BVK projekta aktualitātes 2020. gada jūnijā

Pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide

BVK īsteno ESF projektu Nr. 8.2.3.0.18/A/005 «Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide».

Projekta aktivitātes strauji tuvojas noslēgumam. Visā tā laikā būtisku ieguldījumu savlaicīgā un kvalitatīvā plānoto aktivitāšu norisē ir snieguši pārmaiņu aģenti:

Ruta Stabiņa

Rutas vadībā notika BVK E-studiju vides un satura audits un uzlabošana, balstoties uz starptautiski atzītiem standartiem, kā arī studiju programmu satura pilnveide atbilstoši nozares vajadzībām. Tagad BVK studenti darbojas sakārtotā, strukturētā Moodle vidē ar moderniem mācību rīkiem un materiāliem;

Margrieta Ulmane

nodrošināja BVK pārvaldības modeļa pilnveidi atbilstoši EFQM Izcilības modelim, un starptautiska audita rezultātā BVK pārliecinoši ieguva EFQM Izcilības modeļa sertifikātu “Committed to Excellence”.  Šajā procesā lielu atbalstu sniedza arī BVK lektore Dārta Akmens;

Ingus Strūbergs

izstrādā un ievieš jaunu Izglītības procesu administrēšanas sistēmu, kas atvieglos darbu gan BVK studentiem, gan personālam. Sistēmu plānots pabeigt tuvākajos mēnešos, lai tā varētu sākt darboties līdz ar jaunā mācību gada sākumu;

Iveta Cīrule

nodrošināja virtuālā biznesa inkubatora izstrādi un ieviešanu. Virtuālais biznesa inkubators ir unikāla pieredze Latvijā, nodrošinot arī tālmācības studentiem iespēju saņemt palīdzību sava biznesa uzsākšanā.

Projekta operatīvo vadību visā tā laikā nodrošina projekta vadītāja Jana Roze, projekta vadītājas asistents Jānis Supe, kā arī grāmatvede Jolanta Bandere. Būtisku atbalstu projekta īstenošanā ir sniegusi BVK direktore Signe Enkuzena, kā arī Studiju atbalsta centra vadītāja Daiga Kalderauska. Projekta vadības grupa lepojas ar to, ka izdevās nodrošināt projekta īstenošanu atbilstoši plānam bez būtiskām nobīdēm, neskatoties arī uz Covid 19 pandēmijas ierobežojumiem.

Projekta vadības komanda saka paldies visiem iesaistītajiem par konstruktīvo un veiksmīgo sadarbību, kas visiem kopīgi ļauj sasniegt projekta mērķus, tādējādi nodrošinot jaunas iespējas BVK studentiem un pasniedzējiem.

BVK projekta aktualitātes 2020. gada jūnijā

30/06/2020

Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne