Profesionālā augstākā izglītība 2,5 gados tālmācības un neklātienes formā

Izmēģini studiju materiālu bez maksas

Atvērtā koledža

Apgūsti kādu no kursiem, nokārto pārbaudes darbu un saņem kredītpunktus.

Apgūsti tikai to, kas interesē un krāj kredītpunktus!

Talmācības kursi personības un profesionalitātes izaugsmei

Izvēlies kursus savai personības un profesionalitātes izaugsmei!

Sāc apgūt tālmācības kursus jau rīt!

Sāc apgūt kursus jau rīt!

Atvērtā koledža ir piemērota Tev, ja:

 • vēlies papildināt savas zināšanas, personības un profesionalitātes izaugsmes iespējas.
 • kādu iemeslu dēļ, nevari priekšmetu apgūt savā mācību iestādē;
 • vēlies apgūt papildu priekšmetus, kas nav Tavā studiju programmā;
 • Tevi interesē tikai konkrēts studiju priekšmets;
 • vēlies atsvaidzināt un uzlabot zināšanas konkrētā jomā;
 • Tev šobrīd nav laika apgūt pilnu studiju programmu;

Atvērtās koledžas tāmācības kursu saturs

Uzņēmējdarbība un vadība

Kursa nosaukums Kredītpunkti
 • Aroda veselība, drošība un vides aizsardzība2Sniegt pamatzināšanas aroda veselībā, drošībā darbā un civilajā aizsardzībā, iepazīstināt ar darba riskiem (ķīmiskajiem, fizikālajiem, bioloģiskajiem, ergonomiskajiem, psihosociālajiem un organizatoriskajiem), to iedarbību uz organismu, preventatīvajiem pasākumiem risku novēršanā, kā arī apgūt zināšanas par minēto riska faktoru izraisītajām arodslimībām vai ar darbu saistītām slimībām. Iepazīstināt ar civilās aizsardzības pamatiem.
 • Ekonomika2Veidot studentiem ekonomiskās domāšanas pamatus, radīt izpratni par tirgus ekonomikas darbības pamatprincipiem mikro- un makroekonomiskajā līmenī, par valsts ekonomiskās politikas mērķiem un instrumentiem, kā arī par mūsdienu pasaules ekonomikas attīstību.
 • Lietišķā etiķete2Apgūt zināšanas un prasmes, kas veido korektas savstarpējās attiecības, palīdz veicināt sadarbības stabilitāti, kā arī attīstīt lietišķo vidi uzņēmumā. Apgūt lietišķās etiķetes pamatnostādnes un starptautisko pieklājības normu pamatjautājumus.
 • Lietvedība, lietišķā korespondence un arhivēšana2Kursa mērķis - apgūt teorētiskās un prkatiskās zināšanas par lietvedību un dokumentu noformēšanas un arhivēšanas iemaņas. Kursa rezultāts - studenti prot veidot un kārtot ar profesionālo darbību saistīto dokumentāciju; prot sagatavot lietišķās un sevišķās sarakstes dokumentus, piešķirot tiem juridisko spēku.
 • Loģistika2Sniegt zināšanas par produkcijas vadīšanas sistēmu no ražotāja līdz patērētājam; par piegādes, materiālu plūsmu, uzkrājumu un noieta vadību; transporta un noliktavu darba organizāciju.
 • Politoloģija2Studiju kursā tiek skaidroti galvenie politoloģiskie jēdzieni un kategorijas, tiek analizēti politiskie procesi, politiskās sistēmas struktūras un procesi, kā arī apskatīta Latvijas politiskā struktūra un politiskā ētika.
 • Projektu sagatavošana un vadīšana2Kurss sniedz teorētiskās zināšanas un attīsta praktiskās iemaņas projektu vadīšanā - kādēļ nepieciešama projektu vadīšana, kas ir projekts, kā to pareizi uzsākt, kā definēt projekta fāzes, kā veidot projekta gaitas plānu, priekšstatu par projekta īstenošanas paņēmieniem, kā veidot projekta komandu, kā veiksmīgi uzraudzīt un noslēgt projektu. Studiju kursā paredzēts integrēt iepriekšējos studiju kursos iegūtās zināšanas, attīstīt patstāvīgā darba iemaņas, nostiprināt prasmi strādāt grupā, novērtējot tās dinamiku un darba efektu, apgūt un izprast informācijas izmantošanu plānošanā, attīstīt spēju pieņemt lēmumus, tos pamatot un aizstāvēt.
 • Socioloģija2Skaidrota socioloģijas būtība un pamatjēdzieni, analizētas sabiedrības funkcionēšanas likumsakarības - pētīti sociālie kopumi, to struktūra, savstarpējās attiecības, funkcijas un indivīdu sociālās dzīves faktori, kā arī aplūkotas mūsdienu socioloģiskās teorijas, lai pilnveidotu izpratni par dažādu sabiedriskās dzīves sfēru attīstības perspektīvām un pārvaldes iespējām.
 • Statistika2Kursa mērķis. Sniegt studentiem priekšstatu par statistiku un statistiskajiem rādītājiem un prasmes izmantot statistiskos rādītājus un metodes uzņēmumā notiekošo procesu izpētei un ietekmēšanai.
 • Uzņēmējdarbība2Uzņēmējdarbība apskatīta, sākot no idejas par uzņēmējdarbības uzsākšanu un mērķu izvirzīšanu, nepieciešamo resursu noteikšanu un beidzot ar uzņēmējdarbības rezultātu plānošanu, vērtēšanu un uzņēmuma reģistrēšanu.
 • Vadzinības, 1. daļa2Studējošie apgūst vadzinības (menedžmenta) teorijas pamatjēdzienus, noskaidro organizācijas būtību, analizē menedžmenta galvenās funkcijas un to lomu uzņēmumā.
 • Vadzinības, 2.daļa2Studējošie apgūst vadzinības (menedžmenta) teorijas pamatjēdzienus, noskaidro organizācijas būtību, analizē menedžmenta galvenās funkcijas un to lomu uzņēmumā.

Mārketings un komercdarbība

Kursa nosaukums Kredītpunkti
 • Makroekonomika3Kursa mērķis: turpināt veidot ekonomiskās domāšanas pamatus, palīdzēt izprast visas tautsaimniecības kopējo darbību, valsts ekonomiskās politikas būtību un pasaules ekonomikas attīstības likumsakarības.
 • Mikroekonomika3Kursa mērķis: veidot studentiem ekonomiskās domāšanas pamatus, radīt izpratni par tirgus ekonomikas darbības pamatprincipiem un tirgus dalībnieku rīcību, izskaidrot galvenos jēdzienus un likumsakarības mikroekonomikas līmenī.
 • Mārketinga plānošana un reklāma2Tālmācības kursa saturs: 1. Mārketinga plānošanas process un tirgus pozīcijas analīze. 2. Mārketinga stratēģiju izvēle. 3. Zīmola vērtības celšanas stratēģija. 4. Konkurences stratēģijas. Un citas tēmas.
 • Mārketings, 1.daļa2Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar mārketinga pamatjēdzieniem, mārketinga metodēm un modeļiem, palīdzēt analizēt dažādas tirgus situācijas, veikt tirgus pētījumus, novērtēt konkurences situācijas un konkurentus, veidot preču sortimentus un izstrādāt produkta marku. Tēmu apraksti: 1. Mārketings un tā loma komercdarbības organizēšanā. 2. Mārketinga iekšējā un ārējā vide. 3. Mārketinga procesa organizēšana uzņēmumā. Un citas tēmas.
 • Mārketings, 2.daļa2Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar mārketinga pamatjēdzieniem, mārketinga metodēm un modeļiem, palīdzēt analizēt dažādas tirgus situācijas, veikt tirgus pētījumus, novērtēt konkurences situācijas un konkurentus, veidot preču sortimentus un izstrādāt produkta marku. Tēmu apraksti: 1. Pakalpojumu un preču mārketinga atšķirības. 2. Produkti un to analīze. 3. Pakalpojumu galaprodukta analīze. Un citas tēmas.
 • Profesionāla klientu apkalpošana2Studiju kursa “Profesionāla klientu apkalpošana” mērķis ir veicināt studējošo izpratni par profesionālas klientu apkalpošanas lomu uzņēmuma kopējā attīstībā un uzņēmuma tēla veidošanā, veidojot darba iemaņas veiksmīgu darījumu sarunu plānošanā un vadīšanā. Studiju saturs palīdz studējošajiem izprast pārdošanas darba būtību un organizācijas pamatprincipus, procesa vadības posmus, kā arī apzināties galvenos klientu apkalpošanas procesa kvalitāti ietekmējošos faktorus un savu lomu procesa kvalitātes nodrošināšanā. Šis kurss ikvienam studējošajam palīdzēs prasmīgi veidot un vadīt darījuma sarunas ar klientiem, veidojot ilgtermiņa sadarbību.
 • Pārdošanas vadība2Kursa mērķis. Veidot topošajiem speciālistiem darba iemaņas veiksmīgu darījumu sarunu plānošanā un vadīšanā. Radīt izpratni par personāla motivēšanas svarīgumu un atlases nepieciešamajiem kritērijiem. Izprast pārdošanas darba būtību un organizācijas pamatprincipus, procesa vadības posmus un rezultātu kontroli. Izprast, cik lielā mērā pārdošanas vadību var veicināt pozitīvi veidota darba kolektīva saskarsme. Veidot sapratni par personāla regulāras apmācības nepieciešamību un darba kontroles veikšanu kā stimulējošu faktoru.
 • Starptautiskā tirdzniecība2Kursa mērķis: sniegt studentiem daudzpusīgas zināšanas par starptautisko tirdzniecību, balstoties dažādu teoriju apskatos un empīriskās pieredzes aprakstos no dažādu ekonomisko subjektu viedokļa – ņemot vērā gan valsts intereses starptautiskajā tirdzniecībā, gan uzņēmējdarbības specifiku.

Psihologija un personālvadība

Kursa nosaukums Kredītpunkti
 • Cilvēkresursu vadība, 1.daļa2Studiju kursā sniegtas zināšanas par personāla vadības būtību, mērķiem, uzdevumiem. Tiek apskatīta sociālo aspektu un psiholoģisko aspektu nozīme cilvēkresursu vadībā, kā arī sniegtas zināšanas personāla komplektēšanas un vadīšanas teorētiskos un praktisko pamatos.
 • Cilvēkresursu vadība, 2.daļa2Sniegt zināšanas par par personāla vadības būtību, mērķiem, uzdevumiem, funkcijām atbilstoši organizācijas lielumam un darbības ilgumam un attīstīt izpratni par sistēmisku, saskaņotu, un mērķorientētu pieeju cilvēkresursu pārvaldībai, ņemot vērā cilvēkresursu vadības sociālos un psiholoģiskos aspektus.
 • Organizāciju psiholoģija, 1. daļa2Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par organizāciju psiholoģijas pamatiem un zināšanu praktisku izmantošanu organizācijās darbinieku motivēšanā, iesaistīšanās darbā veicināšanā, psihosociālo risku pārvaldīšanā, organizācijas kultūras vadīšanā. Tēmu apraksti: 1. Organizāciju psiholoģija un tās praktiskā izmantošana. 2. Personāla atlase. 3. Darba motivācija. Un citas tēmas.
 • Organizāciju psiholoģija, 2. daļa2Kursa mērķis ir iepazīstināt studējošos ar organizāciju psiholoģijas pamatiem. Kursā studējošie gūst priekšstatu par organizāciju psiholoģijas zināšanu praktisko izmantošanu tādās sfērās kā personāla atlase, darba motivācija, darbs komandā, lēmumu pieņemšana grupā, konfliktu risināšana, stresa pārvarēšana u. c. Studējošie apgūst iemaņas patstāvīgi identificēt un risināt psiholoģiska rakstura problēmas darba vietā. Tēmu apraksti: 1. Organizācijas kultūra. 2. Organizācijas kultūras veidošanās, pastāvēšana un nostiprināšana. 3. Darba dzīves kvalitātes uzlabošanas projekti organizācijās. Un citas tēmas.
 • Psiholoģijas pamati2Kursa mērķis ir iepazīstināt studējošos ar psiholoģijas zinātnes pamatatziņām. Tajā studējošie gūs priekšstatu par to, kā cilvēks izzina pasauli, kas nosaka viņa izturēšanos, un kā šīs zināšanas izmantot praktiski, strādājot kopā un vadot kolektīvu. Studējošie apgūs iemaņas izmantot dažādus psihotehniskos paņēmienus ikdienas dzīvē.
 • Saskarsmes psiholoģija, 1. daļa2Padziļināt izpratni par saskarsmes likumsakarībām, starppersonu mijiedarbību veidošanās mehānismiem, pilnveidojot zināšanas par efektīviem saskarsmes paņēmieniem, par cilvēka EGO pozīcijām un sociālajām lomām, radīt izpratni par konfliktu cēloņiem, veidiem un to risināšanas ceļiem.
 • Saskarsmes psiholoģija, 2.daļa2Pilnveidot zināšanas par efektīviem saskarsmes veidiem un paņēmieniem profesionālajā darbā, nostiprinot izpratni par saskarsmes likumsakarībām, starppersonu mijiedarbību ietekmējošiem individuāliem un grupu faktoriem, attīstot prasmi pārvaldīt saskarsmes situāciju un personīgās izpausmes situācijā.
 • Sociālā psiholoģija, 1.daļā2Kurss sniedz vispārīgu priekšstatu par sociālās psiholoģijas pamatjautājumiem – cilvēka personības izpratni un tās mijattiecībām ar sociumu.
 • Sociālā psiholoģija, 2.daļa2Kurss sniedz zināšanas un palīdz izprast cilvēka personību, vajadzības un motivāciju, stereotipus un aizspriedumus, grupu veidošanās mehānismus un procesus grupā, starppersonu konfliktus un konfliktus grupās.

Grāmatvedība un finanses

Kursa nosaukums Kredītpunkti
 • Finanses un kredīts2Kursa mērķis: palīdzēt studentiem izzināt un apgūt daudzveidīgo finanšu un finanšu attiecību būtību, to praktiskās izpausmes veidus. Noskaidrot, kā finanses ienāk katra cilvēka dzīvē, kā finanses nodrošina tautsaimniecības nozaru un atsevišķu komercsabiedrību tālāku attīstību, kā finanses palīdz nodrošināt visas sabiedrības vajadzību apmierināšanu.
 • Finanšu analīze un plānošana2Finanšu plānošanas un analīzes studiju kurss palīdz noskaidrot uzņēmējdarbības finanšu analīzes būtību, zināt tās mērķus un uzdevumus, metodes un paņēmienus. Zināt un prast analizēt uzņēmuma ražošanas un finansiālās darbības rādītājus, novērtēt tos, izstrādāt pasākumu plānu to uzlabošanai. Izprast kapitāla struktūru ietekmējošos faktorus, prast aprēķināt kapitāla cenu. Prast novērtēt pamatkapitāla un peļņas veidošanos, dividenžu un amortizācijas politiku.
 • Finanšu grāmatvedība, 1. daļa2Kursa mērķis ir palīdzēt studentiem apgūt grāmatvedības pamatus, iekārtot uzņēmuma līdzekļus un to veidošanās avotus, saimniecisko procesu un to finansiālo rezultātu uzskaiti, ievērojot uzskaites pamatprincipus un spēkā esošos normatīvos aktus.
 • Finanšu grāmatvedība, 2. daļa2Palīdzēt studentiem iepazīties ar uzņēmuma līdzekļu un līdzekļu finansēšanas avotu uzskaites un novērtēšanas galvenajiem principiem gan teorētiski, gan praktiski, apskatot piemērus un risinot patstāvīgus uzdevumus.
 • Finanšu matemātika2Dot izpratni par finanšu darījumu – kredītu, līzingu, darbību ar vērtspapīriem un investīciju būtību, to darbības matemātisko pamatu, trenēt praktiskas iemaņas finanšu darījumu rādītāju aprēķināšanā, salīdzināt dažādu darījumu izdevīgumu, iemācīties izmantot aprēķiniem Excel programmas iespējas, praktiski plānot savu un sava uzņēmuma finansiālo labklājību. Studiju kurss nostiprina un papildina matemātiskās zināšanas, lai atvieglotu tālāko speciālo priekšmetu apguvi, prognozētu un risinātu konkrētu ekonomisko problēmu.
 • Grāmatvedības pamati2Kursa mērķis ir palīdzēt studentiem apgūt grāmatvedības pamatus, iekārtot uzņēmuma līdzekļu un to veidošanās avotu uzskaites reģistrus, saimniecisko procesu un to finansiālo rezultātu uzskaiti, ievērojot uzskaites pamatprincipus un spēkā esošos normatīvos aktus.
 • Nodokļi un nodevas2Sniegt studentiem zināšanas par Latvijas Republikā funkcionējošo nodokļu sistēmu, nodokļu un nodevu veidiem, apgūt to piemērošanas un aprēķināšanas kārtību. Iepazīstoties ar studiju materiālu, studējošie iegūst zināšanas par nodokļu maksātāju pienākumiem, tiesībām un atbildību, nodokļu administrācijas pienākumiem un atbildību, izvērtē Latvijas Republikas atsevišķu nodokļu maksātājus, ar nodokli apliekamo objektu, piemērojamos atvieglojumus vai atlaides, likmes, aprēķināšanas metodiku, ieturēšanas un maksāšanas kārtību.
 • Vadības grāmatvedība, 1. daļa2Šī priekšmeta izzināšana un apguve dod iespēju izsekot visu ar ražošanu saistīto izmaksu uzskaitei, datu analīzei un dažādu paņēmienu pašizmaksas kalkulācijai, kas ir pamats kā piedāvājuma, tā arī noieta plānošanai, t.i., piemērošanās uzņēmumam izdevīgam tirgum.
 • Vadības grāmatvedība, 2. daļa2Sniegt studentiem priekšstatu par produkta pašizmaksas veidošanos un iespējamām kalkulācijas sistēmām, palīdzēt izvērtēt, kāda informācija ir svarīga uzņēmuma vadībai lēmumu pieņemšanas procesā. Iemācīt izstrādāt uzņēmuma kopējo budžetu un analizēt tā informāciju.

Jurisprudence un tiesību zinātne

Kursa nosaukums Kredītpunkti
 • Administratīvās tiesības un process, 1.daļa2Kursa ietvaros tiek sniegtas zināšanas par administratīvajām tiesībām un administratīvo procesu, šo tiesību nozaru lomu valsts pārvaldes procesā, kā arī administratīvo tiesību un procesa lomu cilvēku aizsardzībā.
 • Administratīvās tiesības un process, 2.daļa2Kursa ietvaros tiek sniegtas zināšanas par administratīvajām tiesībām un administratīvo procesu, šo tiesību nozaru lomu valsts pārvaldes procesā, kā arī administratīvo tiesību un procesa lomu cilvēku aizsardzībā.
 • Audits un saimnieciskās darbības analīze2Kursa mērķis ir palīdzēt izprast audita un saimnieciskās analīzes nozīmi uzņēmējdarbībā. Izprast dažādu kontroles veidu metodes un paņēmienus, izvēlēties sev un situācijai piemērotākos, pieņemt pareizus lēmumus uzņēmuma sekmīgas darbības veicināšanai.
 • Civilprocess3Sniedz zināšanas par civilprocesa priekšmetu, principiem, formu un procesuāli tiesiskām attiecībām, iepazīstina studējošos ar civilprocesa vispārīgiem noteikumiem, prasību un neprasību tiesvedībā, izpildu procesu.
 • Civiltiesības. Lietu tiesības.3Kursā tiek sniegtas zināšanas par valdījumu un īpašuma tiesībām, reālnastām, ķīlas tiesībām, hipotēku uz nekustamo īpašumu u.c. lietu tiesiskajiem aspektiem un šo tiesību aizsardzību.
 • Civiltiesības. Saistību tiesības.3Kurss sniedz ieskatu par Saistību tiesību būtību, veido izpratni par darījumiem, līgumiem, prasījumiem un to nozīmi un pielietojumu komercdarbībā.
 • Civiltiesības. Vispārējā daļa.1Kurss palīdz iegūt zināšanas un izpratni par romiešu tiesisko sistēmu, romiešu civiltiesību ietekmi un pārņemšanu Latvijā, civiltiesību avotiem, attiecību dalībniekiem un objektiem, kā arī civilo tiesību realizēšanu un aizsardzību.
 • Eiropas Savienības tiesības3Eiropas Savienības tiesībām studenti apgūs pamatzināšanas par Eiropas Savienības tiesību sistēmu, tās izveides vēsturi, tiesību aktu veidiem, institūcijām, tiesību aktu izdošanas procesiem, īpašajiem ES tiesību principiem un izpratni par to piemērošanu, kā arī izvērtēs ES tiesību pārkāpumu novēršanas tiesvedību.
 • Komercdarbības un finanšu likumdošana2Kursa mērķis ir iepazīstināt ar normatīvo aktu kopumu, kas tieši vai netieši regulē civiltiesiskās attiecības, nodarbojoties ar komerciālo darbību. Iepazīstoties ar studiju materiālu studējošie iegūst zināšanas par komercdarbībā sastopamajām pārvaldes formām, komercdarbībā iesaistīto personu atbildību attiecībā pret trešajām personām. Studiju materiālā iekļautā informācija noderīga gan praktiķiem, gan teorētiķiem.
