BVK projekta aktualitātes jūlijā

Pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide

BVK īsteno ESF projektu Nr. 8.2.3.0.18/A/005 «Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide».

Jūlijā atbilstoši projekta plānam ir turpinājušās vairākas aktivitātes:

Noslēgts līgums par pretplaģiātisma sistēmas lietošanu

Jūlijā turpinās darbs arī pie izglītības procesu administrēšanas sistēmas izstrādes un ieviešanas. Ir parakstīts līgums ar Latvijas Universitāti par Biznesa vadības koledžas dalību Vienotajā datorizētajā plaģiātisma kontroles sistēmā. Tas nozīmē, ka no šī gada augsta visi BVK studentu noslēguma darbi tiks pievienoti šajā sistēmā, tādējādi mazinot plaģiātisma iespējas un veicinot akadēmisko godīgumu Latvijā.

Īstenots studiju programmu satura audits

  1. Notiek BVK kvalitātes vadības sistēmas pilnveide atbilstoši EFQM Izcilības modelim. Ir izstrādāta BVK Izcilības koncepcija – ceļvedis uz organizācijas izcilību, kas virza koledžu uz efektīvu darbību un attīstību;
  2. Turpinās darbs pie E-studiju vides un satura uzlabošanas. E-studiju vide ir padarīta lietotājam draudzīga un pieejamāka – pielāgots e-studiju vides izskats, ieviesti vienoti e-studiju vides izskata standarti visos studiju kursos;
  3. Tiek īstenots studiju programmu satura audits un salāgošana ar studiju programmas sasniedzamajiem rezultātiem, profesijas standarta, Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra (LKI) un Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras (EKI) noteiktajiem sasniedzamajiem studiju rezultātiem. Auditu veic ārējie eksperti, profesionālo organizāciju pārstāvji.

 
BVK un ESF izglītības projekta Nr. 8.2.3.0.18/A/005 aktualitātes jūlijā

30/07/2019

Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne