BVK projekta aktualitātes decembrī

Pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide

BVK īsteno ESF projektu Nr. 8.2.3.0.18/A/005 «Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide».

Biznesa vadības koledža mērķtiecīgi pilnveidojot esošo kvalitātes vadību, kļuvusi ne tikai par Eiropas Kvalitātes vadības fonda – prestižas starptautiskas biedrības EFQM biedriem, bet arī ieguvusi EFQM Izcilības modeļa sertifikātu “Committed to Excellence”, kas apliecina koledžas nepārtraukto attīstību virzienā uz izcilību.


Biznesa vadības koledža ieguvusi Eiropas Kvalitātes vadības fonda Izcilības modeļa sertifikātu “Committed to Excellence”

Eiropas Kvalitātes fonda (EFQM) izstrādātais Izcilības modelis ir viens no efektīvākajiem instrumentiem, kas ir sevi pierādījis Eiropas organizāciju vidū, vairāk kā trīsdesmit gadus atbalstot organizācijas ceļā uz ilgtspējīgu izcilību. Modelis balstās uz deviņiem kritērijiem (Vadība, Politika un stratēģija, Procesi, Rezultāti attiecībā uz klientiem, darbiniekiem un sabiedrību, kā arī uzņēmuma darbības rādītāji), kas visaptveroši aplūko organizācijas darbību un tās ilgtspējīgu rezultātu sasniegšanu atbilstoši visu ieinteresēto pušu vajadzībām.

Koledža izvēlējusies attīstīt kvalitātes vadību atbilstoši EFQM Izcilības modelim, jo tas atbilst augstākās izglītības sektora kvalitātes vadības nodrošināšanas vajadzībām un koledžas stratēģiskās attīstības pamatnostādnēm Izcilības pieejā.

Atbilstoši EFQM Izcilības modelim koledžā pilnveidoti administratīvie procesi un atbilstošas dokumentācijas nodrošināšana, kā arī sekmēta studentu un darba tirgus vajadzībām atbilstoša studiju satura aktualizēšana un studiju procesa nodrošināšana. Koledža uzlabojusi sniegto pakalpojumu kvalitāti un paaugstinājusi savu darbības efektivitāti, tādējādi veicinot savu klientu lojalitāti un uzticību koledžas darbības rezultātiem.

27/12/2019

Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne