Erasmus politikas deklarācija

Biznesa vadības koledža (turpmāk – BVK) ir juridiskas personas dibināta koledža, kuru akreditējusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2005. gada 5. maijā, reģistrācijas Nr. 3347802338.

Koledža nodrošina pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības apguvi septiņās studiju programmās. Ar augstām darba izpildes prasībām administrācijai, pasniedzējiem un studējošajiem mēs attīstām vairāk nekā 140 dažādas kompetences, lai sagatavotu studējošos kā spēcīgus nozares spēlētājus, kuri var patstāvīgi organizēt savu darbu, pieņemt lēmumus, izstrādāt un īstenot uzņēmuma stratēģiju. BVK studijas ir pieejamas neklātienes un tālmācības formās, kas nozīmē, ka studējošajiem ir iespēja mācīties no jebkuras vietas.

BVK starptautiskā stratēģija ir izveidot ilgtermiņa sadarbību ar līdzīga profila augstskolām, atvieglot vieslektoru, studējošo un darbinieku apmaiņas vizītes, kā arī strādāt kopīgos sadarbības projektos lietišķo pētījumu jomā.

Koledžas misija ir ar augstām darba izpildes prasībām administrācijai, pasniedzējiem un studējošajiem attīstīt dažādas kompetences, lai sagatavotu studējošos būt spēcīgiem nozares spēlētājiem, kuri var patstāvīgi organizēt savu darbu, pieņemt lēmumus, izstrādāt un ieviest uzņēmuma stratēģiju. Lai veiksmīgi īstenotu stratēģiju atbilstoši Eiropas augstākās izglītības sistēmas veidošanas un reformēšanas procesam (atbilstoši Boloņas procesa mērķiem), viena no stratēģiskās attīstības prioritātēm ir veicināt starptautisko sadarbību: izveidot ilgtermiņa sadarbību ar līdzīga profila augstskolām, lai veicinātu vieslektoru un studējošo apmaiņas vizītes un strādātu kopīgos sadarbības projektos lietišķo pētījumu jomā.

Koledžai ir ilgtermiņa pieredze starptautisku partneru piesaistē. Šobrīd sadarbības partneri tiek meklēti, balstoties uz starptautisko pieredzi, kā arī piesaistot jaunus partnerus ar koledžas darbinieku palīdzību, kuri piedalās starptautiskos kongresos un semināros. BVK izvēlas savus partnerus, pamatojoties uz savstarpējām interesēm un kvalitāti. Kā tālmācības koledža BVK meklē partnerattiecības ar tālmācības vadošajām institūcijām visā pasaulē, taču pievērš uzmanību arī kultūras daudzveidībai, institucionālajām vērtībām, akadēmiskajam piedāvājumam un sniegtajiem pakalpojumiem. Partneri tiek izvēlēti atbilstoši programmām un studiju jomām, kas atbilst BVK interesējošajām jomām. Bez tam koledža ļauj studentiem un darbiniekiem nākt klajā ar idejām par iespējamām nākotnes partneriestādēm.

BVK plāno piedalīties jaunos starptautiskos projektos un paplašināt partneru loku. BVK mērķis ir izveidot Erasmus+ sadarbību ar visu valstu augstskolām, kas piedalās Erasmus+ programmā. Tā ir apņēmusies uzlabot pārrobežu sadarbību kaimiņvalstīs, bet arī plašākā Dienvidaustrumeiropas reģionā.

Starptautiskās sadarbības mērķi ir uzlabot studiju kvalitāti un attīstīt pētniecību, nodrošināt koledžas studējošo mācību rezultātus atbilstoši mainīgajām starptautiskā darba tirgus prasībām, iepazīstināt BVK ar ārvalstu augstākās izglītības iestāžu labāko praksi un pieredzi, tādējādi veicinot BVK starptautisko atzīšanu. Starptautiskās sadarbības stratēģijas galvenie mērķi: uzlabot ienākošo un izejošo studējošo, personāla un akadēmiskā personāla (galvenā mērķa grupa) mobilitāti, īstenot un piedalīties starptautiskos projektos.

BVK piedāvā īsa cikla programmas. Ņemot vērā atjaunotās ES Darba kārtības augstākajai izglītībai principus, kā arī mērķus vienotai Eiropas izglītības telpai, mobilitātes mērķa grupas ir studējošie, kā arī akadēmiskais un administratīvais personāls. Visas mobilitātes aktivitāšu mērķa grupas ir vienlīdz svarīgas (mācības, stažēšanās, apmācība).

BVK stratēģija starptautisku (ES un ārpus ES) sadarbības projektu organizēšanai un īstenošanai mācību un apmācības jomā ir izstrādāta, lai:

  • izveidotu un uzturētu sadarbību starp iesaistītajām institūcijām;
  • veicinātu zināšanu apmaiņu starp projekta partneriem;
  • uzlabotu studējošo un mācībspēku mobilitātes kvalitāti un palielinātu to apjomu;
  • uzlabotu augstākās izglītības iestāžu daudzpusējās sadarbības kvalitāti un apjomu;
  • palielinātu augstākās izglītības kvalifikācijas pārredzamības un savietojamības pakāpi;
  • uzlabotu sadarbības kvalitāti un palielinātu sadarbības apjomu starp augstākās izglītības iestādi un uzņēmumiem;
  • sekmētu novatoriskas prakses attīstību izglītībā un apmācībā un to nodošanu, tostarp no vienas iesaistītās valsts uz citām;
  • atbalstītu novatoriska, uz IKT balstīta satura, pakalpojumu, pedagoģijas un prakses attīstību mūžizglītībai;
  • paaugstinātu sasniegumu līmeni, lai nodrošinātu absolventus un pētniekus, kas nepieciešami Eiropai.

Piedaloties programmā, koledža plāno palielināt to darbinieku skaitu, kuri piedalās starptautiskās mobilitātēs, tādējādi veicinot studentu mācību rezultātu uzlabošanos. BVK plāno ieviest studiju programmu moduļus, lai veicinātu agrāku profesionālās izglītības rezultātu attīstību, un plāno sniegt informatīvus motivācijas pasākumus, sniedzot informāciju par izglītības iespējām.

Augstākās izglītības kvalitātes un atbilstības uzlabošana

Koledžas attīstības stratēģijas mērķis ir veicināt sadarbību ar darba devējiem studiju programmu pilnveidošanā. Veicinot personāla apmaiņu, Koledža plāno uzlabot studiju programmu kvalitāti atbilstoši pašreizējām darba tirgus prasībām, tādējādi veicinot absolventu nodarbinātību. Sadarbojoties ar darba devējiem, koledža plāno uzlabot studiju programmas, atbalstīt dažādu mācību modeļu izveidi, ko pieprasa darba tirgus. BVK plāno veicināt personāla vēlmi piedalīties apmaiņas programmā, kas nodrošinātu jaunu studiju kursu izstrādi.

Kvalitātes stiprināšana, izmantojot mobilitāti un pārrobežu sadarbību

Koledža augstu novērtē pievienoto vērtību, iesaistoties starptautiskajā sadarbībā Programmas ietvaros. Koledža atzinīgi vērtē personu mobilitātes iespējas, lai uzlabotu viņu profesionālās, sociālās un kultūras prasmes, kas veicinās nodarbinātības iespēju paplašināšanos. BVK plāno veicināt informācijas izplatīšanu ārvalstu studentiem un darbiniekiem, tādējādi veicinot koledžas starptautisko atpazīstamību.

Pārvaldības un finansēšanas uzlabošana

Koledža plāno piesaistīt dažādus finansēšanas avotus savai darbībai. Koledžu prioritāte būs atkārtoti ieguldīt BVK akadēmiskajā un stratēģiskajā redzējumā.

Atvērto durvju diena - ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne