Biežāk uzdotie jautājumi

Iepazīsties ar studiju materiāliem bez maksas

  Aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.

  Zemāk esam apkopojuši mums visbiežāk uzdotos jautājumus par koledžas darbību, studiju procesu, elektronisko mācību vidi u.c. jautājumus, kā arī atbildes uz tiem.

  1. Kas ir kredītpunkti?

  Atbilde

  Latvijā augstākajā izglītībā tiek lietoti kredītpunkti, kas tiek pielīdzināti Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) kredītpunktiem. Kredītpunkts (KP) Latvijā ir definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. BVK kopējais vidējais KP apjoms – 80 KP. Ar šo KP sadalījumu pa semestriem un kursiem, variet iepazīties katras studiju programmas sadaļā, skatot PDF failu “Studiju plāns”.

  2. Kas ir e-vide jeb MOODLE?

  Atbilde

  MOODLE – Modulārā objekt-orientētā dinamiskā mācību vide, radīta Austrālijā ar mērķi mācīšanās procesu padarīt vēl efektīvāku, studentam mācoties sociālā grupā. MOODLE ir e-studiju vide (studijas tiek organizētas elektroniskā vidē), kas ir izplatītākā gan pasaulē, gan Latvijā. To izmanto kā organizācijas un dažāda lieluma uzņēmumi, tā arī mācību iestādes – BA “Turība”, Biznesa vadības koledža, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Vidzemes augstskola. Katram BVK studentam pēc studiju līguma noslēgšanas, lai piekļūtu savam studiju profilam, tiek piešķirts individuāls lietotājvārds un parole. Šajā profilā students var iepazīties ar plānotajiem pārbaudījumiem, aktuālajiem BVK notikumiem, saviem vērtējumiem, kā arī var augšupielādēt dažāda formāta dokumentus un izmantot MOODLE kā “mākoni”.

  3. Kad sākas studijas, ja iestājos ziemas uzņemšanā?

  Atbilde

  Ja students paraksta studiju līgumu ar koledžu laika periodā no 1.novembra līdz 1.martam, studijas tiek uzsāktas marta pirmajā svētdienā.* Par pirmo studiju dienu katram studentiem tiek paziņots individuāli, e-pastā, kā arī, informācija tiek publiskota katra studenta studiju e-vides MOODLE profilā.*Datums (mēneša svētdiena) var mainīties atkarībā no uzņemšanas perioda, par ko studējošais tiek laicīgi informēts rakstiski e-pastā un/vai telefoniski.

  4. Kad sākas studijas, ja iestājos vasaras uzņemšanā?

  Atbilde

  Ja students paraksta studiju līgumu ar koledžu laika periodā līdz 29. septembrim, studijas tiek uzsāktas septembra pēdējā svētdienā vai oktobra pirmajā svētdienā. Par pirmo studiju dienu katram studentiem tiek paziņots savlaicīgi e-pastā, kā arī, informācija tiek publiskota katra studenta studiju e-vides MOODLE profilā. Datums (mēneša svētdiena) var mainīties atkarībā no uzņemšanas perioda, par ko studējošais tiek laicīgi informēts rakstiski e-pastā un/vai telefoniski.

  5. Kādi dokumenti ir jāiesniedz?

  Atbilde

  Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti ir:

  • vidējo izglītību apliecinošs dokuments – atestātu un sekmju izraksts;
  • pases vai id kartes kopija (der skenētā vai foto formātā).

  * Ja vidējo izglītību esi ieguvis pēc 2004. gada, nepieciešams arī centralizēto eksāmenu sertifikāts;
  Ja ir mainīts uzvārds, tā apliecinošs dokuments;
  Ja vēlies saņemt studenta ISIC karti, atsūti ar tālruni taisītu fotogrāfiju uz gaišas sienas fona.

  Maksa par dokumentu pārbaudi un noformēšanu – EUR 30,00

  6. Kā var iesniegt dokumentus?

  Atbilde

  Piesakies ērti un viegli. Atsūti mums elektroniski e-pastā bvk@bvk.lv vai paņem līdzi uz BVK biroju Rīgā, Alberta ielā 13, ja vēlies tos nogādāt personīgi.

  7. Vai Biznesa vadības koledža piedāvā stipendijas?

  Atbilde

  Jā, Biznesa vadības koledžā studējošie var pretendēt uz BVK dibinātāja stipendiju, kas tiek piešķirta pa vienai katrā studiju programmā, gan ziemas, gan vasaras uzņemšanās. Stipendijas saņemšanas kārtību nosaka BVK dibinātāja stipendijas nolikums (nolikumu lasi šeit).

  8. Vai man pašam/-ai būs jāmeklē studiju prakses vieta?

  Atbilde

  Ņemot vērā, ka Biznesa vadības studenti lielākoties ir strādājoši cilvēki vai tādi, kuriem ir sava uzņēmējdarbība, tad arī prakses vietas ir tā brīža darbavietas. Šādā veidā studentam ir viegli un ērti apgūt prakses laikā izvirzītos mērķus, izpildīt uzstādītos uzdevumus, kā arī, students efektīvāk un sekmīgāk apgūst tās prasmes, kuras būs nepieciešamas tālākajā karjeras ceļā. Tā var būt organizācija, uzņēmējsabiedrība vai iestāde, kurā Koledžā studējošais atrodas darba tiesiskajās attiecībās. Ja uz prakses brīdi studējošais nav darba tiesiskajās attiecībās ar kādu organizāciju, uzņēmējsabiedrību vai iestādi, vai, ja Koledžas studējošajam veicot tiešos darba pienākumus, nav iespēja apgūt attiecīgajai kvalifikācijai nepieciešamās iemaņas, zināšanas un atziņas, tad koledža palīdz atrast prakses vietu.

  9. Kas ir īsā cikla profesionālā augstākā izglītība?

  Atbilde

  Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības diploms absolventam ļauj veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu. Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmu stratēģiskie mērķi ir:

  • sagatavot izglītojamo darbībai noteiktā profesijā, veicinot viņa pilnveidošanos par garīgi un fiziski attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību;
  • veicināt zināšanu un prasmju (arī patstāvīgās mācīšanās prasmju) apguvi, kas nodrošina ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmē konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos;
  • radīt motivāciju tālākizglītībai un sniegt iespēju sagatavoties, lai iegūtu otrā līmeņa – profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

  10. Kā/ kur var uzzināt, vai izvēlētā studiju programma ir akreditēta?

  Atbilde

  Pirms sev atbilstošās mācību iestādes un studiju programmas izvēlēšanās, iesakām pārliecināties par konkrētās iestādes un piedāvāto studiju programmu akreditāciju un licencēšanas statusu. Šādu informāciju var pārbaudīt Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē (www.niid.lv) un Akadēmiskās informācijas centrā (www.aic.lv). Saraksts ar studiju virzienu (un tajā ietilpstošo programmu) jaunajām akreditācijām, aplūkojams:

  • Akadēmiskās informācijas centra (AIC) uzturētajā studiju virzienu reģistrāaic.lv vai AIC mājas lapā izveidotajā Excel tabulā: www.aic.lv/portal/aikna/akreditetie-studiju-virzieni-un-programmas (skat. „Akreditētie studiju virzieni un programmas”).
  • Informācija par akreditētajiem studiju virzieniem pievienota NIID.LV pie katra augstākās izglītības programmu ieraksta ailītē „Licence/akreditācija”.

  11. Cik liela ir studiju maksa Biznesa vadības koledžā?

  Atbilde

  Biznesa vadības koledžas noteiktā studiju maksa vienam semestrim sākas ar 945 EUR. Atkarībā no studējošā statusa, iespējams piešķirt atlaides pilnai vai daļējai studiju maksai. Ar BVK atlaižu programmu iespējams iepazīties šeit.

  12. Kas ir akadēmiskais atvaļinājums?

  Atbilde

  Akadēmiskais atvaļinājums ir studiju pārtraukums, kura laikā studējošais nepiedalās studiju procesā, bet saglabā studējošā statusu. Pēc studiju pārtraukuma studējošais saglabā iepriekš noteikto finansējuma avotu. Saņemt akadēmisko atvaļinājumu visa studiju perioda laikā neatkarīgi no studiju veida un studējošā statusa studējošajam ir tiesības, norādot pamatotu iemeslu, piemēram:

  • veselības stāvokļa, grūtniecības dēļ, kā arī bērna kopšanas atvaļinājumā, iesniedzot ģimenes ārsta izziņu;
  • kā augstas klases sportistam, kas iekļauts Latvijas olimpiskajā vienībā vai tuvākajā rezervē pēc Latvijas Olimpiskās vienības izstrādātajiem kritērijiem, iesniedzot apliecinošos dokumentus;
  • c. personisku iemeslu, piemēram, ģimenes apstākļu vai finansiālu apsvērumu dēļ.

  Akadēmisko atvaļinājumu 1. līmeņa augstākās izglītības iestādē iespējams saņemt 2 reizes (1 akadēmiskais atvaļinājums = 1 semestris).

  13. Kas notiek, ja netieku laikā nokārtot pārbaudījumu, ieskaiti, eksāmenu?

  Atbilde

  Ja studējošajam nav iespējas tam paredzētajā laikā nokārtot pārbaudījumu grafikā noteiktajā laikā, studējošajam ir jāinformē savs studiju koordinators vismaz 3 dienas iepriekš, zvanot pa tālruni +371 67803261 vai rakstot e-pastu savam studiju koordinatoram vai Studiju atbalsta centram (sac@bvk.lv). Pretējā gadījumā studējošajam par pielaidi parāda kārtošanai jāmaksā 30,00 EUR. Ar Pārbaudījumu kārtības nolikumu var iepazīties šeit.

  14. Kas ir “C bloks” jeb brīvās izvēles priekšmeti?

  Atbilde

  C bloks jeb profesionalitāti papildinošais zinību bloks ir brīvās izvēles kursi, apgūstami pakāpeniski visu 5 semestru laikā. Biznesa vadības koledžas C bloks sastāda 6 -8 KP, atkarībā no izvēlētās studiju programmas.

  15. Kādas sankcijas tiek piemērotas par nenokārtotiem pārbaudījumiem?

  Atbilde

  Par noteiktā laikā nenokārtotiem pārbaudījumiem, ieskaitēm un eksāmeniem, studējošajam tiek noteikta maksa par akadēmiskā parāda kārtošanu.Gadījumi, kad atkārtoti tiek kārtoti pārbaudījumi:

  • Ja iepriekšējā pārbaudījumā vērtējums ir nesekmīgs (<4 ballēm) vai students nav uz to ieradies;
  • Ja studējošais brīvprātīgi vēlas atkārtot pārbaudījumu, lai iegūtu labāku vērtējumu.

  NB! Par spēkā esošu vērtējumu tiek ņemts pēdējais iegūtais vērtējums, pat ja tas ir zemāks par iepriekšējā pārbaudījumā iegūto vērtējumu.

  16. Kur var saņemt izziņu par studijām koledžā vai akadēmisko izziņu?

  Atbilde

  Jebkura veida izziņas valsts valodā par studijām koledžā un ar to saistītajiem jautājumiem var saņemt BVK Studiju atbalsta centrā pie sava studiju koordinatora. Izziņu par studijām koledžā vai maksājumiem var saņemt bez maksas.Akadēmisko izziņu iespējams sagatavot latviešu, krievu un angļu valodā. Akadēmiskās izziņas saņemšana par studijām Biznesa vadības koledžā ir maksas pakalpojums:

  • par izziņas sagatavošanu latviešu vai krievu valodā – 10 EUR;
  • par izziņas sagatavošanu angļu valodā – 20 EUR.

  17. Ko darīt, ja ir pazudis vidējo izglītību apliecinošs dokuments pazudis.

  Atbilde

  • Stājoties Biznesa vadības koledžā, tiek akceptēti tikai vidējo izglītību apliecinoši dokumentu oriģināli vai dublikāti.
  • Augstāko izglītību apliecinoši dokumenti netiek akceptēti. Ja esat ieguvis augstāko izglītību un Jūsu rīcībā nav atestāta par vidējo izglītību, aicinām vērsties atbilstīgās augstākās mācību iestādes arhīvā un saņemt vidējās izglītības dokumenta oriģinālu.
  • Ja vidējās izglītības dokuments ir nozaudēts, nozagts, iznīcināts vai neatjaunojami bojāts, jums jāsaņem dokumenta dublikāts.
  • Dublikāta izsniegšanas procedūru nosaka LR Ministru kabineta 06.11.2006. noteikumi Nr. 913 „Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti”.
  • Lai saņemtu vidējās izglītības dokumenta dublikātu, Jums jāvēršas izglītības iestādē, kuru esat pabeidzis. Izglītības iestāde noformē dublikātu saskaņā ar izsniegto izglītības dokumentu reģistrācijas grāmatā ierakstītajām ziņām.
  • Ja izglītības iestāde ir likvidēta vai reorganizēta par cita veida izglītības iestādi, kas neizsniedz tādu vispārējās izglītības dokumentu kā nozaudētais, nozagtais, iznīcinātais vai neatjaunojami bojātais, Jums jāvēršas savas pašvaldības izglītības pārvaldē. Šajā pārvaldē Jums ir jāiesniedz arhīva vai izglītības iestādes izziņa, kurā norādīts, ka Jūs esat mācījies un beidzis attiecīgo izglītības iestādi un sedzat visus ar dublikāta izgatavošanu saistītos izdevumus.

  18. Kā es varu pārnākt no citas augstskolas un vai man pielīdzinās kursus?

  Atbilde

  Ja interesents jau iepriekš ir studējis un ieguvis augstāko izglītību vai ir jau uzsācis studijas, bet nav tās absolvējis – BVK piedāvā iespēja izskatīt un veikt kursu pielīdzināšanu Jūsu izvēlētajai studiju programmai. Lai veiktu kursu pielīdzināšanu, interesentam ir jāiesniedz akadēmiskā izziņa vai augstākās izglītības diploms/diplomi no absolvētas mācību iestādes. Pēc akadēmiskās izziņas/diploma iesniegšanas, tiek izveidots salīdzinājuma protokols, kur tiek salīdzināti iepriekš apgūtie studiju kursi ar izvēlēto BVK studiju programmu. Tiek saņemts vadības lēmums par pielīdzināmo studiju kursu apjomu, un, ja students piekrīt vadības lēmumam, pēc dokumentu iesniegšanas un studiju līguma parakstīšanas, tiek sagatavots studenta individuālais studiju grafiks.

  Maksa par kursu pielīdzināšanu: EUR 40

  Sīkāku informāciju par studiju programmām vai pārnākšanu no citas augstskolas var iegūt, zvanot uz Studiju atbalsta centru pa tālruni +371 67803261 vai rakstot uz bvk@bvk.lv.

  BVK Studiju maksas kalkulators

  BVK Studiju maksas kalkulators

   


  BVK CALC 2023-04-24


   

  Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
  Izvēlne