BVK projekta aktualitātes februārī

Pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide

BVK īsteno ESF projektu Nr. 8.2.3.0.18/A/005 «Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide».

Februārī ir notikušas vairākas projekta aktivitātes atbilstoši plānam:

  1. Ir uzsākts darbs pie EFQM Izcilības modeļa ieviešanas, kā rezultātā tiks pilnveidota BVK organizatoriskā, pārvaldības struktūra un kvalitātes vadības sistēma. Februārī ir uzsākts BVK struktūrvienību un amatu funkciju, kā arī pārvaldības procesu ārējais audits un esošās kvalitātes vadības sistēmas audits atbilstoši EFQM standartiem, kā arī notikusi komunikācija ar EFQM centrālo organizāciju Briselē;
  2. Ir izstrādāta Izglītības procesu administrēšanas sistēmas specifikācija;
  3. Ir uzsākts e-studiju vides un satura audits, balstoties uz starptautiski atzītiem standartiem. Auditu veic starptautiski atzīta eksperte Ruta Stabiņa no Oregonas Universitātes Kanādā;
  4. Lai organizētu paredzētās BVK vadības personāla apmācības, februārī uzsākta personāla vadības kompetenču novērtēšana mācību programmas pilnveidei.

BVK projekta aktualitātes janvārī

27/02/2019

Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne