BVK projekta aktualitātes 2020. gada septembrī

Pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide

BVK īsteno ESF projektu Nr. 8.2.3.0.18/A/005 «Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide».

BVK projekta aktualitātes 2020. gada septembrī

Šodien svinam projekta noslēgumu un sasniegtos rezultātus!

“Esmu pateicīga saviem kolēģiem: projekta vadības grupai – grāmatvedei Jolantai Bandarei, projekta asistentam Jānim Supem; uzticamajiem sadarbības partneriem – pārmaiņu aģentiem (Ingum Strūbergam; Rutai Stabiņai, Ivetai Cīrulei, Margrietai Ulmanei); darba devēju pārstāvjiem – Dainim Locānam, Evai Selgai, Ievai Kalvei, Līnai Dzenei, Ingai Ozolai, Evitai Mackevičai par atbildīgo attieksmi pret pienākumiem, to, ka uz jums vienmēr varēja paļauties un neizmērojamu motivācijas devu pozitīvām pārmaiņām.

Īpašs paldies visam BVK kolektīvam: Signei Enkuzenai, Daigai Kalderauskai, Anetei Āzenai, Anitai Timrotai, Diānai Ievai Zommerei, Megijai Paškovai, Ievai Antonei, Aleksandram Jefimovam par uzticēšanos un pārmaiņu iedzīvināšanu koledžas darba ikdienā.

Kopā mēs 2 (divos) gados īstenojām:

  1. Koledžas pārvaldības modeļa pilnveidi: organizatoriskās, pārvaldības struktūras pilnveidi un kvalitātes vadības sistēmas pilnveidi atbilstoši EFQM Izcilības modelim.
  2. Izglītības procesu administrēšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, t.sk. Koledžas dalību Vienotajā datorizētās plaģiātisma kontroles sistēmā (VDPKS) nodrošināšanu.
  3. E-studiju vides, satura auditu un uzlabošanu, balstoties uz starptautiski atzītiem standartiem un studiju programmu satura pilnveidošanu atbilstoši nozares vajadzībām.
  4. Inovatīva studiju kursa e-vidē – “Virtuālais biznesa inkubators” izstrādi un ieviešanu.
  5. Koledžas vadības personāla kompetenču pilnveidi”

saka projekta vadītāja Jana Roze.

30/09/2020

Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne