Ekspedīcija un starptautisko kravu pārvadājumu organizēšana

Studiju modulis “Ekspedīcija un starptautisko kravu pārvadājumu organizēšana”

Modulis tiek īstenots Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr.8.4.1.0/16/I/001 ietvaros.

Vieta: Online no Biznesa vadības koledžas (Alberta iela 13)
Studiju apjoms: 80 stundas
Studiju ilgums: 8 nedēļas
Grupas lielums: 7 -15
Prasības iepriekšējai izglītībai: Vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība
Iegūstamais dokuments: Apliecinājums par studiju moduļa apguvi
Apmācību maksa: 36,00 EUR (10% no pilnās studiju maksas 360 EUR, 90% sedz Eiropas
Savienības fondi
)
Kā notiek pieteikšanās: macibaspieaugusajiem.lv/ka-notiek-pieteiksanas
Pieteikšanās: evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/823/show

MODUĻA APRAKSTS
Mērķis: Nodrošināt iespēju apgūt prasmi patstāvīgi īstenot kravas (preču) plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, ietverot plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas (preču) piegādes procesu.

Sasniedzamie rezultāti:

 1. Profesionāli apkalpot klientus un uzturēt ar tiem ilgtermiņa attiecības, vienlaikus popularizējot un pārdodot loģistikas pakalpojumus;
 2. Patstāvīgi organizēt starptautisko kravu pārvadājumu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošināt to izpildi savas profesionālās darbības ietvaros;
 3. Sagatavot kravu pārvietošanai, atbilstoši noteikumiem, kravas un kravas telpas specifikai;
 4. Ekspeditora atbildības ietvaros, nodrošināt muitas procesu izpildi.

Studiju moduļa saturs:

 1. NODARBĪBA: Klientu attiecību pārvaldība loģistikā. (20 ak/h)
  • Nodarbības temati:
  • Uzņēmuma stratēģijas, kultūras loma klientu attiecību vadībā;
  • Klientu apkalpošanas pamatprincipi;
  • Jaunu klientu piesaiste;
  • Ilgtermiņa attiecības ar klientiem.
 2. NODARBĪBA: Kravas un kravu apstrāde (20 ak/h)
  • Nodarbības temati:
  • Kravu veidi, to raksturlielumi
  • Kravu iepakojuma veidi un kravu iepakošanas metodes;
  • Kravu nostiprināšanas paņēmieni;
  • Kravas bojājumu veidi, kravas zudumi un to normas.
 3. NODARBĪBA: Starptautisko pārvadājumu organizēšana. (20 ak/h)
  • Nodarbības temati:
  • Auto pārvadājumu organizēšana;
  • Multimodālo pārvadājumu organizēšana;
  • Kurjera pārvadājumu organizēšana;
  • Pārvadājumu iespējamie riski un apdrošināšanas veidi.
 4. NODARBĪBA: Muitas organizēšana un kontrole. (20 ak/h)
  • Nodarbības temati:
  • Muitas loma pārvadājumu organizēšana, tiesiskais regulējums;
  • Muitas procedūras un īpašās procedūras;
  • Preču klasifikācija un iesniedzamie dokumenti;
  • Ekspeditora atbildība.

Mācību rīki:

Tālmācības procesa nodrošināšanai tiek izmantota digitālā vide – Moodle sistēma. Autorizējoties tālmācības e-studiju vidē – Moodle, studējošajiem ir iespējams saņemt metodisko, saturisko un organizatorisko atbalstu tiešsaistē. Tajā ir pieejami gan pasniedzēju izstrādātie mācību materiāli.

“ZOOM” platformā:

 • • tiešsaistes lekcijas.

E-studiju vidē “Moodle”:

 • • audioprezentācijas,
 • • patstāvīgi apgūstamie mācību materiāli,
 • • praktiskā darba uzdevumi,
 • • pārbaudes darbs.

Resursi apguvei:

Lai pilnvērtīgi piedalītos mācībās izglītojamajam pieejamajai darbstacijai jāatbilst šādām prasībām:

 • – Operetājsistēma: Windows 7 vai jaunāka / Mac OS 10.6 vai jaunāka / IOS 7 vai jaunāka \ Android 4.2 vai jaunāka;
 • – Tehniskie resursi: Operatīvā atmiņa vismaz 1GB \ Procesora vismaz Dual Core 1GHz;
 • – Interneta pārlūks: Firefox / Internet explorer / Chrome / Safari;
 • – Sakari: interneta pieslēgums, e-pasts;
 • – Ierīces: dators vai planšetdators vai viedtālrunis.

Mācību stundu sadalījums:

Tiešsaistes nodarbības – 8 stundas;
Patstāvīgais darbs, t.sk. izdales materiāli, prezentācijas, videolekcijas – 28 stundas;
Pārbaudījums – 8 stundas;
u.c. (praktiskie darbi) – 36 stundas

Iesaistītie pedagogi:

 

Signe Enkuzena, Maģistra grāds organizāciju psiholoģijā un doktora grāds vadības zinībās

Signe Enkuzena,

Maģistra grāds organizāciju psiholoģijā un doktora grāds vadības zinībās

Savas profesionālās darbības laikā divdesmit gadu garumā Signe ir strādājusi uzņēmējdarbības vidē kā cilvēkresursu un administratīvā vadītāja, taču paralēli tam viņa vienmēr ar entuziasmu ir strādājusi kā lektore un biznesa trenere. Savu profesionālo kompetenci pilnveido ik dienu: gan lasot, gan tiekoties ar cilvēkiem, gan risinot dažādas situācijas reālos darba apstākļos.

Signes darba metodes balstītas uz:

 • • Skaidru un visiem saistošu mērķu definēšanu;
 • • Mācīšanos caur praksē iegūtām atziņām;
 • • Pozitīvu un atvērtu komunikāciju.

TOP 3 lietas, kas raksturo Signi:

 • • Enerģiska, mērķtiecīga ar līdera īpašībām, prot aizraut un motivēt kolēģus;
 • • Piemīt augsta atbildība, augsta sasniegumu motivācija;
 • • Ir veiksmīga vadītājas pieredze, simpatizē dinamisks darbs.

Alisa Lāce, Sociālo zinātņu maģistrs transportā un loģistikā

Alisa Lāce,

Sociālo zinātņu maģistrs transportā un loģistikā

Alisa Lāce ir BVK programmas “Biznesa loģistika” direktore un lektore, vada studentu prakses un kvalifikācijas darbus. 2019. gadā stažējās starptautiskā uzņēmumā “Kuehne+Nagel”. Alisa izgājusi muitas speciālista apmācības, kur iegūtās zināšanas tika papildinātas ar praktisko pieredzi stažēšanās uzņēmumā. Pieredze lekciju lasīšanā, dažādu praktisku uzdevumu veidošanā ir jau 8 gadus.
Alisa vairāk specializējas transporta loģistikā un pārvadājumos, regulāri konsultē uzņēmumus dažādos jautājumos, kas saistīti ar jauniešu integrāciju prakses vietā, darbinieku apmācību metodiku darba vidē, tai skaita arī tālmācībā.


Karmena Freimane, Profesionālais maģistrs muitas un nodokļu administrēšanā

Karmena Freimane,

Profesionālais maģistrs muitas un nodokļu administrēšanā

Karmena Freimane ir PIKC Rīgas Valsts Tehnikuma pasniedzēja, vada audzēkņu prakses un kvalifikācijas darbus. Pieredze iegūta arī strādājot VID par galveno nodokļu inspektori, veicot juridisko personu auditus.  Ieguvusi bakalaura grādu Transportā un loģistikā, kā arī maģistra grādu Muitas un nodokļu administrēšanā.
Karmena aktīvi piedalās modulāro profesionālās izglītības programmu “Loģistikas darbinieks”, “Noliktavas darbinieks” un “Dokers” apmācību programmu izstrādē un aprobācijā. Piedalās VISC centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu uzdevumu izstrādē kvalifikācijā: Transporta pārvadājumu komercdarbinieks”.
Regulāri pilnveido savas prasmes un zināšanas transporta loģistikā un nodokļu administrēšanā.
Karmena uzskata, vienmēr ir vērts apgūt ko jaunu!


Lauris Brokāns, Profesionālā bakalaura grāds transporta un biznesa loģistikā

Lauris Brokāns,

Profesionālā bakalaura grāds transporta un biznesa loģistikā

Darba pieredze iegūta gandrīz 14 gadus strādājot starptautiskos uzņēmumos: “Kuehne+Nagel” par Avio pārvadājumu nodaļas vadītāju, “Schenker” par sauzemes pārvadājumu nodaļas ekspeditoru. Laurim ir pieredze multimodālo pārvadājumu organizēšanā, koordinējot vairākus pakalpojuma nodrošinātājus.
Regulāri pilnveido savas zināšanas un prasmes, apmeklējot seminārus un kursus.
Lauris ir enerģisks pasniedzējs, kurš palīdzēs apgūt pat vissarežģītākās tēmas un ieinteresēs ikvienu klausītāju.


Inga Ozola, Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā - MBA

Inga Ozola,

Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā – MBA

Kopš 2018. gada Inga ir Rimi Baltic Group loģistikas kvalitātes un servisa vadītāja. Ingas pienākumos ietilpst piegādes ķēžu un loģistikas servisa kvalitātes standartu izstrāde un ieviešana visās trijās Baltijas valstīs, kā arī šo standartu realizācijas uzraudzība. Pirms tam gandrīz 20 gadi ir nostrādāti AS Aldaris (Carlsberg group) par Lean vadītāju, Attīstības vadītāju un IT vadītāju, Loģistikas vadītāju.
Inga konsultējusi un izstrādājusi mācību risinājumus daudziem Latvijas uzņēmumiem, t.sk. SIA Bucher Municipal, SIA Evopipes, Rīgas ūdens, AS Rīgas Siltums, AS Tenax, SIA Jelgavas tipogrāfija, SIA Forevers, SIA Trelleborg Wheel Systems Liepaja, SIA Silmor, VAS Latvijas Dzelzceļš, SIA Jysk Linnen’n Furniture, Binders, LABIE KOKI, Latvijas Banka, Scandbio Latvia, Solvay Business Services Latvia, VK Terminal Services
Viņas audzēkņi raksturo Ingu kā dzīvepriecīgu un ļoti profesionālu pedagogu.


Kā notiek pieteikšanās: https://macibaspieaugusajiem.lv/ka-notiek-pieteiksanas

01/07/2020

Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne