BVK projekta aktualitātes martā

Pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide

BVK īsteno ESF projektu Nr. 8.2.3.0.18/A/005 «Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide».

Martā ir īstenotas vairākas projekta aktivitātes atbilstoši plānam:

  1. Notiek BVK struktūrvienību un amatu funkciju, kā arī pārvaldības procesu ārējais audits un esošās kvalitātes vadības sistēmas audits atbilstoši EFQM standartiem.
  2. Notiek darbs pie Izglītības procesu administrēšanas sistēmas ieviešanas: veikta datu apmaiņas (datu imports, eksports, tiešsaistes datu sinhronizācija) ar citām datu apstrādes sistēmām – VIIS, CSP IS, Vienotā datorizētā plaģiātisma kontroles sistēma, e-studiju vide Moodle, u.c.) procesu aprakstu izstrāde.
  3. Notiek e-studiju vides un satura audits, balstoties uz starptautiski atzītiem standartiem. Auditu veic starptautiski atzīta eksperte Ruta Stabiņa no Oregonas Universitātes Kanādā.
  4. Uzsākta inovatīvā studiju kursa – Virtuālā biznesa inkubatora veidošana, ir piesaistīti lektori videolekciju ierakstīšanai.

Notiek e-studiju vides un satura audits, balstoties uz starptautiski atzītiem standartiem.

29/03/2019

Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne