BVK Projekta aktualitātes decembrī

Pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide
BVK īsteno ESF projektu Nr. 8.2.3.0.18/A/005 «Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide» īstenošanu.

Atbilstoši projekta darba programmai, projekta vadības komanda, iesaistot dažādas ieinteresētās puses (pasniedzējus, studentus, absolventus, darba devējus) ir izstrādājusi detalizētu pārmaiņu vadības un īstenošanas plānu studiju programmu piedāvājuma modernizācijai. Plāns ir nodots salīdzinošā izvērtējuma veikšanai starptautiskam ekspertam – Tamperes Universitātes profesorei Rebekai Bodenai, kurai ir plaša pieredze pārmaiņu vadībā, kā arī projektu izvērtēšanā.

Biznesa vadības koledžas projekta aktualitātes decembrī

 

Attēlā: Projekta vadības komanda iepazīstina Biznesa vadības koledžas direktori Signi Enkuzenu ar izstrādāto pārmaiņu vadības plānu.

27/12/2018

Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne