BVK projekta aktualitātes jūnijā

Pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide

BVK īsteno ESF projektu Nr. 8.2.3.0.18/A/005 «Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide».

Vadības sistēmas pilnveide atbilstoši EFQM Izcilības modelim

Jūnijā atbilstoši projekta plānam ir turpinājušās vairākas aktivitātes – notiek BVK kvalitātes vadības sistēmas pilnveide atbilstoši EFQM Izcilības modelim, turpinās izglītības procesu administrēšanas sistēmas ieviešana, kā arī notiek darbs pie E-studiju vides un satura uzlabošanas (studiju vide tiek pielāgota un pārveidota atbilstoši audita rezultātiem).

Turpinās darbs arī pie inovatīvā studiju kursa e-vidē

Turpinās darbs arī pie inovatīvā studiju kursa e-vidē – Virtuālā biznesa inkubatora – veidošanas. BVK ir saņēmusi starptautiskās ekspertes Rebekas Bodenas (Rebecca Boden) veikto izvērtējumu par inovatīvā studiju kursa – Virtuālā biznesa inkubatora – izveidošanu. Atzinumā eksperte secina, ka “biznesa inkubatora veidotāji vairāk nekā veiksmīgi ir izpildījuši visus uzdevumus, lai sekmīgi sāktu biznesa inkubatora darbību”. Eksperte īpašu uzsver pārmaiņu aģentes ieguldījumu virtuālā biznesa inkubatora profesionālā izveidē, kā arī uzteic plašo piesaistīto ekspertu loku. Atzinumā eksperte sniegusi arī ieteikumus, kā nākotnē būtu iespējams uzlabot virtuālā biznesa inkubatora darbību. Plānots, ka BVK Virtuālais biznesa inkubators sāks darboties 2019./2020. mācību gadā.
Pagājušajā nedēļā Virtuālā biznesa inkubatora izstrādātāja Iveta Cīrule iepazīstināja eksperti ar izveidoto inkubatoru un tā dokumentāciju, šobrīd tiek gaidīts ekspertes atzinums.

BVK un ESF izglītības projekta Nr. 8.2.3.0.18/A/005 aktualitātes jūnijā

20/06/2019

Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne