Projekti

Projekta numurs: 8.2.3.0.18/A/005

«Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide»

Projekta mērķis: pilnveidot BVK pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitāti, ieviešot kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši Eiropas Kvalitātes vadības fonda izcilības modelim («EFQM Izcilības modelis»), izglītības procesu administrēšanas sistēmu, veicot e-studiju vides uzlabošanu atbilstoši starptautiski atzītiem standartiem, studiju satura pielāgošanu darba tirgus vajadzībām un vadības personāla kompetenču paaugstināšanu.

Projekta īstenošanas ilgums ir 24 mēneši: no 2018. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 30 septembrim.

Kopējās izmaksas: 150000,00 Eur

Plānotie rezultāti:

 1. Pilnveidota BVK organizatoriskā, pārvaldības struktūra un kvalitātes vadības sistēma atbilstoši EFQM Izcilības modelim;
 2. Izstrādāta un ieviesta Izglītības procesu administrēšanas sistēma, t.sk. nodrošināta koledžas dalība Vienotajā datorizētās plaģiātisma kontroles sistēmā;
 3. Īstenots e-studiju vides, satura audits un uzlabošana, balstoties uz starptautiski atzītiem standartiem, t.sk. pilnveidots studiju programmu saturs atbilstoši nozares vajadzībām;
 4. Izstrādāts un studiju programmās integrēts inovatīvs studiju kurss «Virtuālais biznesa inkubators»;
 5. Paaugstinātas BVK vadības personāla kompetences administratīvās efektivitātes, kvalitātes vadības un finanšu vadības jomās.

BVK projekta aktualitātes 2020. gada septembrī

BVK projekta aktualitātes 2020. gada septembrī

Šodien svinam projekta noslēgumu un sasniegtos rezultātus!

Kopā mēs 2 (divos) gados īstenojām:

 1. Koledžas pārvaldības modeļa pilnveidi: organizatoriskās, pārvaldības struktūras pilnveidi un kvalitātes vadības sistēmas pilnveidi atbilstoši EFQM Izcilības modelim.
 2. Izglītības procesu administrēšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, t.sk. Koledžas dalību Vienotajā datorizētās plaģiātisma kontroles sistēmā (VDPKS) nodrošināšanu.
 3. E-studiju vides, satura auditu un uzlabošanu, balstoties uz starptautiski atzītiem standartiem un studiju programmu satura pilnveidošanu atbilstoši nozares vajadzībām.
 4. Inovatīva studiju kursa e-vidē – “Virtuālais biznesa inkubators” izstrādi un ieviešanu.
 5. Koledžas vadības personāla kompetenču pilnveidi”

30/09/2020

BVK projekta aktualitātes 2020. gada augustā

BVK projekta aktualitātes 2020. gada augustā

Augustā Studiju atbalsta centrs jau aktīvi izmantoja projekta laikā izstrādāto Izglītības procesu administrēšanas sistēmu (IPAS), uzņemot jaunos studējošos.

31/08/2020

BVK projekta aktualitātes 2020. gada jūlijā

BVK projekta aktualitātes 2020. gada jūlijā

“Izstrādāt un ieviest Izglītības procesu administrēšanas sistēmu, t. sk. nodrošināt koledžas dalību Vienotajā datorizētās plaģiātisma kontroles sistēmā”

30/07/2020

BVK projekta aktualitātes 2020. gada jūnijā

Projekta aktivitātes strauji tuvojas noslēgumam. Visā tā laikā būtisku ieguldījumu savlaicīgā un kvalitatīvā plānoto aktivitāšu norisē ir snieguši pārmaiņu aģenti…

30/06/2020

BVK projekta aktualitātes 2020. gada maijā

BVK projekta aktualitātes 2020. gada maijā

Jaunā BVK Izglītības procesu administrēšanas sistēma dos iespēju ar studijām saistītos administratīvos procesus paveikt ātrāk un ērtāk gan koledžas administratīvajam personālam, gan studentiem un pasniedzējiem.

29/05/2020

BVK projekta aktualitātes 2020. gada aprīlī

Aprīlī tika veikts BVK e-studiju vides un satura audita un uzlabošanas starptautiskais izvērtējums (international peer-review), ko veica profesore Rebeka Bodena (Rebecca Boden) no Tamperes Universitātes Somijā. Izvērtēšanas laikā profesore iepazinās ar projekta laikā veikto e-studiju vides struktūras un satura auditu, audita rezultātā e-studiju vidē ieviestajiem uzlabojumiem, kā arī intervēja darbiniekus un praktiski iepazinās ar jauno e-studiju vides struktūru un saturu.

30/04/2020

BVK projekta aktualitātes 2020. gada martā

E-studiju vides "Moodle" uzlabojumi

BVK Izglītības procesu administrēšanas sistēmas un E-studiju vides “Moodle” uzlabojumi.

31/03/2020

BVK projekta aktualitātes 2020. gada februārī

BVK projekta vadība tikās ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem

BVK projekta vadība tikās ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu projekta īstenošanas progresu.

28/02/2020

BVK projekta aktualitātes 2020. gada janvārī

BVK projekta aktualitātes 2020. gada janvārī

Janvārī tika veikts BVK kvalitātes vadības sistēmas izstrādes un ieviešanas starptautiskais izvērtējums (international peer-review), ko veica profesore Rebeka Bodena (Rebecca Boden) no Tamperes Universitātes Somijā. Izvērtēšanas laikā profesore iepazinās ar izstrādāto BVK kvalitātes vadības sistēmu, tās dokumentāciju un atbilstību EFQM standartiem, kā arī intervēja darbiniekus, lai gūtu vispusīgu priekšstatu par kvalitātes vadības sistēmas funkcionēšanu.

31/01/2020

BVK projekta aktualitātes decembrī

Biznesa vadības koledža mērķtiecīgi pilnveidojot esošo kvalitātes vadību, kļuvusi ne tikai par Eiropas Kvalitātes vadības fonda – prestižas starptautiskas biedrības EFQM biedriem, bet arī ieguvusi EFQM Izcilības modeļa sertifikātu “Committed to Excellence”, kas apliecina koledžas nepārtraukto attīstību virzienā uz izcilību.

27/12/2019

BVK projekta aktualitātes novembrī

BVK ieguvusi EFQM Izcilības modeļa sertifikātu

BVK ieguvusi EFQM Izcilības modeļa sertifikātu

Turpinot attīstīt kvalitātes vadību atbilstoši izcilības pieejai, Biznesa vadības koledžā īstenota pārvaldības un kvalitātes vadības sistēmas starptautiska atzīšana pēc Eiropas Kvalitātes vadības fonda (EFQM) Izcilības modeļa. Patlaban koledža ir viena no divām augstākās izglītības iestādēm Latvijā, kas ieguvusi EFQM Izcilības modeļa sertifikātu.

27/11/2019

BVK projekta aktualitātes oktobrī

Klientu attiecību vadības standarts augstskolā

2019. gada oktobrī projekta ietvaros ieviesti trīs apakšprojekti:

 1. Izstrādāts un ieviests “Klientu attiecību vadības standarts”;
 2. Izstrādāts darba izpildes rādītāju ietvars visiem amatiem;
 3. Pilnveidoti Koledžas pārvaldības procesi.

31/10/2019

BVK projekta aktualitātes septembrī

BVK projekta aktualitātes septembrī

LEAN ekspertes Ingas Ozolas BVK vadībā apguva zināšanas par LEAN izmantošanas iespējām koledžas darba efektivitātes paaugstināšanā.

30/09/2019

BVK projekta aktualitātes augustā

BVK projekta aktualitātes augustā

Divas dienas koledžas valdes priekšsēdētājs Jānis Stabiņš, direktore Signe Enkuzena, direktora vietniece studiju darbā Jana Roze, kā arī Tiesību zinātņu studiju virziena vadītājs Jānis Supe pilnveidoja zināšanas par administratīvo efektivitāti

30/08/2019

BVK projekta aktualitātes jūlijā

Jūlijā ir parakstīts līgums ar Latvijas Universitāti par Biznesa vadības koledžas dalību Vienotajā datorizētajā plaģiātisma kontroles sistēmā. Tas nozīmē, ka no šī gada augsta visi BVK studentu noslēguma darbi tiks pievienoti šajā sistēmā, tādējādi mazinot plaģiātisma iespējas un veicinot akadēmisko godīgumu Latvijā.

E-studiju vide ir padarīta lietotājam draudzīga un pieejamāka – pielāgots e-studiju vides izskats, ieviesti vienoti e-studiju vides izskata standarti visos studiju kursos

30/07/2019

BVK projekta aktualitātes jūnijā

BVK un ESF izglītības projekta Nr. 8.2.3.0.18/A/005 aktualitātes jūnijā

Vadības sistēmas pilnveide atbilstoši EFQM Izcilības modelim
Turpinās darbs arī pie inovatīvā studiju kursa e-vidē

20/06/2019

BVK projekta aktualitātes maijā

BVK projekta aktualitātes maijā

Kvalitātes pārvaldības principu definēšana
Virtuālā biznesa inkubatora starptautiskais izvērtējums

30/05/2019

BVK projekta aktualitātes aprīlī

Biznesa vadības koledžas ESF projekta aktualitātes aprīlī

BVK e-studiju vides un satura audits.
Struktūrvienību un amatu funkciju audits atbilstoši EFQM standartiem.
Virtuālā biznesa inkubatora – veidošana

29/04/2019

BVK projekta aktualitātes martā

BVK projekta aktualitātes martā

Notiek e-studiju vides un satura audits, balstoties uz starptautiski atzītiem standartiem. Uzsākta inovatīvā studiju kursa – Virtuālā biznesa inkubatora veidošana.

29/03/2019

BVK projekta aktualitātes februārī

BVK projekta aktualitātes februārī
 1. Ir uzsākts darbs pie EFQM Izcilības modeļa ieviešanas, kā rezultātā tiks pilnveidota BVK organizatoriskā, pārvaldības struktūra un kvalitātes vadības sistēma. Februārī ir uzsākts BVK struktūrvienību un amatu funkciju, kā arī pārvaldības procesu ārējais audits un esošās kvalitātes vadības sistēmas audits atbilstoši EFQM standartiem, kā arī notikusi komunikācija ar EFQM centrālo organizāciju Briselē;
 2. Ir izstrādāta Izglītības procesu administrēšanas sistēmas specifikācija;
 3. Ir uzsākts e-studiju vides un satura audits…

27/02/2019

BVK projekta aktualitātes janvārī

BVK projekta aktualitātes janvārī

Profesore Rebeka Bodena atzinumā norāda: “Šis ir labi izstrādāts pārmaiņu ieviešanas plāns, kas skaidri parāda vēlmi uzņemties risināt organizācijas izaicinājumus loģiskā un labi izplānotā veidā”.

31/01/2019

BVK Projekta aktualitātes decembrī

Biznesa vadības koledžas projekta aktualitātes decembrī

Atbilstoši projekta darba programmai, projekta vadības komanda, iesaistot dažādas ieinteresētās puses (pasniedzējus, studentus, absolventus, darba devējus) ir izstrādājusi detalizētu pārmaiņu vadības un īstenošanas plānu studiju programmu piedāvājuma modernizācijai. Plāns ir nodots salīdzinošā izvērtējuma veikšanai starptautiskam ekspertam – Tamperes Universitātes profesorei Rebekai Bodenai, kurai ir plaša pieredze pārmaiņu vadībā, kā arī projektu izvērtēšanā.

27/12/2018

BVK Projekta aktualitātes novembrī

Biznesa vadības koledžas projekta aktualitātes novembrī

BVK īsteno ESF projektu Nr. 8.2.3.0.18/A/005 «Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide» īstenošanu.

29/11/2018

Pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide

BVK un CFLA noslēdz līgumu par ESF projekta Nr. 8.2.3.0.18/A/005 «Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide» īstenošanu.
Projekta kopējais finansējums ir 150 000,00 eiro – 85% no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un 15% no valsts budžeta līdzekļiem.

23/10/2018

Atvērto durvju diena - ceturtdien, plkst. 18:30
Izvēlne