ORGANIZĀCIJAS UN INDIVĪDA DZĪVES KVALITĀTE DIGITĀLAJĀ LAIKMETĀ

Starptautiskā zinātniski praktiskā TIEŠSAISTES konference/
International ONLINE conference of applied sciences

 

“ORGANIZĀCIJAS UN INDIVĪDA DZĪVES KVALITĀTE DIGITĀLAJĀ LAIKMETĀ”
“LIFE QUALITY OF ORGANISATIONS AND INDIVIDUALS IN THE DIGITAL AGE”

 

2021. gada 24., 26. aprīlī / April 24, 26 2021

Biznesa vadības koledžas, Rīga, Alberta iela 13

College of Business Administration, Alberta Street 13, Riga

Spied šeit, lai iepazītos ar konferences programmu.


Starptautiskā zinātniski praktiskā TIEŠSAISTES konference

 


KONFERENCES PROGRAMMA | THE AGENDA OF THE CONFERENCE

24. aprīlis | April 24
Konferences plenārsēde | Plenary session
10:00-12:30

10:00-10:10 Konferences atklāšana | Opening of the Conference
PhD SIGNE ENKUZENA, BVK direktore | Director of the CBA
10:10-10:30 Ieguvēji un zaudētāji pandēmijas laikā: globālais līdzsvars un perspektīvas | Winners and losers in times of Corona: global balance and perspectives (angļu valodā | in English)
PhD LEONARDO PATACCINI, pētnieks Trinitijas koledžā Dublinā un Latvijas Universitātē| Research Fellow at the Trinity College Dublin and University of Latvia
10:30-10:50 Lietu interneta un attālinātā darba loma dzīves kvalitātē | The role of Internet of Things (IoT) and remote working in quality of life (angļu valodā | in English)
PhD, MBA ANDREAS KARAOULANIS, 5 grāmatu autors, profesors, vadībzinātņu profesionālis ar 25 gadu pieredzi | Author of 5 books, professor, management professional with 25 years of experience
10:50-11:10 Valodu mācīšanās maiņa ar izkliedētu komandu palīdzību |Changing the world of language learning with a distributed team (angļu valodā | in English)
NISS JONAS CARLSSON, Zviedrijas uzņēmuma Språkkraft priekšsēdētājs| Chairman of Språkkraft
11:10-11:30 Kā labāk dzirdēt, redzēt, saprast, sajust attālināti | How to hear, see, understand and feel better remotely (in Latvian)
Mg.art. VALDIS PAVLOVSKIS, aktieris, režisors, RISEBA lektors | Actor, director, lecturer at RISEBA University
11:30-11:50 Pozitīvais resurss biznesa līderu izlasē, sakarība starp dzīvesspēku, pašefektivitāti un viedumu | Positive resource in the selection of business leaders, the relationship between vitality, self-efficiency and intelligence (in Latvian)
Dr. GUNA SVENCE, LU profesore, BVK pasniedzēja | Professor at University of Latvia, lecturer at the CBA
Mg.psych. VINETA GRĪVZA, psiholoģe | Psychologist
11:50-12:10 Mediācija jeb trešās puses spēks konflikta vairošanā vai mazināšanā | Mediation or the power of a third party to increase or decrease a conflict (in Latvian)
Mg.sc.soc. LELDE KĀPIŅA, sertificēta mediatore, psihoterapeite, supervizore, BVK pasniedzēja | Certified mediator, psychotherapist, supervisor, lecturer at the CBA
12:10-12:30 Ieguldītāju aizsardzība | Protection of investors (in Latvian)
PhD cand., Mg.iur. TATJANA JUKNA, Atbilstības vadītāja Bilderlings Pay Ltd. (UK), Rīgas Stradiņa Universitātes pasniedzēja | Head of Compliance at Bilderlings Pay Ltd. (UK), lecturer at Riga Stradins University

Spied šeit, lai iepazītos ar konferences sesiju prezentācijām


24. aprīlis | April 24
Konferences sesijas | Parallel sessions
12:45-14:15Atbilstoši sesijas tematam konferences dalībnieki uzstājas ar prezentācijām.
Katra uzstāšanās līdz 10 min. Prezentācijas iesūtīt sesijas moderatoram līdz 2021.gada 20. aprīlim ieskaitot uz moderatora e-pastu.
According to the session themes, the conference participants will present their topics.
The length of each presentation is up to 10 min. Presentations should be submitted to the session moderator by 20 April 2021 to the moderators’ e-mail.

 

Uzņēmējdarbība un loģistika | Business and logistics

Moderatori | Moderators: Dainis Locāns, Alisa Lāce

dainis.locans@bvk.lv

Vadība un cilvēkresursi | Management and human resources

Moderators | Moderator: Evija Ūpe, Liene Vīduša

evija.upe@bvk.lv

Tiesiskie aspekti | Legal issues

Moderators | Moderator: Jānis Supe

janis.supe@bvk.lv

Mārketings un pārdošana | Marketing and sales

Moderators | Moderator: Gustavs Kreicbergs

gustavs.kreicbergs@bvk.lv

Grāmatvedība un finanses | Accounting and finances

Moderators | Moderator: Rita Vanaga

rita.vanaga@bvk.lv


Moderators informēs dalībniekus par sesijas norisi līdz 2021.gada 23.aprīlim / Participants will be informed about the session schedule till 23 April 2021 by the session moderator

RAKSTUS KONFERENCES RAKSTU KRĀJUMAM IESŪTĪT LĪDZ 07.07.2021. UZ janis.supe@bvk.lv. RAKSTA PRASĪBAS TIKS IZSŪTĪTAS, TIKLĪDZ PIETEIKSIETIES

ARTICLES FOR THE CONFERENCE PROCEEDINGS SHOULD BE SUBMITTED BY 07.07.2021 TO janis.supe@bvk.lv. THE REQUIREMENTS FOR THE ARTICLE WILL BE SENT UPON YOUR APPLY

26. aprīlis | 26 April
Darbsemināri | Workshops
18:00-19:30

Konferences laikā 26. aprīlī dalībniekiem būs iespēja pieteikties vienā no darbsemināriem. Detalizēta informācija par pieteikšanos konferences norises laikā.
Participants will be able to apply for one of the two workshops on April 26. Detailed information will follow during the conference.

 

PĒTERIS URTĀNS, ergoterapeits, “RigaBrain” smadzeņu treniņu centra vadītājs
Darbseminārs: VAI MAN IR LABA SMADZEŅU DARBĪBA? | DO I HAVE A GOOD BRAIN FUNCTION?

Smadzenes ir sarežģīts un darbīgs orgāns, kura darba kapacitāte nosaka mūsu spējas darīt, darīt labāk, darīt ātrāk. Bet kas īsti ir tas stāvoklis, kad smadzenes optimālā stāvoklī un kā tur nonākt? Kā nespiest pa daudz un kā vadīt šo orgānu – instrumentu? Par to un vēl vairāk seminārā.

The brain is a complex and functional organ whose work capacity determines our ability to do, to do better, to do faster. But what exactly is the condition when the brain is in optimal condition and how to get there? How not to push too much and how to control this organ – an instrument? About this and more in the seminar.

Lektors: PĒTERIS URTĀNS, ergoterapeits, “RigaBrain” smadzeņu treniņu centra vadītājs | Occupational therapist, head of RigaBrain brain training centre.


VLADIMIRS IVANOVS, Agile Koučs un Treneris, sniedz Agile transformāciju pakalpojumus un apmācības.
Darbseminārs: AGILE – METODE, DOMĀŠANAS VEIDS VAI KARGO KULTS? | AGILE – METHOD, WAY OF THINKING OR KARGO CULT?

Par Agile un Scrum runā daudz, bet kas tie tādi ir? Interaktīva semināra laikā tiksim skaidrībā ne tikai ar to, kā lietas pareizi nosaukt, bet arī kāds no tā visa ir labums un ko katrs no mums varētu praktizēt ikdienā.
Esiet gatavi diskutēt mazajās grupās, ka arī dalīties ar savu pieredzi un pārdomām.

There is a lot of talk about Agile and Scrum, but what are they? During the interactive seminar, we will find out not only how to name things correctly, but also some of the benefits and what each of us could practice on a daily basis.
Be prepared to discuss in small groups and to share your experiences and thoughts.

Lektors: VLADIMIRS IVANOVS, Agile Koučs un Treneris, sniedz Agile transformāciju pakalpojumus un apmācības. Klientu starpā ir apdrošināšanas, IT, telekomunikāciju, mazumtirdzniecības,
ražošanas kompānijas un pat naftas gigants “British Petroleum” | Agile Coach, provides Agile transformation services and training. Customers include insurance, IT, telecommunications, retail,
production companies and even the oil giant British Petroleum.

12/04/2021

Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne