Personnel Psychology and Human Resource Management

Learn and understand yourself and your peers
Get the strength and energy for life
Learn to manage diversity

The Personnel Psychology and Human Resource Management studies are suitable for:

 • those who want to work as a personnel management specialist;
 • personnel managers who want to know more about the human resources management structure of their company or institution and to obtain high-quality higher education;
 • anyone who wants to learn about themselves and people around them;
 • those who do not yet know how to shape their careers, the program allows them to understand their true interests, strengths and activities that really bring joy and satisfaction.

<!–

Psiholoģijas studijas – augstākā izglītība tālmācībā

Biznesa vadības koledža piedāvā studiju programmu «Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība» ar iegūstamo kvalifikāciju «Personāla speciālists».

Rezervē labāko cenu Biznesa Vadības Koledžā līdz 10.janvārim
Sāc studēt Martā - Uzņemšana turpinās!

Augstskolas studiju programmas mērķis un uzdevumi

Studiju programmas mērķis ir, izmantojot tālmācības un neklātienes formas priekšrocības, sagatavot augsta līmeņa konkurētspējīgus personāla psiholoģijas un cilvēkresursu vadības speciālistus gan Latvijas, gan ārvalstu darba tirgū, kā arī personāla vadītājus, kuri ieinteresēti sava uzņēmuma vai iestādes talantu piesaistīšanā un attīstīšanā.

Personāla vadības, cilvēkresursu vadības un psiholoģijas studiju programma veido pamatu turpmākās profesionālās izglītības iespējām Latvijas un ārzemju augstskolās.

Personālvadības studiju programmas uzdevumi:

 1. sniegt vispusīgas zināšanas un pilnveidot studējošā profesionālo skatījumu, apgūstot vispārizglītojošos tālmācības e-studiju kursus, kā Saskarsmes psiholoģija, Organizāciju psiholoģija, Vadzinības, Biznesa svešvalodas;
 2. nodrošināt vispārīgo teorētisko psiholoģijas un cilvēkresursu vadības zināšanu bāzi, kas dod iespēju studiju gaitā veidot priekšstatu par personāla vadības teorijām, personāla psiholoģijas un cilvēkresursu vadības praksi;
 3. studiju procesu orientēt tā, lai nozares un profesionālajos studiju kursos būtu iespēja apgūt un nostiprināt nepieciešamās zināšanas un iemaņas izvēlētajā specialitātē;
 4. tādi tālmācības studiju kursi kā Sociālā psiholoģija, Cilvēkresursu vadība, Uzņēmējdarbība, Mārketings, Komerctiesības, Darba un sociālās tiesības, Aroda veselība un drošība nodrošina iespēju turpināt izglītību noteiktajā specializācijā augstāka līmeņa izglītības programmās;
 5. sagatavot studentus reālai profesionālai darbībai uzņēmuma vai iestādes personāla vadībā, īpašu uzmanību pievēršot darbinieku potenciāla novērtēšanai, personāla attīstībai un psiholoģijas analīzei, kas nesīs izmērāmu ieguldījumu organizācijas efektivitātē un konkurētspējā.

Biznesa vadības koledžā uzņemšana notiek divas reizes gadā

Vasaras uzņemšana – notiek līdz 30. septembrim un 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*
Ziemas uzņemšana – notiek līdz 16. martam, 1. semestra nodarbības sākas martā un beidzas jūlijā.*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris/janvāris un februāris/jūnijs*
*Studiju uzsākšanas un beigu datumi var tikt pārcelti uz agrāku vai vēlāku termiņu.

Personāla vadība

Nodrošinot integrālās pieejas ieviešanu profesionālajā izglītībā Biznesa vadības koledžā, tālmācības kursi e-studiju programmā sakārtoti loģiskā secībā.

Ievērojot pēctecības principu, ļaut studējošajiem pakāpeniski pilnveidoties gan profesionāli, gan personiski, iegūstot zināšanas personāla vadības speciālista kompetencēm atbilstošas kvalifikācijas līmenī.

E-izglītības programmas realizācijas gaitā tiek atspoguļoti psiholoģijas un personāla vadības mērķi un uzdevumi. Atklātas augsta līmeņa cilvēku resursu vadītājam un personāla speciālistam nepieciešamās īpašības un kvalitātes, psiholoģiskā sagatavotība, metodes mērķa sasniegšanai un to pilnveides ceļi.

Tālmācības studiju prakses

Apgūstot psiholoģijas un personāla vadības studijas, 3. un 4.semestrī studenti iziet «Personāla psiholoģijas praksi» un «Cilvēkresursu vadības praksi», kas nodrošina iespēju pārbaudīt teorētiskās zināšanas praktiski un izvēlēties Kvalifikācijas darba tēmu. Students gūst prasmes organizēt un vadīt personālu, veikt personāla psiholoģijas analīzi.

5.semestrī students izstrādā Kvalifikācijas darbu, kurā demonstrē prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi, analizējot izvēlēto tēmu caur veiktajiem pētījumiem.

Pēc sekmīgas studiju prasību izpildīšanas un Kvalifikācijas darba aizstāvēšanas, students iegūst kvalifikāciju «Personāla speciālists».

E-studiju plānotais rezultāts:

   1. Sagatavots konkurētspējīgs personāla speciālists;
   2. Absolventu profesionālais, sociālais un personīgais briedums, kas dod iespēju veidot sekmīgu karjeru un dot ieguldījumu sabiedrības labklājības celšanā;
   3. Absolventi ir sagatavoti studijām 2. līmeņa augstākās izglītības programmās.

Rezervē labāko cenu Biznesa Vadības Koledžā un sāc studēt martā!
Sāc studēt Martā - Uzņemšana turpinās!

–>

<!–

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE KURSI (A bloks)

 • Informācijas pārvaldība
 • Biznesa svešvaloda (angļu) I
 • Biznesa svešvaloda (angļu) II
 • Biznesa svešvaloda (krievu/vācu) I
 • Biznesa svešvaloda (krievu/vācu) II
 • Psiholoģijas pamati
 • Vadzinības I
 • Organizāciju psiholoģija I
 • Organizāciju psiholoģija II
 • Pētījumu dizains

–>

<!–

NOZARES KURSI (B bloks)

 • Vides, civilās un darba aizsardzības organizācija
 • Sociālpsiholoģiskie treniņi I
 • Sociālpsiholoģiskie treniņi I
 • Mārketings I
 • Darba un sociālās tiesības
 • Ekonomika
 • Uzņēmējdarbība
 • Sociālā psiholoģija
 • Saskarsmes psiholoģija I
 • Cilvēkresursu vadība I
 • Cilvēkresursu vadība II
 • Lietvedība, lietišķā korespondence un arhivēšana
 • Socioloģija
 • Profesionāla klientu apkalpošana
 • Sabiedriskās attiecības
 • Projektu sagatavošana un vadīšana

–>

<!–

IZVĒLES KURSI (C bloks – 8 KP)

 • Latviešu valodas kultūras jautājumi
 • Digitālā pratība
 • Publiskās uzstāšanās māksla
 • Vadzinības II
 • Mārketings II
 • Komunikācijas teorija un prakse
 • Tiesību zinības

–>

The study program is accredited till 20 May 2027.

<!–

Studiju programma akreditēta līdz: 2019. gada 11. jūnijam

Studiju plāns

Atvērt tālmācības programmas «Personāla psihologija un cilvēkresursu vadība» studiju plānu

Sākot ar 2017. gada rudens semestri, Biznesa vadības koledža ir pilnveidojusi Biznesa vadības programmu saturu:

 • Programmas papildinātas ar jauniem un aktuāliem studiju kursiem – Digitālā pratība, informācijas pārvaldība, Radošums un inovācija biznesā, kā arī Pētījumu dizains, ar mērķi studentiem attīstīt kompetences, kas ceļ viņu konkurētspēju darba tirgū un apmierina potenciālo darba devēju vajadzības pēc zinošiem un prasmīgiem speciālistiem.
 • Pilnveidots, bagātināts, papildināts un atjaunots esošo studiju kursu saturs – Cilvēkresursu vadība, Vadzinības, Organizāciju psiholoģija, Uzņēmējdarbība, Aroda veselība, drošība, civilā un vides aizsardzība u.c.
 • Piesaistot darba devējus, analizējot viņu atsauksmes un ņemot vērā ieteikumus, ir pilnveidotas prakšu programmas. Prakses uzlabotas, lai students iespējami pilnvērtīgāk varētu apgūt savai kvalifikācijai atbilstošas praktiskas iemaņas.

Biežāk uzdotie jautājumi

Šeit esam apkopojuši mums visbiežāk uzdotos jautājumus par koledžas darbību, studiju procesu, elektronisko mācību vidi, maksājumiem, budžeta vietām u.c. lietām, kā arī atbildes uz tiem.

Atvērt Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Pašnovērtējuma ziņojumi

Atvērt studiju programmas «Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība» pašnovērtējuma ziņojumu


Cashflow Spēļu klubs

Spēļu klubs: Veiksmei. Naudai. Biznesam.

Piedāvājam pasaulē pārdotāko bestselleru autora Roberta T. Kijosaki finanšu spēli “Cashflow”, ar kuras palīdzību iespējams viegli un ātri apgūt naudas pamatus mūsdienu finansiālajā pasaulē. Piedāvājam šo spēli izspēlēt kopā ar profesionālu spēles vadītāju, kurš palīdzēs Jums iepazīties ar spēli, izskaidros un analizēs tās gaitu.

–>

Izvēlne