Profesionālā augstākā izglītība 2,5 gados tālmācības un neklātienes formā

Personāla psiholoģija un talantu attīstība

Iepazinies ar studiju materiālu bez maksas

Aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.
Izzini un izproti sevi un līdzcilvēkus, attīsti talantus
Izzini un izproti sevi un līdzcilvēkus
Studiju programma ļauj izprast savas patiesās intereses un spēcīgās puses
Iegūsti spēku un enerģiju dzīvei
Studijas visiem, kuri vēlas strādāt personāla vadības speciālista amatā
Iemācies vadīt dažādību

Play
Slider

Personāla psiholoģijas un personālvadības studijas ir piemērotas:

 • tiem, kuri vēlas strādāt personāla vadības speciālista amatā;
 • personāla vadītājiem, kuri vēlas detalizētāk izzināt sava uzņēmuma vai iestādes cilvēkresursu vadības struktūru un iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību;
 • visiem, kas vēlas izzināt sevi un sev apkārt esošos cilvēkus;
 • kā arī tiem, kas vēl nezina, kādā virzienā veidot savu karjeru, programma ļauj izprast savas patiesās intereses, spēcīgās puses un aktivitātes, kas tiešām nes prieku un gandarījumu.

Psiholoģijas studijas – augstākā izglītība tālmācībā

Biznesa vadības koledža piedāvā studiju programmu «Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība» ar iegūstamo kvalifikāciju «Personāla speciālists».

Augstskolas studiju programmas mērķis un uzdevumi

Studiju programmas mērķis ir, izmantojot tālmācības un neklātienes formas priekšrocības, sagatavot augsta līmeņa konkurētspējīgus personāla psiholoģijas un cilvēkresursu vadības speciālistus gan Latvijas, gan ārvalstu darba tirgū, kā arī personāla vadītājus, kuri ieinteresēti sava uzņēmuma vai iestādes talantu piesaistīšanā un attīstīšanā.

Personāla vadības, cilvēkresursu vadības un psiholoģijas studiju programma veido pamatu turpmākās profesionālās izglītības iespējām Latvijas un ārzemju augstskolās.

Personālvadības studiju programmas uzdevumi:

 1. sniegt vispusīgas zināšanas un pilnveidot studējošā profesionālo skatījumu, apgūstot vispārizglītojošos tālmācības e-studiju kursus, kā Saskarsmes psiholoģija, Organizāciju psiholoģija, Vadzinības, Biznesa svešvalodas;
 2. nodrošināt vispārīgo teorētisko psiholoģijas un cilvēkresursu vadības zināšanu bāzi, kas dod iespēju studiju gaitā veidot priekšstatu par personāla vadības teorijām, personāla psiholoģijas un cilvēkresursu vadības praksi;
 3. studiju procesu orientēt tā, lai nozares un profesionālajos studiju kursos būtu iespēja apgūt un nostiprināt nepieciešamās zināšanas un iemaņas izvēlētajā specialitātē;
 4. tādi tālmācības studiju kursi kā Sociālā psiholoģija, Cilvēkresursu vadība, Uzņēmējdarbība, Mārketings, Komerctiesības, Darba un sociālās tiesības, Aroda veselība un drošība nodrošina iespēju turpināt izglītību noteiktajā specializācijā augstāka līmeņa izglītības programmās;
 5. sagatavot studentus reālai profesionālai darbībai uzņēmuma vai iestādes personāla vadībā, īpašu uzmanību pievēršot darbinieku potenciāla novērtēšanai, personāla attīstībai un psiholoģijas analīzei, kas nesīs izmērāmu ieguldījumu organizācijas efektivitātē un konkurētspējā.

Uzņemšana Biznesa vadības koledžā notiek divas reizes gadā


Vasaras uzņemšana

Notiek līdz 30.septembrim, 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*

Notiek līdz 30.septembrim, 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*

Notiek līdz 30.septembrim, 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*

Ziemas uzņemšana
Vasaras uzņemšana
Vasaras uzņemšana

Notiek līdz 30.septembrim, 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*

Notiek līdz 30.septembrim, 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*

Notiek līdz 30.septembrim, 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*

Ziemas uzņemšana

Notiek līdz 15.martam, 1. semestra nodarbības sākas martā un beidzas jūlijā.*

Notiek līdz 15.martam, 1. semestra nodarbības sākas martā un beidzas jūlijā.*

Notiek līdz 15.martam, 1. semestra nodarbības sākas martā un beidzas jūlijā.*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

* Studiju uzsākšanas un beigu datumi var tikt pārcelti uz agrāku vai vēlāku termiņu.

* Studiju uzsākšanas un beigu datumi var tikt pārcelti uz agrāku vai vēlāku termiņu.

* Studiju uzsākšanas un beigu datumi var tikt pārcelti uz agrāku vai vēlāku termiņu.

Slider

Personāla vadība

Nodrošinot integrālās pieejas ieviešanu profesionālajā izglītībā Biznesa vadības koledžā, tālmācības kursi e-studiju programmā sakārtoti loģiskā secībā.

Ievērojot pēctecības principu, ļaut studējošajiem pakāpeniski pilnveidoties gan profesionāli, gan personiski, iegūstot zināšanas personāla vadības speciālista kompetencēm atbilstošas kvalifikācijas līmenī.

E-izglītības programmas realizācijas gaitā tiek atspoguļoti psiholoģijas un personāla vadības mērķi un uzdevumi. Atklātas augsta līmeņa cilvēku resursu vadītājam un personāla speciālistam nepieciešamās īpašības un kvalitātes, psiholoģiskā sagatavotība, metodes mērķa sasniegšanai un to pilnveides ceļi.

Tālmācības studiju prakses

Apgūstot psiholoģijas un personāla vadības studijas, 3. un 4.semestrī studenti iziet «Personāla psiholoģijas praksi» un «Cilvēkresursu vadības praksi», kas nodrošina iespēju pārbaudīt teorētiskās zināšanas praktiski un izvēlēties Kvalifikācijas darba tēmu. Students gūst prasmes organizēt un vadīt personālu, veikt personāla psiholoģijas analīzi.

5.semestrī students izstrādā Kvalifikācijas darbu, kurā demonstrē prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi, analizējot izvēlēto tēmu caur veiktajiem pētījumiem.

Pēc sekmīgas studiju prasību izpildīšanas un Kvalifikācijas darba aizstāvēšanas, students iegūst kvalifikāciju «Personāla speciālists».

E-studiju plānotais rezultāts:

   1. Sagatavots konkurētspējīgs personāla speciālists;
   2. Absolventu profesionālais, sociālais un personīgais briedums, kas dod iespēju veidot sekmīgu karjeru un dot ieguldījumu sabiedrības labklājības celšanā;
   3. Absolventi ir sagatavoti studijām 2. līmeņa augstākās izglītības programmās.
Studiju programma
Studiju programma: Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība
Augstākā izglītība - Iegūstamā kvalifikācija
Kvalifikācija: Personāla speciālists
Studiju līmenis - 1. līmeņa augstākā profesionālā
Studiju līmenis: 1. līmeņa augstākā profesionālā
Tālmācības un neklātienes studiju ilgums - bvk.lv
Studiju ilgums: 2,5 gadi
Studiju forma - neklātiene un tālmācība
Studiju forma: neklātiene un tālmācība
Studiju maksa, piedāvājumi, atlaides un priekšrocības
Studiju maksa: EUR 795 semestrī
Studentu kredīti un aizdevumi
Studiju kredīts
Dalītais studiju maksājums Biznesa vadības koledžā
Dalītais studiju maksājums

Programmas studiju kursi

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE KURSI (A bloks)

 • Informācijas pārvaldība
 • Biznesa svešvaloda (angļu) I
 • Biznesa svešvaloda (angļu) II
 • Biznesa svešvaloda (krievu/vācu) I
 • Biznesa svešvaloda (krievu/vācu) II
 • Psiholoģijas pamati
 • Vadzinības I
 • Organizāciju psiholoģija I
 • Organizāciju psiholoģija II
 • Pētījumu dizains

NOZARES KURSI (B bloks)

 • Vides, civilās un darba aizsardzības organizācija
 • Sociālpsiholoģiskie treniņi I
 • Sociālpsiholoģiskie treniņi I
 • Statistika
 • Mārketings I
 • Darba un sociālās tiesības
 • Ekonomika
 • Uzņēmējdarbība
 • Sociālā psiholoģija
 • Saskarsmes psiholoģija I
 • Cilvēkresursu vadība I
 • Cilvēkresursu vadība II
 • Lietvedība, lietišķā korespondence un arhivēšana
 • Socioloģija
 • Profesionāla klientu apkalpošana
 • Sabiedriskās attiecības
 • Projektu sagatavošana un vadīšana

IZVĒLES KURSI (C bloks – 8 KP)

 • Latviešu valodas kultūras jautājumi
 • Digitālā pratība
 • Publiskās uzstāšanās māksla
 • Vadzinības II
 • Mārketings II
 • Komunikācijas teorija un prakse
 • Tiesību zinības
Studiju programma akreditēta līdz: 2020. gada 31.decembrim

Studiju plāns

Atvērt tālmācības programmas «Personāla psihologija un cilvēkresursu vadība» studiju plānu

2018. gadā Biznesa vadības koledža ir pilnveidojusi Biznesa vadības programmu saturu:

 • Programmas papildinātas ar jauniem un aktuāliem studiju kursiem – Digitālā pratība, informācijas pārvaldība, Radošums un inovācija biznesā, kā arī Pētījumu dizains, ar mērķi studentiem attīstīt kompetences, kas ceļ viņu konkurētspēju darba tirgū un apmierina potenciālo darba devēju vajadzības pēc zinošiem un prasmīgiem speciālistiem.
 • Pilnveidots, bagātināts, papildināts un atjaunots esošo studiju kursu saturs – Cilvēkresursu vadība, Vadzinības, Organizāciju psiholoģija, Uzņēmējdarbība, Aroda veselība, drošība, civilā un vides aizsardzība u.c.
 • Piesaistot darba devējus, analizējot viņu atsauksmes un ņemot vērā ieteikumus, ir pilnveidotas prakšu programmas. Prakses uzlabotas, lai students iespējami pilnvērtīgāk varētu apgūt savai kvalifikācijai atbilstošas praktiskas iemaņas.

Biežāk uzdotie jautājumi

Šeit esam apkopojuši mums visbiežāk uzdotos jautājumus par koledžas darbību, studiju procesu, elektronisko mācību vidi, maksājumiem, budžeta vietām u.c. lietām, kā arī atbildes uz tiem.

Atvērt Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Pašnovērtējuma ziņojumi

Atvērt studiju programmas «Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība» pašnovērtējuma ziņojumu


Cashflow Spēļu klubs

Spēļu klubs: Veiksmei. Naudai. Biznesam.

Piedāvājam pasaulē pārdotāko bestselleru autora Roberta T. Kijosaki finanšu spēli “Cashflow”, ar kuras palīdzību iespējams viegli un ātri apgūt naudas pamatus mūsdienu finansiālajā pasaulē. Piedāvājam šo spēli izspēlēt kopā ar profesionālu spēles vadītāju, kurš palīdzēs Jums iepazīties ar spēli, izskaidros un analizēs tās gaitu.

BVK Atvērto durvju diena 23. Janvārī plkst. 18:30
Izvēlne