BVK projekta aktualitātes septembrī

Pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide

BVK īsteno ESF projektu Nr. 8.2.3.0.18/A/005 «Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide».

LEAN izmantošanas iespējas koledžas darbā

Saskaņā ar projekta plānu septembrī turpinās apmācības Biznesa vadības koledžas vadības personāla kompetenču paaugstināšanai. 04.09.2019. koledžas valdes priekšsēdētājs Jānis Stabiņš, direktore Signe Enkuzena, direktora vietniece studiju darbā Jana Roze, kā arī Tiesību zinātņu studiju virziena vadītājs Jānis Supe LEAN ekspertes Ingas Ozolas vadībā apguva zināšanas par LEAN izmantošanas iespējām koledžas darba efektivitātes paaugstināšanā.

Apmācību laikā tika analizēti koledžas studiju atbalsta nodrošināšanas procesi un sagatavots plāns ar konkrētām aktivitātēm šo procesu uzlabošanai. 27.09.2019. iesākās mācības par Kvalitātes vadības sistēmu un tās iedzīvināšanu uzņēmuma dzīvē pie SIA “DynamicUniversity” vadītājas, EFQM Izcilības konsultējošas ekspertes Līnas Dzenes.

Tāpat septembrī turpinājās darbs pie EFQM Izcilības modeļa ieviešanas un studiju kursu struktūras un satura audita atbilstoši starptautiskajiem e-studiju kursu kvalitātes standartiem.

BVK projekta aktualitātes septembrī

30/09/2019

Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne