Biežāk uzdotie jautājumi

Iepazīsties ar studiju materiāliem bez maksas

  Aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.

  Zemāk esam apkopojuši mums visbiežāk uzdotos jautājumus par koledžas darbību, studiju procesu, elektronisko mācību vidi u.c. jautājumus, kā arī atbildes uz tiem.

  1. Kas ir kredītpunkti?

  Atbilde

  Latvijā augstākajā izglītībā tiek lietoti kredītpunkti, kas tiek pielīdzināti Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) kredītpunktiem. Kredītpunkts (KP) Latvijā ir definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. BVK kopējais vidējais KP apjoms – 80 KP. Ar šo KP sadalījumu pa semestriem un kursiem, variet iepazīties katras studiju programmas sadaļā, skatot PDF failu “Studiju plāns”.

  2. Kas ir e-vide jeb MOODLE?

  Atbilde

  MOODLE – Modulārā objekt-orientētā dinamiskā mācību vide, radīta Austrālijā ar mērķi mācīšanās procesu padarīt vēl efektīvāku, studentam mācoties sociālā grupā. MOODLE ir e-studiju vide (studijas tiek organizētas elektroniskā vidē), kas ir izplatītākā gan pasaulē, gan Latvijā. Šobrīd ir reģistrētas vairāk kā 47 000 instalācijas 208 pasaules valstīs. To izmanto kā organizācijas un dažāda lieluma uzņēmumi, tā arī mācību iestādes – BA “Turība”, Biznesa vadības koledža, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Vidzemes augstskola. MOODLE mācīšanās process balstās uz radīšanu. Katram BVK studentam pēc studiju līguma noslēgšanas, lai piekļūtu savam studiju profilam, tiek piešķirts individuāls lietotājvārds un parole. Šajā profilā students var iepazīties ar plānotajiem pārbaudījumiem, aktuālajiem BVK notikumiem, saviem vērtējumiem, kā arī var augšupielādēt dažāda formāta dokumentus un izmantot MOODLE kā “mākoni”.

  Šajā e-vidē tiek pildīti pārbaudījumi, ieskaites un eksāmeni, kā arī studentam ir iespēja komunicēt ar citiem studiju programmas studentiem un docētājiem, iesaistoties diskusijās un forumā.

  MOODLE ir e-studiju risinājums ar visaugstāko pieejamību lietotājiem: to var lietot no jebkura internetā darboties spējīga datora ar jebkuru no populārākajām operētājsistēmām (Microsoft Windows, Apple Mac OS, Linux u.c.) un populārākajām interneta pārlūkprogrammām (kursu veidotājiem: Mozilla Firefox, Google Chrome un tā atklātā pirmkoda versija Google Chromium, Microsoft Internet Explorer, bet studenti var izmantot arī Opera, Safari, Opera Mini u.c. pārlūkprogrammas). MOODLE var lietot, pieslēdzoties arī no mobilajām ierīcēm: mobilajiem telefoniem, iPhone, PDA, plaukstas datoriem, iPad, NetBook u.c., kas dod iespēju studentiem un skolēniem mācīties sabiedriskajā transportā, kafejnīcā, parkā, skolas koridorā u.c.

  3. Kad sākas studijas, ja iestājos ziemas uzņemšanā?

  Atbilde

  Ja students paraksta studiju līgumu ar koledžu laika periodā no 1.novembra līdz 1.martam, studijas tiek uzsāktas marta pirmajā svētdienā.* Par pirmo studiju dienu katram studentiem tiek paziņots individuāli, e-pastā, kā arī, informācija tiek publiskota katra studenta studiju e-vides MOODLE profilā.*Datums (mēneša svētdiena) var mainīties atkarībā no uzņemšanas perioda, par ko studējošais tiek laicīgi informēts rakstiski e-pastā un/vai telefoniski.

  4. Kad sākas studijas, ja iestājos vasaras uzņemšanā?

  Atbilde

  Ja students paraksta studiju līgumu ar koledžu laika periodā līdz 29. septembrim, studijas tiek uzsāktas septembra pēdējā svētdienā vai oktobra pirmajā svētdienā.Par pirmo studiju dienu katram studentiem tiek paziņots savlaicīgi e-pastā, kā arī, informācija tiek publiskota katra studenta studiju e-vides MOODLE profilā.

  5. Vai Biznesa vadības koledža piedāvā stipendijas?

  Atbilde

  Biznesa vadības koledža studentiem nepiedāvā tādu finansiālu atbalstu kā stipendijas. Taču piedāvā dažādas izdevīgas atlaides, kā arī divas reizes gadā aicina potenciālos studentus / studēt gribētājus laikus parūpēties par saviem nākotnes plāniem un rezervēt savu izdevīgo studiju maksu. Par aktuālajiem jaunumiem, akcijām un kampaņām variet uzzināt šeit: www.bvk.lv/aktualitates/ vai sekojot sociālajos tīklos Facebook, Draugiem, Twitter un Instagram.

  6. Vai man pašam/-ai būs jāmeklē studiju prakses vieta?

  Atbilde

  Ņemot vērā, ka Biznesa vadības studenti lielākoties ir strādājoši cilvēki vai tādi, kuriem ir sava uzņēmējdarbība, tad arī prakses vietas ir tā brīža darbavietas. Šādā veidā studentam ir viegli un ērti apgūt prakses laikā izvirzītos mērķus, izpildīt uzstādītos uzdevumus, kā arī, students efektīvāk un sekmīgāk apgūst tās prasmes, kuras būs nepieciešamas tālākajā karjeras ceļā.Tā var būt organizācija, uzņēmējsabiedrība vai iestāde, kurā Koledžā studējošais atrodas darba tiesiskajās attiecībās. Ja uz prakses brīdi studējošais nav darba tiesiskajās attiecībās ar kādu organizāciju, uzņēmējsabiedrību vai iestādi, vai, ja Koledžas studējošajam veicot tiešos darba pienākumus, nav iespēja apgūt attiecīgajai kvalifikācijai nepieciešamās iemaņas, zināšanas un atziņas, tad studējošo ar prakses vietu nodrošina koledža. Pirmās izvēles tiesības uz Koledžas piedāvātajām Prakses vietām ir studējošajiem, kuri sekmju ranga tabulā ir pirmie.

  7. Kas ir 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība?

  Atbilde

  1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms absolventam ļauj veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu.1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu stratēģiskie mērķi ir:

  • sagatavot izglītojamo darbībai noteiktā profesijā, veicinot viņa pilnveidošanos par garīgi un fiziski attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību;
  • veicināt zināšanu un prasmju (arī patstāvīgās mācīšanās prasmju) apguvi, kas nodrošina ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmē konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos;
  • radīt motivāciju tālākizglītībai un sniegt iespēju sagatavoties, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

  8. Kā/ kur var uzzināt, vai izvēlētā studiju programma ir akreditēta?

  Atbilde

  Pirms sev atbilstošās mācību iestādes un studiju programmas izvēlēšanās, iesakām pārliecināties par konkrētās iestādes un piedāvāto studiju programmu akreditāciju un licencēšanas statusu. Šādu informāciju var pārbaudīt Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē (www.niid.lv) un Akadēmiskās informācijas centrā (www.aic.lv).Saraksts ar studiju virzienu (un tajā ietilpstošo programmu) jaunajām akreditācijām, aplūkojams:

  • Akadēmiskās informācijas centra (AIC) uzturētajā studiju virzienu reģistrāaic.lv vai AIC mājas lapā izveidotajā Excel tabulā: www.aic.lv/portal/aikna/akreditetie-studiju-virzieni-un-programmas (skat. „Akreditētie studiju virzieni un programmas”).
  • Informācija par akreditētajiem studiju virzieniem pievienota NIID.LV pie katra augstākās izglītības programmu ieraksta ailītē „Licence/akreditācija”.

  9. Cik liela ir studiju maksa Biznesa vadības koledžā?

  Atbilde

  Biznesa vadības koledžas noteiktā studiju maksa vienam semestrim sākas ar 895 EUR. Atkarībā no studējošā statusa, iespējams piešķirt atlaides pilnai vai daļējai studiju maksai. Ar BVK atlaižu programmu iespējams iepazīties šeit.

  10. Kas ir akadēmiskais atvaļinājums?

  Atbilde

  Akadēmiskais atvaļinājums ir studiju pārtraukums, kura laikā studējošais nepiedalās studiju procesā, bet saglabā studējošā statusu. Pēc studiju pārtraukuma studējošais saglabā iepriekš noteikto finansējuma avotu. Saņemt akadēmisko atvaļinājumu visa studiju perioda laikā neatkarīgi no studiju veida un studējošā statusa studējošajam ir tiesības, norādot pamatotu iemeslu, piemēram:

  • veselības stāvokļa, grūtniecības dēļ, kā arī bērna kopšanas atvaļinājumā, iesniedzot ģimenes ārsta izziņu;
  • kā augstas klases sportistam, kas iekļauts Latvijas olimpiskajā vienībā vai tuvākajā rezervē pēc Latvijas Olimpiskās vienības izstrādātajiem kritērijiem, iesniedzot apliecinošos dokumentus;
  • c. personisku iemeslu, piemēram, ģimenes apstākļu vai finansiālu apsvērumu dēļ.

  Akadēmisko atvaļinājumu 1. līmeņa augstākās izglītības iestādē iespējams saņemt 2 reizes (1 akadēmiskais atvaļinājums = 1 semestris).

  11. Kas notiek, ja netieku laikā nokārtot pārbaudījumu, ieskaiti, eksāmenu?

  Atbilde

  Ja studējošajam nav iespējas tam paredzētajā laikā nokārtot pārbaudījumu grafikā noteiktajā laikā, studējošajam ir jāinformē savs studiju koordinators vismaz 3 dienas iepriekš, zvanot pa tālruni +371 67803261 vai rakstot e-pastu savam studiju koordinatoram vai Studiju atbalsta centram (bvk@bvk.lv). Pretējā gadījumā studējošajam par pielaidi parāda kārtošanai jāmaksā 25,00 EUR. Ar Pārbaudījumu kārtības nolikumu var iepazīties šeit.

  12. Kas ir “C bloks” jeb brīvās izvēles priekšmeti?

  Atbilde

  C bloks jeb profesionalitāti papildinošais zinību bloks ir brīvās izvēles kursi, apgūstami pakāpeniski visu 5 semestru laikā. Biznesa vadības koledžas C bloks sastāda 10 KP.

  13. Kādas sankcijas tiek piemērotas par nenokārtotiem pārbaudījumiem?

  Atbilde

  Par noteiktā laikā nenokārtotiem pārbaudījumiem, ieskaitēm un eksāmeniem, studējošajam tiek noteikta maksa par akadēmiskā parāda kārtošanu.Gadījumi, kad atkārtoti tiek kārtoti pārbaudījumi:

  • Ja iepriekšējā pārbaudījumā vērtējums ir nesekmīgs (<4 ballēm) vai students nav uz to ieradies;
  • Ja studējošais brīvprātīgi vēlas atkārtot pārbaudījumu, lai iegūtu labāku vērtējumu.
   NB! Par spēkā esošu vērtējumu tiek ņemts pēdējais iegūtais vērtējums, pat ja tas ir zemāks par iepriekšējā pārbaudījumā iegūto vērtējumu.

  Ar Pārbaudījumu kārtības nolikumu var iepazīties šeit.

  14. Kur var saņemt izziņu par studijām koledžā vai akadēmisko izziņu?

  Atbilde

  Jebkura veida izziņas valsts valodā par studijām koledžā un ar to saistītajiem jautājumiem var saņemt BVK Studiju atbalsta centrā pie sava studiju koordinatora. Izziņu par studijām koledžā vai maksājumiem var saņemt bez maksas.Akadēmisko izziņu iespējams sagatavot latviešu, krievu un angļu valodā. Akadēmiskās izziņas saņemšana par studijām Biznesa vadības koledžā ir maksas pakalpojums:

  • par izziņas sagatavošanu latviešu vai krievu valodā – 10 EUR;
  • par izziņas sagatavošanu angļu valodā – 20 EUR.

  15. Ko darīt, ja ir pazudis vidējo izglītību apliecinošs dokuments pazudis.

  Atbilde

  • Stājoties Biznesa vadības koledžā, tiek akceptēti tikai vidējo izglītību apliecinoši dokumentu oriģināli.
  • Augstāko izglītību apliecinoši dokumenti netiek akceptēti. Ja esat ieguvis augstāko izglītību un Jūsu rīcībā nav atestāta par vidējo izglītību, aicinām vērsties atbilstīgās augstākās mācību iestādes arhīvā un saņemt vidējās izglītības dokumenta oriģinālu.
  • Ja vidējās izglītības dokuments ir nozaudēts, nozagts, iznīcināts vai neatjaunojami bojāts, jums jāsaņem dokumenta dublikāts.
  • Dublikāta izsniegšanas procedūru nosaka LR Ministru kabineta 06.11.2006. noteikumi Nr. 913 „Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti”.
  • Lai saņemtu vidējās izglītības dokumenta dublikātu, Jums jāvēršas izglītības iestādē, kuru esat pabeidzis. Izglītības iestāde noformē dublikātu saskaņā ar izsniegto izglītības dokumentu reģistrācijas grāmatā ierakstītajām ziņām.
  • Ja izglītības iestāde ir likvidēta vai reorganizēta par cita veida izglītības iestādi, kas neizsniedz tādu vispārējās izglītības dokumentu kā nozaudētais, nozagtais, iznīcinātais vai neatjaunojami bojātais, Jums jāvēršas savas pašvaldības izglītības pārvaldē. Šajā pārvaldē Jums ir jāiesniedz arhīva vai izglītības iestādes izziņa, kurā norādīts, ka Jūs esat mācījies un beidzis attiecīgo izglītības iestādi un sedzat visus ar dublikāta izgatavošanu saistītos izdevumus.
  Atvērto durvju diena - ceturtdienās, plkst. 18:30
  Izvēlne