BVK projekta aktualitātes janvārī

Pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide

BVK īsteno ESF projektu Nr. 8.2.3.0.18/A/005 «Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide».

Biznesa vadības koledža ir saņēmusi izstrādātā “Pārmaiņu vadības un īstenošanas plāna studiju programmu piedāvājuma modernizācijai” starptautiskā salīdzinošā izvērtējuma rezultātus. Izvērtējumu veica Tamperes Universitātes profesore Rebeka Bodena, kurai ir plaša pieredze pārmaiņu vadībā, kā arī projektu izvērtēšanā.

Profesore Rebeka Bodena ir sniegusi pozitīvu atzinumu par koledžas izstrādāto plānu. Profesore atzinumā norāda: “Šis ir labi izstrādāts pārmaiņu ieviešanas plāns, kas skaidri parāda vēlmi uzņemties risināt organizācijas izaicinājumus loģiskā un labi izplānotā veidā”. Profesore sniegusi arī atsevišķus ieteikumus, kā plānu uzlabot, šie ieteikumi iestrādāti plāna atjaunotajā versijā, uz kuru pamatojoties, tiks organizētas nākamās projekta aktivitātes.

BVK projekta aktualitātes janvārī

31/01/2019

Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne