BVK projekta aktualitātes oktobrī

Pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide

BVK īsteno ESF projektu Nr. 8.2.3.0.18/A/005 «Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide».

Klientu attiecību vadības standarts

2019. gada oktobrī projekta ietvaros ieviesti trīs apakšprojekti:

  1. Izstrādāts un ieviests “Klientu attiecību vadības standarts”;
  2. Izstrādāts darba izpildes rādītāju ietvars visiem amatiem;
  3. Pilnveidoti Koledžas pārvaldības procesi.

Tāpat saskaņā ar projekta plānu oktobrī turpinājās darbs pie izglītības procesu administrēšanas sistēmas izstrādes un ieviešanas, kā arī saņemtas pārmaiņu aģenta rekomendācijas studiju kursu satura uzlabošanai e-mācību vidē Moodle, balstoties uz starptautiski atzītiem standartiem.

Klientu attiecību vadības standarts augstskolā

31/10/2019

Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne