Mārketings un tirdzniecība

Iepazīsties ar studiju materiāliem bez maksas

  Aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.
  Koledžas docētāji - labākajie nozares speciālisti - bvk.lv
  Mācies no labākajiem jomas speciālistiem
  Prakses vietas prestižos jomas uzņēmumos
  Iegūsti prakses vietas prestižos jomas uzņēmumos
  Pārdošanas prasmes un digitālā mārketinga māksla
  Apgūsti pārdošanas prasmes un digitālā mārketinga mākslu

  Studiju programma «Mārketings un tirdzniecība» ir piemērota:

  • tiem, kas vēlas veiksmīgāk pārdot savus produktus;
  • tiem, kas vēlas veidot karjeru mārketinga un pārdošanas jomā;
  • tiem, kas vēlas izprast kā darbojas tirgus pieprasījuma un piedāvājuma likumi;
  • tiem, kam nepieciešama kvalitatīva augstākā izglītība, bet ir iespēja studēt tikai neklātienē.

  Mārketinga, reklāmas un tirdzniecības studijas

  Biznesa vadības koledža piedāvā tālmācības studiju programmu «Mārketings un tirdzniecība». Studiju programmas mērķis ir sagatavot lokāli un starptautiski darba tirgū konkurētspējīgus pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības un profesijas standarta prasībām atbilstošus, konkurētspējīgus tirgvedības/tirdzniecības speciālistus, kuri, apguvuši padziļinātas zināšanas par tirgus tendencēm un pētījumiem, demonstrē praktiskas iemaņas mārketinga un pārdošanas stratēģiju īstenošanā, produktu/pakalpojumu virzīšanā un to tēla veidošanā, izmantojot kā tradicionālus, tā digitālus mārketinga un pārdošanas instrumentus.

  Augstākā izglītība mārketingā un tirdzniecībā – akreditēta tālmācības studiju programma nodrošina vispārīgo teorētisko vadības, pārdošanas, psiholoģijas zināšanu bāzi, kas dod iespēju turpmākajā studiju gaitā modelēt un veidot priekšstatus par dažādām saskarsmes, vadības, komunikācijas teorijām. Programmā iekļautās prakses laikā, studenti nostiprināt nepieciešamās zināšanas un iemaņas izvēlētajā specialitātē – mārketingā un pārdošanā. Mārketinga plānošanas un reklāmas, starptautiskā mārketinga un tirdzniecības, menedžmentaorganizāciju psiholoģijas, tiesību zinātņu un ekonomikas studiju kursu apguve veido pamatu turpmākās profesionālās izglītības iespējām Latvijas un ārzemju augstskolās.

  Mārketinga studiju programmas uzdevumi:

  1. Sagatavot kvalificētus gan Latvijas, gan ārvalstu darba tirgū konkurētspējīgus mārketinga un tirdzniecības speciālistus;
  2. Dot iespēju papildināt motivāciju izvēlētajam studiju procesam, sniegt vispusīgas zināšanas, kas paplašinātu redzesloku, pilnveidotu studējošā pasaules skatījumu, apgūstot vispārizglītojošos studiju kursus;
  3. Studiju procesu orientēt tā, lai mārketinga un pārdošanas studiju kursos būtu iespēja apgūt nepieciešamās zināšanas un iemaņas mārketinga un tirdzniecības speciālista darbam, kā arī nodrošināt iespēju turpināt izglītību noteiktajā specializācijā augstākā līmeņa izglītības programmās.

  Uzņemšana Biznesa vadības koledžā notiek divas reizes gadā

  Mārketings un reklāma – studē internetā

  Nodrošinot integrālās pieejas ieviešanu augstākajā izglītībā, tālmācības kursi e-studiju programmā sakārtoti loģiskā secībā, ievērojot pēctecības principu un ļaujot studējošajiem pakāpeniski pilnveidoties gan profesionāli, gan personiski. Programmas realizācijas gaitā tiek atspoguļoti mārketinga, reklāmas un sabiedrisko attiecību mērķi un uzdevumi, mārketinga plānošanas posmi un sasniedzamie rezultāti, cenu veidošanas stratēģijas, teorētiskās un praktiskās zināšanas par patērētāju uzvedību un pieprasījuma prognozēšanu. Atklātas dažāda līmeņa vadītājam un sabiedrisko attiecību speciālistam nepieciešamās īpašības un kvalitātes, psiholoģiskā sagatavotība, darba formas, metodes un to pilnveides ceļi. Studiju laikā tiek nodrošināta arī studējošo personības pilnveide, attīstot publiskās uzstāšanās prasmes, pilnveidojot sociālās un komunikācijas, kā arī pašnoteikšanās kompetences. Mārketinga studiju laikā 3. un 4. semestrī studenti iziet «Tirgzinību praksi» un «Pārdošanas praksi», kas ļauj pārbaudīt teorētiskās zināšanas praktiski un izvēlēties kvalifikācijas darba tēmu. Pēc visām izpildītām studiju programmas prasībām, 5. semestrī augstskolas studenti izstrādā Kvalifikācijas darbu, kurā demonstrē prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi, analizējot izvēlēto tēmu caur veiktajiem pētījumiem. Pēc sekmīgas studiju prasību izpildīšanas un kvalifikācijas darba aizstāvēšanas, students iegūst kvalifikāciju «Mārketinga un tirdzniecības speciālists».

  Augstskolas tālmācības studiju plānotais rezultāts:

  • Sagatavots kvalificēts un konkurētspējīgs mārketinga un reklāmas speciālists;
  • Absolventu profesionālais, sociālais un personīgais briedums, kas dod iespēju viņiem veidot sekmīgu karjeru un dot ieguldījumu sabiedrības labklājības celšanā;
  • Visi absolventi ir sagatavoti studijām 2.līmeņa augstskolu programmās.

  Programmas studiju kursi

  VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE KURSI (A bloks)

  • Informācijas pārvaldība
  • Finanšu matemātika
  • Biznesa svešvaloda (angļu) I
  • Biznesa svešvaloda (angļu) II
  • Biznesa svešvaloda (krievu/vācu) I
  • Biznesa svešvaloda (krievu/vācu) II
  • Vadzinības I
  • Mārketings I
  • Projektu sagatavošana un vadīšana
  • Pētījumu dizains

  NOZARES KURSI (B bloks) – kvalifikācija “Tirgvedības speciālists”

  • Statistika
  • Vides, civilās un darba aizsardzības organizācija
  • Mikroekonomika
  • Makroekonomika
  • Sociālpsiholoģiskie treniņi
  • Tiesību zinības
  • Uzņēmējdarbība
  • Pārdošanas vadība
  • Mārketinga plānošana un reklāma
  • Grāmatvedības pamati
  • Komerctiesības
  • Starptautiskais mārketings
  • Digitālā mārketinga pamati
  • Loģistika
  • Patērētāju rīcība tirgū
  • Sabiedriskās attiecības
  • Mārketings II
  • Personīgā un profesionālā izaugsme

  NOZARES KURSI (B bloks) – kvalifikācija “Tirdzniecības speciālists”

  • Statistika
  • Vides, civilās un darba aizsardzības organizācija
  • Mikroekonomika
  • Makroekonomika
  • Sociālpsiholoģiskie treniņi
  • Tiesību zinības
  • Uzņēmējdarbība
  • Tirdzniecības vadība
  • Merčendaizings
  • Grāmatvedības pamati
  • Komerctiesības
  • Starptautiskais mārketings
  • Starptautiskā tirdzniecība
  • Loģistika
  • Profesionāla klientu apkalpošana
  • Tiešā pārdošana
  • E-komercijas pamati
  • Personīgā un profesionālā izaugsme

  IZVĒLES KURSI (C bloks – 8 KP)

  • Digitālā pratība
  • Radošums un innovācija biznesā
  • Sabiedrisko attiecību kampaņu veidošana
  • Korporatīvā komunikācija
  • Digitālā mārketinga pamati
  • Patērētāju rīcība tirgū
  • Pārdošanas veicināšana
  • International management
  Studiju programma akreditēta līdz: 2027. gada 20. maijam

  Studiju plāns

  Atvērt tālmācības programmas «Mārketings un tirdzniecība» studiju plānu

  Biežāk uzdotie jautājumi

  Šeit esam apkopojuši mums visbiežāk uzdotos jautājumus par koledžas darbību, studiju procesu, elektronisko mācību vidi, maksājumiem, budžeta vietām u.c. lietām, kā arī atbildes uz tiem.

  Atvērt Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

  Pašnovērtējuma ziņojums

  Atvērt studiju programmas «Mārketings un tirdzniecība» pašnovērtējuma ziņojumu

  Atvērto durvju diena - 1. jūlijā plkst. 18:30