Biznesa uzsākšana un Praktiskā grāmatvedība

Biznesa uzsākšana un Praktiskā grāmatvedība

Piesakies mācībām ar ESF atbalstu!

Biznesa vadības koledža sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 8.4.1.0/16/I/001) ietvaros aicina pieteikties kādā no divām profesionālās pilnveides programmām. Pieteikšanās notiek līdz 22. oktobrim.

Informācija par pieteikšanos https://macibaspieaugusajiem.lv/ka-notiek-pieteiksanas

Biznesa vadības koledža ESF projekta ietvaros piedāvā apgūt divas profesionālās pilnveides programmas:

BIZNESA UZSĀKŠANA

Praktiskas iemaņas savas uzņēmējdarbības uzsākšanai būs Jūsu lielākais ieguvums, pabeidzot profesionālās pilnveides programmu “Biznesa uzsākšana” Programma ir veidota, balstoties uz Biznesa vadības koledžas ilggadējo pieredzi studējošo sagatavošanai reālai dzīvesdarbībai. Programmas apguves laikā kopā ar mācībspēkiem tiek attīstīta jūsu biznesa ideja, izmantojot biznesa modeļa kanvu izveidots biznesa uzsākšanas un finanšu vadības modelis, un jūsu spēkiem radīts produkta/pakalpojuma prototips.

Sasniedzamie rezultāti:

 1. apgūt nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences uzņēmējdarbības uzsākšanai saskaņā ar esošo normatīvo regulējumu;
 2. izvērtēt dažādu biznesa ideju potenciālu un validēt vienu biznesa ideju, izmantojot biznesa modeļa kanvu, turpmākai attīstībai uzņēmējdarbībā;
 3. izstrādāt konkrētas uzņēmējdarbības idejas biznesa plānu, izvēlēties atbilstošu uzņēmējdarbības formu un to pamatot;
 4. izveidot produkta/pakalpojuma prototipu un veikt prototipa pārdošanas mēģinājumus, balstoties uz izstrādātu mārketinga plānu;
 5. izstrādāt jaunradītā uzņēmuma budžeta plānu un veikt turpmāko darbību prioritizēšanu veiksmīgas uzņēmējdarbības īstenošanai;
 6. uzsākt jaunradītā uzņēmuma plānošanas, vadīšanas un organizēšanas procesus.

Programmas materiālu izstrādē un īstenošanā piedalās pieredzējuši speciālisti:
Signe Enkuzena, sekmīga pieredze vadošos amatos 20 gadu garumā, šobrīd Biznesa vadības koledžas direktore, doktora grāds vadības zinātnēs
Dārta Akmens – vairāku sekmīgu pieaugušo izglītības projektu vadītāja, apvienotais Eiropas maģistra grāds mūžizglītības vadībā un politikā
Madara Māra Irbe, aktīvi darbojas un vada dažādus vietējas un starptautiskas nozīmes projektus, kas saistīti ar izglītības procesa veicināšanu uzņēmējdarbībā tai skaitā arī jaunuzņēmumu radīšanu, maģistra grāds sociālajās zinātnēs.
Elīna Miķelsone, dažādu projektu un ideju autore un līdzautore, šobrīd darbojas kā inovāciju un projektu menedžere, ideju fitnesa trenere un uzņēmēja, doktora grāds vadības zinātnēs
Kaspars Salenieks, pēdējo 4 gadu laikā darbojas Biznesa vadības koledžā un studentiem ir palīdzējis īstenot ap 20 sekmīgu biznesa ideju, paralēli darbojas uzņēmumā AS Emergen par IT projektu vadītāju, bakalaura grāds finanšu inženierijā
Iveta Dembovska, 25 gadu pētnieciskā un praktiskā pieredze mārketinga, šobrīd piedalās pašvaldību pasūtījumu pētījumu īstenošanā, kas saistīti ar tūrisma uzņēmumu pakalpojumu kvalitātes novērtēšanu un pilsētu/novadu mārketinga stratēģiju izstrādi, konsultē uzņēmumus mārketinga jautājumos, sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā.

PRAKTISKĀ GRĀMATVEDĪBA (BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM)

Izpratne par grāmatvedības pamatprocesiem un pamatprasmes grāmatvedības veikšanai mikro, mazajos un vidējos uzņēmumos būs jūsu ieguvums, apgūstot Biznesa vadības koledžas piedāvāto programmu “Praktiskā grāmatvedība (bez priekšzināšanām). Programmas mācībspēki – praktizējoši grāmatveži un finanšu vadītāji.

Sasniedzamie rezultāti:

 1. pielietot grāmatvedības plānu;
 2. sašķirot attaisnojuma dokumentus atbilstoši darījuma būtībai, sistematizēt tos;
 3. novērtēt uzņēmuma saimnieciskos darījumus, lai iegrāmatotu uzņēmuma prasības vai saistības;
 4. reģistrēt uzņēmuma pamatlīdzekļus un inventāru un aprēķināt tiem nolietojumu;
 5. reģistrēt uzņēmuma pamatmateriālus un krājumus un norakstīt to izlietojumu;
 6. aprēķināt darba algu, atvaļinājuma naudu un slimības naudas aprēķinu un ieturēt nodokļus no tiem;
 7. sagatavot inventarizācijas sarakstus uzņēmuma materiālo vērtību inventarizēšanai un salīdzināšanas aktus uzņēmuma sadarbības partneriem savstarpējo darījumu salīdzināšanai;
 8. sagatavot uzņēmuma bilanci;
 9. izprast uzņēmuma materiālo, personāla un finanšu resursu izmantošanu un īpašuma saglabāšanu;
 10. sagatavot informāciju organizācijas vadībai saimnieciska rakstura lēmumu pieņemšanai;
 11. nodrošināt finanšu pārskatu lietotājus ar patiesu un pilnīgu informāciju par uzņēmuma saistībām, saimnieciskās darbības rezultātiem un finanšu stāvokli;
 12. pareizi aprēķināt nodokļus.

Augstāk minētos rezultātus palīdz sasniegt profesionāli pasniedzēji, kuriem ir ievērojama pieredze finanšu vadībā un grāmatvedībā:
Rita Vanaga, 20 gadu pieredze galvenās grāmatvedes un finansistes, kā arī sekmīgi vada apmācības jauno grāmatvežu sagatavošanai vai kompetences paaugstināšanai, darbojas Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijā, sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā
Lāsma Balceraite, ilggadēja pieredze grāmatvežu apmācībās, regulāri papildina savas zināšanas dažādos kursos un semināros, Biznesa vadības koledžas pasniedzēja, sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē

22/09/2020

Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne