Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība

Iepazīsties ar studiju materiāliem bez maksas

  Aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.

  Izzini un izproti sevi un līdzcilvēkus, attīsti talantus
  Izzini un izproti sevi un līdzcilvēkus
  Studiju programma ļauj izprast savas patiesās intereses un spēcīgās puses
  Iegūsti spēku un enerģiju dzīvei
  Studijas visiem, kuri vēlas strādāt personāla vadības speciālista amatā
  Iemācies vadīt dažādību

  Personāla psiholoģijas un personālvadības studijas ir piemērotas:

  • tiem, kuri vēlas strādāt personāla vadības speciālista amatā;
  • personāla vadītājiem, kuri vēlas detalizētāk izzināt sava uzņēmuma vai iestādes cilvēkresursu vadības struktūru un iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību;
  • visiem, kas vēlas izzināt sevi un sev apkārt esošos cilvēkus;
  • kā arī tiem, kas vēl nezina, kādā virzienā veidot savu karjeru, programma ļauj izprast savas patiesās intereses, spēcīgās puses un aktivitātes, kas tiešām nes prieku un gandarījumu.

  Psiholoģijas studijas – augstākā izglītība tālmācībā

  Biznesa vadības koledža piedāvā studiju programmu «Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība» ar iegūstamo kvalifikāciju «Personāla speciālists».

  Augstskolas studiju programmas mērķis un uzdevumi

  Studiju programmas «Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība» mērķis ir nodrošināt studentiem pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību, Latvijas un ārvalstu darba tirgum atbilstošu un konkurētspējīgu profesionālo sagatavotību personāla speciālista profesijā, kā arī attīstīt sistemātiskas mācīšanās un dzīves kvalitātes pilnveides prasmes ilgtspējīgam personīgam un profesionālam sniegumam

  Personāla vadības, cilvēkresursu vadības un psiholoģijas studiju programma veido pamatu turpmākās profesionālās izglītības iespējām Latvijas un ārzemju augstskolās.

   


  BVK Studiju maksas kalkulators

  BVK CALC 2023-07-17

  Piesakies atlaidei!

  Ja vēlies saņemt papildus atlaidi studiju maksai, aizpildi pieteikumu zemāk un mēs ar Tevi sazināsimies.


   

  Personālvadības studiju programmas uzdevumi:

  1. sniegt vispusīgas zināšanas un pilnveidot studējošā profesionālo skatījumu, apgūstot vispārizglītojošos tālmācības e-studiju kursus, kā Saskarsmes psiholoģija, Organizāciju psiholoģija, Vadzinības, Biznesa svešvalodas;
  2. nodrošināt vispārīgo teorētisko psiholoģijas un cilvēkresursu vadības zināšanu bāzi, kas dod iespēju studiju gaitā veidot priekšstatu par personāla vadības teorijām, personāla psiholoģijas un cilvēkresursu vadības praksi;
  3. studiju procesu orientēt tā, lai nozares un profesionālajos studiju kursos būtu iespēja apgūt un nostiprināt nepieciešamās zināšanas un iemaņas izvēlētajā specialitātē;
  4. tādi tālmācības studiju kursi kā Sociālā psiholoģija, Cilvēkresursu vadība, Uzņēmējdarbība, Mārketings, Komerctiesības, Darba un sociālās tiesības, Aroda veselība un drošība nodrošina iespēju turpināt izglītību noteiktajā specializācijā augstāka līmeņa izglītības programmās;
  5. sagatavot studentus reālai profesionālai darbībai uzņēmuma vai iestādes personāla vadībā, īpašu uzmanību pievēršot darbinieku potenciāla novērtēšanai, personāla attīstībai un psiholoģijas analīzei, kas nesīs izmērāmu ieguldījumu organizācijas efektivitātē un konkurētspējā.

  Personāla vadība

  Nodrošinot integrālās pieejas ieviešanu profesionālajā izglītībā Biznesa vadības koledžā, tālmācības kursi e-studiju programmā sakārtoti loģiskā secībā.

  Ievērojot pēctecības principu, ļaut studējošajiem pakāpeniski pilnveidoties gan profesionāli, gan personiski, iegūstot zināšanas personāla vadības speciālista kompetencēm atbilstošas kvalifikācijas līmenī.

  E-izglītības programmas realizācijas gaitā tiek atspoguļoti psiholoģijas un personāla vadības mērķi un uzdevumi. Atklātas augsta līmeņa cilvēku resursu vadītājam un personāla speciālistam nepieciešamās īpašības un kvalitātes, psiholoģiskā sagatavotība, metodes mērķa sasniegšanai un to pilnveides ceļi.

  Tālmācības studiju prakses

  Apgūstot psiholoģijas un personāla vadības studijas, 4. un 5.semestrī studenti iziet «Personāla psiholoģijas praksi» un «Cilvēkresursu vadības praksi», kas nodrošina iespēju pārbaudīt teorētiskās zināšanas praktiski un izvēlēties Kvalifikācijas darba tēmu. Students gūst prasmes organizēt un vadīt personālu, veikt personāla psiholoģijas analīzi.

  5.semestrī students izstrādā Kvalifikācijas darbu, kurā demonstrē prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi, analizējot izvēlēto tēmu caur veiktajiem pētījumiem.

  Pēc sekmīgas studiju prasību izpildīšanas un Kvalifikācijas darba aizstāvēšanas, students iegūst kvalifikāciju «Personāla speciālists».

  E-studiju plānotais rezultāts:

    1. Sagatavots konkurētspējīgs personāla speciālists;
    2. Absolventu profesionālais, sociālais un personīgais briedums, kas dod iespēju veidot sekmīgu karjeru un dot ieguldījumu sabiedrības labklājības celšanā;
    3. Absolventi ir sagatavoti studijām 2. līmeņa augstākās izglītības programmās.

  Programmas studiju kursi

  VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE KURSI (A bloks)

  • Informācijas pārvaldība
  • Biznesa svešvaloda (angļu) I
  • Biznesa svešvaloda (angļu) II
  • Biznesa svešvaloda (krievu/vācu) I
  • Biznesa svešvaloda (krievu/vācu) II
  • Psiholoģijas pamati
  • Vadzinības I
  • Organizāciju psiholoģija I
  • Organizāciju psiholoģija II
  • Pētījumu dizains

  NOZARES KURSI (B bloks)

  • Vides, civilās un darba aizsardzības organizācija
  • Sociālpsiholoģiskie treniņi I
  • Sociālpsiholoģiskie treniņi II
  • Statistika
  • Mārketings I
  • Darba un sociālās tiesības
  • Ekonomika
  • Uzņēmējdarbība
  • Grāmatvedības pamati
  • Profesionālā ētika un saskarsme
  • Cilvēkresursu vadība I
  • Cilvēkresursu vadība II
  • Dokumentu pārvaldība
  • Socioloģija
  • Korporatīvā komunikācija
  • Projektu sagatavošana un vadīšana
  • Personīgā un profesionālā izaugsme

  IZVĒLES KURSI (C bloks – 8 KP)

  • Latviešu valodas kultūras jautājumi
  • Digitālā pratība
  • Profesionāla klientu apkalpošana
  • Vadzinības II
  • Mārketings II
  • Tiesību zinības
  • Radošums un inovācija biznesā
  • Sabiedriskās attiecības
  • International management
  Studiju programma akreditēta līdz: 2027. gada 20. maijam

  Studiju plāns

  Atvērt tālmācības programmas «Personāla psihologija un cilvēkresursu vadība» studiju plānu

  Biežāk uzdotie jautājumi

  Šeit esam apkopojuši mums visbiežāk uzdotos jautājumus par koledžas darbību, studiju procesu, elektronisko mācību vidi, maksājumiem, budžeta vietām u.c. lietām, kā arī atbildes uz tiem.

  Atvērt Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

  Pašnovērtējuma ziņojumi

  Atvērt studiju programmas «Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība» pašnovērtējuma ziņojumu

  Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
  Izvēlne