Sabiedriskās attiecības

Iepazinies ar studiju materiālu bez maksas

Aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.
Koledžas docētāji - labākajie nozares speciālisti - bvk.lv
Mācies no labākajiem jomas speciālistiem
Prakses vietas prestižos jomas uzņēmumos
Iegūsti prakses vietas prestižos jomas uzņēmumos
Pārdošanas prasmes un digitālā mārketinga māksla
Apgūsti sabiedrisko attiecību mākslu

Komercdarbības specializācija «Sabiedriskās attiecības» ir piemērota:

 • tiem, kas vēlas attīstīt uzņēmuma darbības ārējo vidi;
 • tiem, kas vēlas veidot karjeru mārketinga un sabiedrisko attiecību jomā;
 • tiem, kam nepieciešama kvalitatīva augstākā izglītība, bet ir iespēja studēt tikai neklātienē.

Sabiedrisko attiecību specializācija

Sabiedrisko attiecību specializācija studiju programmas “Komercdarbība” ietvaros nodrošina vispārīgo teorētisko vadības, psiholoģijas, sabiedrisko attiecību un mārketinga zināšanu bāzi, kas dod iespēju turpmākajā studiju procesā modelēt un veidot priekšstatus par dažādām saskarsmes, vadības, komunikācijas teorijām un praksi mārketingā, sabiedrisko attiecību un reklāmas veidošanā. Sabiedrisko attiecību, komunikācijas teorijas un prakses, publiskās uzstāšanās mākslas, digitālas pratības, uzņēmējdarbības un sociālpsiholoģisko treniņu kursi veido pamatu turpmākās profesionālās izglītības iespējām. Augstskolas programmas mērķis ir, īstenojot sabiedrisko attiecību specializāciju neklātienē un tālmācībā, sagatavot profesionālus speciālistus, ar izpratni par sabiedrisko attiecību stratēģisko plānošanu un komunikācijas teoriju, starptautisko tirgu, digitālo mārketingu un sabiedrisko attiecību lomu uzņēmumu efektivitātes celšanā.

Programmas realizācijas gaitā tiek atspoguļoti sabiedrisko attiecību, mārketinga un reklāmas mērķi un uzdevumi, plānošanas posmi un sasniedzamie rezultāti, atklātas speciālistam nepieciešamās īpašības un kvalitātes, psiholoģiskā sagatavotība, darba formas, metodes un to pilnveides ceļi. Programmas apguves laikā tiek veidotas un paplašinātas studējošā prasmes veidot un attīstīt organizācijas sabiedriskās attiecības, izmantojot tās iekšējos un ārējos resursus, veidot organizācijas tēlu un publicitāti , izmantojot masu mediju sniegtās iespējas. Studiju laikā tiek nodrošināta arī studējošo personības pilnveide, attīstot publiskās uzstāšanās prasmes, pilnveidojot sociālās un komunikācijas, kā arī pašnoteikšanās kompetences. Studiju kursi programmā sakārtoti loģiskā secībā, ievērojot pēctecības principu, ļaujot studējošajiem pakāpeniski pilnveidoties gan profesionāli, gan personiski . Programmas mērķis ir sagatavot augsta līmeņa sabiedrisko attiecību speciālistus, izmantojot tālmācības studiju formas priekšrocības.

Jaunas Komercdarbības specializācijas

No septembra, 2017. gada 1. semestra studējošajiem studiju programmā «Komercdarbība» ar kvalifikāciju «Mārketinga un tirdzniecības speciālists» piedāvājam trīs veidu specializāciju:

 1. Sabiedriskās attiecības (SA)
 2. Mārketings un reklāma (MR)
 3. Pārdošana un (klientu) apkalpošana (PA)

Atbilstoši izvēlētajai specializācijai C daļā (brīvā izvēle) šīs programmas studējošajiem piedāvājam izvēlei sekojošus studiju kursus: Sabiedrisko attiecību kampaņu veidošana, Sabiedrisko attiecību stratēģiskā plānošana, Komunikācijas teorija un prakse, Sabiedrisko attiecību un reklāmas profesionālā ētika, Publiskās uzstāšanās māksla, Digitālā mārketinga pamati, Patērētāju rīcība tirgū, Pārdošanas veicināšana, Tiešā pārdošana, Merčendaizings. Uzsākot mācības, brīvās izvēles daļā no piedāvātā klāsta studējošajiem atbilstoši specializācijai jāizvēlas studiju kursus 8 kredītpunktu apjomā (4 studiju kursi). Papildus pamatprogrammai “Komercdarbība” ar kvalifikāciju “Mārketinga un tirdzniecības speciālists” apguvei, 4 studiju semestrus (sākot jau ar 1. semestri) studējošais specializācijā apgūst vienu studiju kursu. 4. un 5. studiju semestros 8 + 8 kredītpunktu apjomā studējošais īsteno praksi, kur apgūtās zināšanas pārbauda un nostiprina uzņēmējdarbības vidē. 4. semestra prakse ir prakse, kuras saturs ir atbilstoši izvēlētajai specializācijai – sabiedriskās attiecības (SA), mārketings un reklāma (MR) vai pārdošana un (klientu) apkalpošana (PA), bet 5. semestrī studējošais dodas Pirmskvalifikācijas praksē.

Mārketinga studiju programmas uzdevumi:

 1. Sagatavot kvalificētus gan Latvijas, gan ārvalstu darba tirgū konkurētspējīgus mārketinga un tirdzniecības speciālistus;
 2. Dot iespēju papildināt motivāciju izvēlētajam studiju procesam, sniegt vispusīgas zināšanas, kas paplašinātu redzesloku, pilnveidotu studējošā pasaules skatījumu, apgūstot vispārizglītojošos studiju kursus;
 3. Studiju procesu orientēt tā, lai mārketinga un pārdošanas studiju kursos būtu iespēja apgūt nepieciešamās zināšanas un iemaņas mārketinga un tirdzniecības specialista darbam, kā arī un nodrošināt iespēju turpināt izglītību noteiktajā specializācijā augstākā līmeņa izglītības programmās.

Programmas uzdevumi:

 1. Sagatavot kvalificētus gan Latvijas, gan ārvalstu darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus ar augstako izglītību;
 2. Dot iespēju papildināt motivāciju izvēlētajam studiju procesam, sniegt vispusīgas zināšanas, kas paplašinātu redzesloku, pilnveidotu studējošā pasaules skatījumu, apgūstot vispārizglītojošos studiju kursus;
 3. Studiju procesu orientēt tā, lai nozares un profesionālajos studiju kursos būtu iespēja apgūt nepieciešamās zināšanas un iemaņas izvēlētajā specialitātē;
 4. 3.un 4.semestī, izejot prakses atbilstoši izvēlētajai specializācijai, nodrošināt to pakāpenību un secīgumu, lai studējošajam būtu iespēja pārbaudīt teorētiskās zināšanas praktiski un izvēlēties kvalifikācijas darba tematu;
 5. Pēc sekmīgi izpildītām visām studiju programmas prasībām dot iespēju iegūt Komercdarbības specializāciju “Sabiedriskās attiecības”, izstrādājot kvalifikācijas darbu, kurā studējošais veic pētījumus, demonstrējot prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi;
 6. Nodrošināt iespēju turpināt izglītību konkrētajā specializācijā augstākā līmeņa izglītības programmās.

Pēc visām izpildītām studiju programmas prasībām, 5. semestrī augstskolas studenti izstrādā Kvalifikācijas darbu, kurā demonstrē prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi, analizējot izvēlēto tēmu caur veiktajiem pētījumiem. Pēc sekmīgas studiju prasību izpildīšanas un kvalifikācijas darba aizstāvēšanas, students iegūst kvalifikāciju «Mārketinga un tirdzniecības speciālists» ar specializāciju “Sabiedriskās attiecības”.

Augstskolas tālmācības studiju plānotais rezultāts:

 • Sagatavots kvalificēts un konkurētspējīgs komercdarbības un sabiedrisko attiecību specialists speciālists;
 • Absolventu profesionālais, sociālais un personīgais briedums, kas dod iespēju viņiem veidot sekmīgu karjeru un dot ieguldījumu sabiedrības labklājības celšanā;
 • Visi absolventi ir sagatavoti studijām 2.līmeņa augstskolu programmās.

Programmas studiju kursi

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE KURSI (A bloks)

 • Informācijas pārvaldība
 • Finanšu matemātika
 • Biznesa svešvaloda (angļu) I
 • Biznesa svešvaloda (angļu) II
 • Biznesa svešvaloda (krievu/vācu) I
 • Biznesa svešvaloda (krievu/vācu) II
 • Vadzinības I
 • Mārketings I
 • Mārketings II
 • Pētījumu dizains

NOZARES KURSI (B bloks)

IZVĒLES KURSI (C bloks – 8 KP)

 • Digitālā pratība (SA, MR un PA specializācijas)
 • Publiskās uzstāšanās māksla (SA, MR un PA specializācijas)
 • Sabiedrisko attiecību kampaņu veidošana (SA specializācija)
 • Sabiedrisko attiecību stratēģiskā plānošana (SA specializācija)
 • Komunikācijas teorija un prakse (SA un MR specializācijas)
 • Sabiedrisko attiecību un reklāmas profesionālā ētika (SA un MR specializācijas)
Studiju programma akreditēta līdz: 2020. gada 31.decembrim

Studiju plāns

Atvērt tālmācības programmas «Komercdarbība» studiju plānu

Biežāk uzdotie jautājumi

Šeit esam apkopojuši mums visbiežāk uzdotos jautājumus par koledžas darbību, studiju procesu, elektronisko mācību vidi, maksājumiem, budžeta vietām u.c. lietām, kā arī atbildes uz tiem.

Atvērt Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Pašnovērtējuma ziņojums

Atvērt studiju programmas «Komercdarbība» pašnovērtējuma ziņojumu

ONLINE Atvērto durvju diena 28. maijā plkst. 18:30