BVK projekta aktualitātes aprīlī

Pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide

BVK īsteno ESF projektu Nr. 8.2.3.0.18/A/005 «Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide».

BVK struktūrvienību un amatu funkciju audits atbilstoši EFQM standartiem

Aprīlī ir īstenotas vairākas projekta aktivitātes atbilstoši plānam – turpinās BVK struktūrvienību un amatu funkciju, kā arī pārvaldības procesu ārējais audits un esošās kvalitātes vadības sistēmas audits atbilstoši EFQM standartiem, notiek darbs pie Izglītības procesu administrēšanas sistēmas ieviešanas.

E-studiju vides un satura audits

Aprīlī turpinās e-studiju vides un satura audits, balstoties uz starptautiski atzītiem standartiem, kuru veic starptautiski piesaistīta eksperte Ruta Stabiņa no Oregonas Universitātes Kanādā. Balstoties uz pirmajiem audita rezultātiem, ir izstrādāts plāns ekspertes sniegto rekomendāciju ieviešanai, lai uzlabotu e-studiju vides struktūru.

Tāpat notiek inovatīvā studiju kursa – Virtuālā biznesa inkubatora – veidošana, katru nedēļu tiek ierakstītas piesaistīto ekspertu videolekcijas atbilstoši plānam.

Biznesa vadības koledžas ESF projekta aktualitātes aprīlī

29/04/2019

Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne