Profesionālā augstākā izglītība 2,5 gados tālmācības un neklātienes formā

Projekti

Projekta numurs: 8.2.3.0.18/A/005

«Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide»

Projekta mērķis: pilnveidot BVK pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitāti, ieviešot kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši Eiropas Kvalitātes vadības fonda izcilības modelim («EFQM Izcilības modelis»), izglītības procesu administrēšanas sistēmu, veicot e-studiju vides uzlabošanu atbilstoši starptautiski atzītiem standartiem, studiju satura pielāgošanu darba tirgus vajadzībām un vadības personāla kompetenču paaugstināšanu.

Projekta īstenošanas ilgums ir 24 mēneši: no 2018. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 30 septembrim.

Kopējās izmaksas: 150000,00 Eur

Plānotie rezultāti:

  1. Pilnveidota BVK organizatoriskā, pārvaldības struktūra un kvalitātes vadības sistēma atbilstoši EFQM Izcilības modelim;
  2. Izstrādāta un ieviesta Izglītības procesu administrēšanas sistēma, t.sk. nodrošināta koledžas dalība Vienotajā datorizētās plaģiātisma kontroles sistēmā;
  3. Īstenots e-studiju vides, satura audits un uzlabošana, balstoties uz starptautiski atzītiem standartiem, t.sk. pilnveidots studiju programmu saturs atbilstoši nozares vajadzībām;
  4. Izstrādāts un studiju programmās integrēts inovatīvs studiju kurss «Virtuālais biznesa inkubators»;
  5. Paaugstinātas BVK vadības personāla kompetences administratīvās efektivitātes, kvalitātes vadības un finanšu vadības jomās.

BVK projekta aktualitātes jūnijā

BVK un ESF izglītības projekta Nr. 8.2.3.0.18/A/005 aktualitātes jūnijā

Vadības sistēmas pilnveide atbilstoši EFQM Izcilības modelim
Turpinās darbs arī pie inovatīvā studiju kursa e-vidē

20/06/2019

BVK projekta aktualitātes maijā

BVK projekta aktualitātes maijā

Kvalitātes pārvaldības principu definēšana
Virtuālā biznesa inkubatora starptautiskais izvērtējums

30/05/2019

BVK projekta aktualitātes aprīlī

Biznesa vadības koledžas ESF projekta aktualitātes aprīlī

BVK e-studiju vides un satura audits.
Struktūrvienību un amatu funkciju audits atbilstoši EFQM standartiem.
Virtuālā biznesa inkubatora – veidošana

29/04/2019

BVK projekta aktualitātes martā

BVK projekta aktualitātes martā

Notiek e-studiju vides un satura audits, balstoties uz starptautiski atzītiem standartiem. Uzsākta inovatīvā studiju kursa – Virtuālā biznesa inkubatora veidošana.

29/03/2019

BVK projekta aktualitātes februārī

BVK projekta aktualitātes februārī
  1. Ir uzsākts darbs pie EFQM Izcilības modeļa ieviešanas, kā rezultātā tiks pilnveidota BVK organizatoriskā, pārvaldības struktūra un kvalitātes vadības sistēma. Februārī ir uzsākts BVK struktūrvienību un amatu funkciju, kā arī pārvaldības procesu ārējais audits un esošās kvalitātes vadības sistēmas audits atbilstoši EFQM standartiem, kā arī notikusi komunikācija ar EFQM centrālo organizāciju Briselē;
  2. Ir izstrādāta Izglītības procesu administrēšanas sistēmas specifikācija;
  3. Ir uzsākts e-studiju vides un satura audits…

27/02/2019

BVK projekta aktualitātes janvārī

BVK projekta aktualitātes janvārī

Profesore Rebeka Bodena atzinumā norāda: “Šis ir labi izstrādāts pārmaiņu ieviešanas plāns, kas skaidri parāda vēlmi uzņemties risināt organizācijas izaicinājumus loģiskā un labi izplānotā veidā”.

31/01/2019

BVK Projekta aktualitātes decembrī

Biznesa vadības koledžas projekta aktualitātes decembrī

Atbilstoši projekta darba programmai, projekta vadības komanda, iesaistot dažādas ieinteresētās puses (pasniedzējus, studentus, absolventus, darba devējus) ir izstrādājusi detalizētu pārmaiņu vadības un īstenošanas plānu studiju programmu piedāvājuma modernizācijai. Plāns ir nodots salīdzinošā izvērtējuma veikšanai starptautiskam ekspertam – Tamperes Universitātes profesorei Rebekai Bodenai, kurai ir plaša pieredze pārmaiņu vadībā, kā arī projektu izvērtēšanā.

27/12/2018

BVK Projekta aktualitātes novembrī

Biznesa vadības koledžas projekta aktualitātes novembrī

BVK īsteno ESF projektu Nr. 8.2.3.0.18/A/005 «Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide» īstenošanu.

29/11/2018

Izvēlne