Biznesa loģistika

Iepazīsties ar studiju materiāliem bez maksas

  Aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.

  Naudas un finanšu plūsmas plānošana

  Biznesa loģistikas studijas ir piemērotas tiem:

  • kas vēlas kļūt par speciālistiem loģistikas jomā;
  • kam interesē noliktavas darbība, transporta pārvadājumi, iepirkumu vadība;

  Studiju programmas «Biznesa loģistika» mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus loģistikas speciālistus atbilstoši Latvijas izglītības ietvarstruktūras 5. līmenim un profesijas standartam, kuri sekmīgi integrējas darba tirgū un atbilst vietējo un starptautisko uzņēmumu pieprasījumam, demonstrējot analītisku domāšanu, prasmes un profesionālo kompetenci, kā arī vēlmi un prasmi nepārtraukti augt gan profesionālajā, tā personīgajā attīstībā.

  Programma ir sagatavota ar Latvijā vadošo transporta un loģistikas nozares uzņēmumu atbalstu, studiju kursos ietverot aktuālās loģistikas tendences. Programma paredz sagatavot speciālistus, kuri apgūst gan teorētiskās, gan praktiskās iemaņas loģistikas procesu plānošanā un vadīšanā.

  Programmas «Biznesa loģistika» konkurētspējas priekšrocības

  1. Programmā «Biznesa loģistika» ir iekļauti studiju kursi, studentu tehnoloģiju un digitālās pratības attīstīšanai;
  2. Programmas saturs ir vērsts uz procesu izpēti, analīzi un pilnveidošanu noliktavās un loģistikā. Tāpat arī kvalitātes nodrošināšanu;
  3. Programmā paredzēta 16 KP profesionālā prakse un 1 KP personīgās izaugsmes prakse, kas nodrošina studentiem iespēju iegūt profesionālās iemaņas reālajā darbā. Pastāv prakses iespējas ārvalstīs;
  4. Studiju laikā studentiem tiek attīstītas ne tikai profesionālās iemaņas, bet arī sociālās kompetences;
  5. Nozares uzņēmumu, darba devēju atbalsts programmas realizācijai;
  6. Profesionāli mācībspēki, kuriem ir gan profesionālā, gan docēšanas un pētniecības pieredze;
  7. Pasniedzēju piesaiste neatkarīgi no to atrašanās vietas.

   


  BVK Studiju maksas kalkulators

  BVK CALC 2023-04-24


   

  Programmas «Biznesa loģistika» uzdevumi

  1. Nodrošināt konkurētspējīgu izglītību loģistikas jomā;
  2. Sniegt studējošajiem vispusīgas zināšanas, attīstīt analītisko domāšanu, veidot prasmes un attīstīt kompetences, kā arī veicināt praktiskā darba iemaņas, sagatavojot studējošos darba tirgum loģistikas jomā;
  3. Nodrošināt studiju programmas satura, procesa, kā arī pētnieciskā darba attīstību un pilnveidošanu atbilstīgi starptautiskajai praksei, mūsdienu IT risinājumiem, inovatīvajām metodēm un komunikācijas modeļiem;
  4. Veicināt studējošo interesi par turpmāko profesionālo pilnveidi, kā arī attīstīt interesi par praktiskajiem pētījumiem un to rezultātu pielietošanu profesionālajā darbībā;
  5. Stimulēt studējošo interesi par lokālajā un globālajā sabiedrībā notiekošajiem procesiem, kā arī veicināt ētiskas un sociāli atbildīgas personības veidošanos.

  Studiju rezultāti

  1. Studenti spēj patstāvīgi organizēt un vadīt loģistikas uzņēmuma vai tā struktūrvienību darbu, demonstrēt zināšanas, izpratni, profesionālu pieeju savu darba pienākumu pildīšanā, kā arī apzinās savas iegūtās profesijas sociālo nozīmi;
  2. Studenti pārzina izplatīšanas, iepirkuma, transporta, informācijas un noliktavu loģistikas funkcijas, prot realizēt dažādus inovatīvus loģistikas risinājumus atbilstoši tirgus prasībām, darba un dabas aizsardzības normām. Studentam ir zināšanas par profesionālajā darbībā nepieciešamajām informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijām;
  3. Studenti spēj konsultēt loģistikas, tai skaitā noliktavu vadības, naudas un pakalpojumu plūsmas jautājumos, pārvaldīt loģistikas dokumentus atbilstoši esošajām Latvijas Republikas un starptautiskās likumdošanas normām;
  4. Studenti spēj izmantot kritisko domāšanu, lai risinātu integrētas problēmas loģistikas uzņēmuma vai tā struktūrvienības saimnieciskās darbības plānošanai, analīzei un rezultātu kontrolei, spēj patstāvīgi sagatavot priekšlikumus organizatoriskā un finansiālā rakstura problēmu risināšanai, IT lietderīgai izmantošanai un resursu optimizācijai;
  5. Studenti spēj demonstrēt uzņēmējdarbības, saskarsmes un komunikācijas kompetences, tai skaitā svešvalodās, spēj organizēt un vadīt padoto darbu, kā arī efektīvi veidot atgriezenisko saiti komunikācijā ar saskarsmes partneriem;
  6. Studenti spēj motivēt savu izvēli turpmākajām loģistikas studijām un tālākizglītībai.

  Programmas studiju kursi

  VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI (A bloks)

  Informācijas pārvaldība loģistikā (10KP)

  • Informācijas pārvaldība un datu apstrāde
  • Dokumentu pārvaldība
  • Biznesa angļu valoda I
  • Biznesa angļu valoda II
  • Pētījumu dizains

  Ekonomikas un uzņēmējdarbības pamati(10KP)

  • Grāmatvedības un finanšu pamati
  • Uzņēmējdarbība un tās tiesiskie pamati
  • Vadībzinības
  • Matemātika un statistika loģistikā
  • Loģistikas ekonomika un tirgzinības

  NOZARES KURSI – Obligātā izvēle (B bloks)

  Loģistika (10 KP)

  • Loģistikas pamati
  • Loģistikas pakalpojumi un to tiesiskā organizēšana
  • Ekonomiskā un transporta ģeogrāfija
  • Projektu vadība loģistikā
  • Risku apdrošināšana

  Uzņēmējdarbības loģistika (12 KP)

  • Vides, civilās un darba aizsardzības organizācija
  • Kvalitātes vadības sistēmas loģistikas uzņēmumos
  • Muitas darbības organizēšana un kontrole
  • Iepirkumu plānošana un organizēšana
  • Ekspedīcija un starptautisko kravu pārvadājumu organizēšana

  Noliktavu vadība (8 KP)

  • Kravu plūsmu pārvaldība noliktavā
  • Digitalizācija un automatizācija
  • Krājumu vadība
  • Noliktavu pārvaldība

  Komunikācija loģistikā (6 KP)

  • Profesionālā krievu valoda
  • Komunikatīvo prasmju treniņš
  • Personīgā un profesionālā izaugsme

  IZVĒLES KURSI (C bloks)

  Izvēle (studējošais izvēlas 8 (KP) kredītpunktu apjomā)

  • Piegādes ķēžu vadība
  • Digitālā mārketinga pamati
  • Radošums un inovācija biznesā
  • Cilvēkresursu vadība
  • Digitālā pratība
  • Konfliktu vadība un mediācija
  • Profesionāla klientu apkalpošana
  • International management
  Studiju programma akreditēta līdz: 2027. gada 20. maijam

  Studiju plāns

  Atvērt tālmācības programmas «Biznesa loģistika» studiju plānu


  Biežāk uzdotie jautājumi

  Šeit esam apkopojuši mums visbiežāk uzdotos jautājumus par koledžas darbību, studiju procesu, elektronisko mācību vidi, maksājumiem, budžeta vietām u.c. lietām, kā arī atbildes uz tiem.

  Atvērt Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

  <!–

  Pašnovērtējuma ziņojums

  Atvērt studiju programmas «Biznesa vadība» pašnovērtējuma ziņojumu –>

  Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
  Izvēlne