 • Konstitucionālās tiesības2Kursa ietvaros studējošie gūst izpratni par konstitucionālajiem pamatprincipiem, konstitucionālās iekārtas attīstību, varas institūcijām Latvijas Republikā, kā arī Ārvalstu konstitucionālo tiesību sistēmu kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm, politisko režīmu veidiem.
 • Krimināltiesības2Sniedz zināšanas un izpratni par Latvijas valsts krimināltiesībām un kriminālprocesa tiesībām, noziedzīgu nodarījumu sastāva kvalificēšanas apstākļiem un izmeklēšanas nosacījumiem. Attīsta prasmi veikt loģiski un juridiski pamatotu noziedzīgu nodarījumu analīzi, izteikt spriedumus.
 • Latvijas valsts un tiesību vēsture3Studējošie iegūst zināšanas un izpratni par tiesību izcelšanos un ģenēzi ārvalstīs un Latvijā. Kursa ietvaros iespējams gūt priekšstatu par sabiedrisko attiecību attīstības ietekmi uz tiesību evolūciju Latvijā, par Rietumeiropas, Krievijas un citu reģiona valstu ietekmi uz Latvijas tiesību sistēmas vēsturisko attīstību. Studiju kursā tiek raksturotas nozīmīgāko tiesību nozaru raksturīgās tiesību normas, salīdzinot tās ar attiecīgām normām citu valstu tiesībās.
 • Tiesību aizsardzības iestādes2Studiju kursā tiek aplūkota tiesību aizsardzības iestāžu loma valsts mehānismā, sniegtas zināšanas par tiesībsargājošo iestāžu sistēmas darbību, savstarpējo mijiedarbību saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.
 • Tiesību analīze un juridisko tekstu rakstīšana2Studējošais iegūst prasmes atrast piemērojamās tiesību normas, noteikt būtiskos faktus, noteikt tiesiskās sekas, apgūst juridisko tekstu rakstīšanas specifiku, strukturēt un juridiski korekti noformēt dsžāda veida dokumentus, tiesību aktu projektus un līgumus.
 • Tiesību zinības2Kursa mērķis. Izprast tiesību būtību, to iedalījumu un uzbūvi, kā arī valsts lomu tiesību piemērošanā. Piedāvātais kurss dod iespēju studējošajiem iepazīties ar valsts tiesību sistēmas uzbūvi, aplūkot galvenās tiesību nozares, to saturu un to regulētās sabiedriskās attiecības, papildināt zināšanas dažādu juridiska rakstura problēmu atrisināšanā un tiesību piemērošanā.
 • Valsts un tiesību teorija3Sniedz zināšanas par jurisprudenci, tās pamatjēdzieniem, tiesību sistēmām, tiesību funkcijām, tiesību avotiem, tiesību normām, to hierarhiju un citiem ar tiesībām saistītiem vispārīgiem jautājumiem, kā arī veicina studentu juridiskās domāšanas attīstīšanos.
 • Ģimenes un mantojuma tiesības3Studiju kursā studējošie tiek iepazīstināti ar ģimenes tiesisko attiecību procesiem, vacāku un bērnu savstarpējiem pienākumiem un tiesībām, kā arī mantojuma tiesību vispārīgiem noteikumiem, amatprincipiem un veidiem.

Tūrisms un viesmīlības serviss

Kursa nosaukums Kredītpunkti
 • Aktīvais un lauku tūrisms2Kursa mērķis: izprast aktīvā tūrisma specifiku un iemācīties organizēt ar aktīvo tūrismu saistītus un nesaistītus tūrisma komerciālus pasākumus; izveidot studentos izpratni par lauku teritorijās pieejamo resursu izmantošanu lauku tūrisma produktu veidošanā un prasmes izvērtēt lauku tūrisma attīstības ekonomiskās, sociālās un vides ietekmes.
 • Starptautiskais tūrisms un viesnīcu bizness2Kursa mērķis: sniegt zināšanas par starptautiskā tūrisma un viesnīcu biznesa specifiku, viesnīcu produktiem, riska faktoriem un viesmīlības būtību. Tālmācības kursa tēmas: 1. Starptautiskais tūrisms un tā pakalpojumu sniedzēji; 2. Viesnīcu biznesa un produkta īpatnības; 3. Ceļojuma galamērķa izvēles ietekmējošie faktori. Un citas tēmas.
 • Tūrisma biznesa pamati2Kursa mērķis. Apgūt tūrisma biznesa pamatus no vēstures līdz mūsdienu darba organizācijas principiem tūrisma uzņēmumā. Studiju kurss palīdzēs apgūt tūrisma industrijas jēdzienus, tūrisma veidus, tūrisma produktu un resursus, infrastruktūru, tūrisma biznesa darbības ētikas principus un pārzināt ekonomiskos, sociālos, kultūras un vides faktorus tūrismā, apgūt iemaņas noteikt tūrisma pakalpojumu kvalitāti, ievērot likumdošanas un normatīvo aktu prasības tūrisma nozarē.
 • Tūrisma un viesmīlības uzņēmējdarbība2Kursa mērķis. Apgūt tūrisma un viesmīlības uzņēmumu komercdarbības jēdzienus, specifiku, iespējamās formas. Prast novērtēt biznesa idejas, uzņēmumu ārējo un iekšējo vidi, mērķtirgu, resursus, pārvaldes formas. Izprast stratēģiskās plānošanas nozīmi un uzņēmuma dzīves cikla stadijas. Prast definēt uzņēmējdarbības mērķus, vīziju un misiju. Attīstīt prasmi izstrādāt viesnīcas produktu, noteikt personāla vadīšanas uzdevumus. Pārzināt galvenās viesnīcu dienestu darbības jomas. Izprast pakalpojumu īpatnības, plānot pārdošanas apjomus un izmaksas. Apgūt zināšanas tūrisma produkta un pakalpojumu reklāmas un pārdošanas veicināšanas plānošanā.
 • Viesnīcu uzņemšanas dienesta darba organizācija2Kursa mērķis. Sniegt izpratni, zināšanas un prasmes viesu uzņemšanas dienestu darbībā, to uzdevumos un funkcijās, norēķinu sistēmās, to izmantošanā, viesmīlības pakalpojumu pārdošanā, kā arī rezervēšanas procedūrās.
 • Ēdināšanas serviss, 1. daļa2Kursa mērķis. Apgūt zināšanas par restorāna biznesa pamatiem, plānošanu, darba organizāciju, vadīšanu. Apgūt praktiskās iemaņas ēdināšanas uzņēmumu plānošanā. Tālmācības kursa tēmas: 1. Ēdināšanas uzņēmuma koncepcija; 2. Mārketinga pētījumi restorānu biznesā; 3. Ēdināšanas uzņēmuma projektēšana. Un citas tēmas.
 • Ēdināšanas serviss, 2. daļa2Kursa mērķis. Apgūt teorētiskās un praktiskās iemaņas viesu apkalpošanā, kas nepieciešamas ēdināšanas uzņēmumā. Kursa sekmīgai apguvei nepieciešamas elementārās uzvedības kultūras, valodas un kustību iemaņas, kā arī priekšzināšanas ēdienu gatavošanas tehnoloģijā un pārtikas produktu sanitārijā, higiēnā un kontroles problēmās. Apgūt zināšanas par viesmīļa-bārmeņa profesijas pamatiem. Apgūt praktiskās iemaņas viesu apkalpošanā ēdināšanas uzņēmumos. Izmantot teorētiskos pamatus praksē, organizēt bārmeņa-viesmīļa darbu, risināt ražošanas uzdevumus, izstrādāt un noformēt dokumentāciju.

Valodu tālmācības kursi

Kursa nosaukums Kredītpunkti
 • Biznesa angļu valoda, 1.daļā2Sniedz zināšanas un izpratni par Latvijas valsts krimināltiesībām un kriminālprocesa tiesībām, noziedzīgu nodarījumu sastāva kvalificēšanas apstākļiem un izmeklēšanas nosacījumiem. Attīsta prasmi veikt loģiski un juridiski pamatotu noziedzīgu nodarījumu analīzi, izteikt spriedumus.
 • Biznesa angļu valoda, 2.daļa2Sniedz zināšanas un izpratni par Latvijas valsts krimināltiesībām un kriminālprocesa tiesībām, noziedzīgu nodarījumu sastāva kvalificēšanas apstākļiem un izmeklēšanas nosacījumiem. Attīsta prasmi veikt loģiski un juridiski pamatotu noziedzīgu nodarījumu analīzi, izteikt spriedumus.
 • Biznesa krievu valoda, 1.daļa2Padziļināt izpratni par krievu valodu kā sistēmu, dot iespēju gan teorētiski, gan praktiski apgūt zināšanas un prasmes, kas ļautu sekmīgi un efektīvi risināt gan ar privāto, gan darba dzīvi saistītos jautājumus krievu valodā dažādās situācijās un adekvāti reaģēt uz situācijas maiņu.
 • Biznesa krievu valoda, 2.daļa2Padziļināt izpratni par krievu valodu kā sistēmu, dot iespēju gan teorētiski, gan praktiski apgūt zināšanas un prasmes, kas ļautu sekmīgi un efektīvi risināt gan ar privāto, gan darba dzīvi saistītos jautājumus krievu valodā dažādās situācijās un adekvāti reaģēt uz situācijas maiņu.
 • Latviešu valodas kultūras jautājumi2Kursa mērķis: pilnveidot topošajiem speciālistiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas vispārīgās valodniecības, latviešu valodas vēstures, leksikas un frazeoloģijas, valodas kultūras kā zinātnes nozares pamatjautājumos; pilnveidot prasmes lietot mutvārdu un rakstu valodu atbilstoši literārās valodas normām, runas situācijai un mērķim, kā arī palīdzēt izprast latviešu valodu kā vienotu sistēmu.
 • Lietišķā vācu valoda, 1 daļa2Kursa mērķi. Apgūstot šo kursu, studenti gūs zināšanas un prasmes, lai darbotos noteiktās ikdienas situācijās. Pirmajā daļā ir iekļauti sadzīviski temati (piemēram, iepirkšanās, vizīte pie ārsta, informācijas iegūšana un sniegšana u. c.). Lasot, komentējot, analizējot, tulkojot un veicot citus leksiskus uzdevumus, strādājot pa pāriem un grupās, studenti apgūst ne vien profesionālo leksiku, bet arī iemaņas izteikt un diskutēt par dažādām problēmām un parādībām.
 • Lietišķā vācu valoda, 2. daļa2Kursa mērķi. Apgūstot šo kursu, studenti gūs zināšanas un prasmes, kas viņiem ļaus sekmīgi darboties lietišķās, darījumu kārtošanas situācijās. Lasot, komentējot, analizējot, tulkojot un veicot citus leksiskus uzdevumus, strādājot pa pāriem un grupās, studenti apgūst ne vien profesionālo leksiku, bet arī iemaņas izteikt un diskutēt par dažādām problēmām un parādībām.

Citi tālmācības kursi

Kursa nosaukums Kredītpunkti
 • Pasaules kultūras vēsture, 1. daļa2Kursa mērķis: palīdzēt apgūt un papildināt zināšanas pasaules kultūras vēsturē un izmantot tās personības pilnveidē, savstarpējā saskarsmē ar citiem. Talmācības kursa tēmas: pasaules kultūras vēstures jēdziens, jēdziena “kultūra” divas izpausmes, kultūras definīcija; cilvēces rītausma, pirmās kultūras zīmes, senākās materiālās liecības par cilvēku; akmens laikmeta māksla; Tuvo Austrumu senā kultūra. Un citas tēmas.
 • Pasaules kultūras vēsture, 2. daļa2Kursa mērķis: palīdzēt apgūt un papildināt zināšanas pasaules kultūras vēsturē un izmantot tās personības pilnveidē, savstarpējā saskarsmē ar citiem. Talmācības kursa tēmas: Viduslaiku kultūra, viduslaiku kultūras izpausmes Bizantijā un Rietumeiropā; Renesanses kultūra, renesanses jēdziens un renesanses cilvēks kā jauna tipa domātājs; XVII gadsimta kultūra, kontreformācija, baroka stila izveidošanās; XVIII gadsimta pirmās puses kultūra. Rokoko stils. Un citas tēmas.

Atvērtajā koledžā var pieteikties jebkurš interesents, kas ir ieguvis vidējo izglītību un vēlas apgūt kādu no piedāvātajiem studiju priekšmetiem. Apgūstot kādu no kursiem un nokārtojot pārbaudes darbu, tiek izsniegta apliecība ar iegūtajiem kredītpunktiem, kas kursa klausītājam ļauj ieskaitīt šo studiju priekšmetu, turpinot studijas jebkurā Latvijas augstskolā.

Samaksa par studiju priekšmetu ir atkarīga no kredītpunktu skaita.

Studiju kursu saraksts

Uzņemšana turpinās! Reģistrējies bez maksas un Sāc studēt Martā!
Izvēlne
>