas gaitā tiek atspoguļoti mārketinga, reklāmas un sabiedrisko attiecību mērķi un uzdevumi, mārketinga plānošanas posmi un sasniedzamie rezultāti, cenu veidošanas stratēģijas, teorētiskās un praktiskās zināšanas par patērētāju uzvedību un pieprasījuma prognozēšanu. Atklātas dažāda līmeņa vadītājam un sabiedrisko attiecību speciālistam nepieciešamās īpašības un kvalitātes, psiholoģiskā sagatavotība, darba formas, metodes un to pilnveides ceļi. Studiju laikā tiek nodrošināta arī studējošo personības pilnveide, attīstot publiskās uzstāšanās prasmes, pilnveidojot sociālās un komunikācijas, kā arī pašnoteikšanās kompetences. Mārketinga studiju laikā 3. un 4. semestrī studenti iziet «Tirgzinību praksi» un «Pārdošanas praksi», kas ļauj pārbaudīt teorētiskās zināšanas praktiski un izvēlēties kvalifikācijas darba tēmu. Pēc visām izpildītām studiju programmas prasībām, 5. semestrī augstskolas studenti izstrādā Kvalifikācijas darbu, kurā demonstrē prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi, analizējot izvēlēto tēmu caur veiktajiem pētījumiem. Pēc sekmīgas studiju prasību izpildīšanas un kvalifikācijas darba aizstāvēšanas, students iegūst kvalifikāciju «Mārketinga un tirdzniecības speciālists».

  Augstskolas tālmācības studiju plānotais rezultāts

  Absolvents:

  • organizē, plāno un koordinē darbu uzņēmuma vai organizācijas mārketingā vai tirdzniecībā jomā, izmantojot apgūtās zināšanas;
  • patstāvīgi veic mārketinga vai tirdzniecības aktivitāšu un to plānošanu, ievērojot savā profesionālajā darbībā profesionālās jomas un ētikas standartus atbilstoši nozares prasībām;
  • demonstrē zināšanas un izpratni par mārketinga un tirdzniecības darbības analīzi un plānošanu, izstrādā priekšlikumus uzņēmuma mārketinga vai tirdzniecības procesu pilnveidei;
  • prot darboties komandā un strādāt individuāli, sagatavot precīzus un korektus pētījumus, ziņojumus, uzņemties atbildību un iniciatīvu mārketinga vai tirdzniecības jomā;
  • demonstrē saskarsmes, komunikācijas, organizatoriskās un plānošanas kompetences, spēj uzņemties atbildību par darba rezultātiem un to analīzi;
  • spēj motivēt savu izvēli turpmākajām studijām bakalaura līmeņa studiju programmās un mūžizglītībai.

  Darba iespējas pēc koledžas

  Mārketinga (tirgvedības) speciālists: jebkuras nozares uzņēmuma mārketinga un pārdošanas jomā, mārketinga un mediju aģentūrās, valsts un pašvaldības uzņēmumos.

  Tirdzniecības speciālists: jebkuras nozares uzņēmuma tirdzniecības un pārdošanas jomā, e – komercijas un loģistikas uzņēmumos, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumos.

  Programmas studiju kursi

  VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE KURSI (A bloks)

  • Informācijas pārvaldība
  • Finanšu matemātika
  • Biznesa svešvaloda (angļu) I
  • Biznesa svešvaloda (angļu) II
  • Biznesa svešvaloda (krievu/vācu) I
  • Biznesa svešvaloda (krievu/vācu) II
  • Vadzinības I
  • Mārketings I
  • Projektu sagatavošana un vadīšana
  • Pētījumu dizains

  NOZARES KURSI (B bloks) – kvalifikācija “Tirdzniecības speciālists”

  • Statistika
  • Vides, civilās un darba aizsardzības organizācija
  • Mikroekonomika
  • Makroekonomika
  • Sociālpsiholoģiskie treniņi
  • Tiesību zinības
  • Uzņēmējdarbība
  • Tirdzniecības vadība
  • Merčendaizings
  • Grāmatvedības pamati
  • Komerctiesības
  • Starptautiskais mārketings
  • Starptautiskā tirdzniecība
  • Loģistika
  • Profesionāla klientu apkalpošana
  • Tiešā pārdošana
  • E-komercijas pamati
  • Personīgā un profesionālā izaugsme

  NOZARES KURSI (B bloks) – kvalifikācija “Tirgvedības speciālists”

  • Statistika
  • Vides, civilās un darba aizsardzības organizācija
  • Mikroekonomika
  • Makroekonomika
  • Sociālpsiholoģiskie treniņi
  • Tiesību zinības
  • Uzņēmējdarbība
  • Pārdošanas vadīb
  • Mārketinga plānošana un reklāma
  • Grāmatvedības pamati
  • Komerctiesības
  • Starptautiskais mārketings
  • Digitālā mārketinga pamati
  • Loģistika
  • Patērētāju rīcība tirgū
  • Sabiedriskās attiecības
  • Mārketings II
  • Personīgā un profesionālā izaugsme

  IZVĒLES KURSI (C bloks – 8 KP) – kvalifikācija “Tirdzniecības speciālists”

  • Digitālā pratība
  • Radošums un innovācija biznesā
  • Sabiedrisko attiecību kampaņu veidošana
  • Korporatīvā komunikācija
  • Pārdošanas veicināšana
  • Sabiedrisko attiecību un reklāmas profesionālā ētika
  • Mārketings II
  • Pārdošanas vadība
  • Darba tiesības
  • Mārketinga plānošana un reklāma

  IZVĒLES KURSI (C bloks – 8 KP) – kvalifikācija “Tirgvedības speciālists”

  • Digitālā pratība
  • Radošums un innovācija biznesā
  • Sabiedrisko attiecību kampaņu veidošana
  • Korporatīvā komunikācija
  • Pārdošanas veicināšana
  • International management
  Studiju programma akreditēta līdz: 2027. gada 20. maijam

  Studiju plāns

  Tālmācības programmas «Mārketings un tirdzniecība» studiju plāns – Kvalifikācija – Tirdzniecības speciālists
  Tālmācības programmas «Mārketings un tirdzniecība» studiju plāns – Kvalifikācija – Tirgvedības speciālists

  Biežāk uzdotie jautājumi

  Šeit esam apkopojuši mums visbiežāk uzdotos jautājumus par koledžas darbību, studiju procesu, elektronisko mācību vidi, maksājumiem, budžeta vietām u.c. lietām, kā arī atbildes uz tiem.

  Atvērt Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

  Pašnovērtējuma ziņojums

  Atvērt studiju programmas «Mārketings un tirdzniecība» pašnovērtējuma ziņojumu

  Atvērto durvju diena - ceturtdien, plkst. 18:30
  Izvēlne