BVK projekta aktualitātes maijā

Pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide

BVK īsteno ESF projektu Nr. 8.2.3.0.18/A/005 «Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide».

Kvalitātes pārvaldības principu definēšana

Maijā ir īstenotas vairākas projekta aktivitātes atbilstoši plānam – notiek darbs pie Kvalitātes pārvaldības principu definēšana vienotā izcilības koncepcijā un pie Izglītības procesu administrēšanas sistēmas ieviešanas.

Pamatojoties uz starptautiski atzītās ekspertes Rutas Stabiņas (Oregonas Universitāte) veikto auditu, tiek veikti uzlabojumi e-studiju vides struktūrā. Uzlabojumu mērķis ir padarīt e-studiju vidi studentiem ērtāku un draudzīgāku, lai uzlabotos studentu mācību sasniegumi.

Virtuālā biznesa inkubatora starptautiskais izvērtējums

Maijā notiek arī inovatīvā studiju kursa – Virtuālā biznesa inkubatora – veidošana. Ir sagatavots un izveidots Virtuālā biznesa inkubatora saturs e-studiju vidē. Šobrīd notiek Virtuālā biznesa inkubatora starptautiskais izvērtējums, ko veic eksperte Rebeka Bodena (Rebecca Boden) no Tamperes Universitātes Somijā.

Pagājušajā nedēļā Virtuālā biznesa inkubatora izstrādātāja Iveta Cīrule iepazīstināja eksperti ar izveidoto inkubatoru un tā dokumentāciju, šobrīd tiek gaidīts ekspertes atzinums.

BVK projekta aktualitātes maijā

30/05/2019

Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne