Pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide

Pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide

Biznesa vadības koledža saņem Eiropas Komisijas atbalstu pārvaldes un studiju programmu kvalitātes pilnveidei

BVK un CFLA noslēdz līgumu par ESF projekta Nr. 8.2.3.0.18/A/005 «Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide» īstenošanu.

Projekta ietvaros ir paredzēts īstenot kompleksu darbību kopumu, kas balstās uz starptautiski atzītu metožu pielietošanu un labās prakses pārņemšanu, kas ļaus sekmīgi nodrošināt inovācijas koledžas pārvaldībā un studiju programmu saturā, tehniskajā izpildījumā – norāda projekta vadītāja, BVK direktora vietniece studiju darbā Jana Roze.

Projekta mērķis: pilnveidot BVK pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitāti, ieviešot kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši Eiropas Kvalitātes vadības fonda izcilības modelim («EFQM Izcilības modelis»), izglītības procesu administrēšanas sistēmu, veicot e-studiju vides uzlabošanu atbilstoši starptautiski atzītiem standartiem, studiju satura pielāgošanu darba tirgus vajadzībām un vadības personāla kompetenču paaugstināšanu.

Galvenās darbības:

 1. Koledžas pārvaldības modeļa pilnveide: organizatoriskās, pārvaldības struktūras pilnveide un kvalitātes vadības sistēmas ieviešana atbilstoši EFQM Izcilības modelim;
 2. Izglītības procesu administrēšanas sistēmas izstrāde un ieviešana;
 3. Koledžas dalības Vienotajā datorizētās plaģiātisma kontroles sistēmā (VDPKS) nodrošināšana;
 4. E-studiju vides, satura audits un uzlabošana, balstoties uz starptautiski atzītiem standartiem;
 5. Studiju programmu satura pilnveide atbilstoši nozares vajadzībām;
 6. Inovatīva studiju kursa e-vidē – virtuālā biznesa inkubatora izstrāde un ieviešana studiju programmu īstenošanas kontekstā;
 7. Koledžas vadības personāla kompetenču pilnveide.

Projekta īstenošanas ilgums ir 24 mēneši: no 2018. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 30. septembrim.

Projekta kopējais finansējums ir 150000,00 eiro. Projektu finansēs no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (85%) un valsts budžeta (15%) līdzekļiem. Tā īstenošana sniegs būtisku ieguldījumu BVK stratēģiskā mērķa 2018.-2024. sasniegšanai – kļūt par pirmās izvēles Tālmācības koledžu Latvijā, tai skaitā Latvijas emigrējošajiem iedzīvotājiem, piedāvājot iegūt kvalitatīvu augstāko profesionālo izglītību, radīt iespēju sekmīgi atgriezties un/vai integrēties Latvijas darba tirgū.

Plānotie rezultāti:

 1. Pilnveidota BVK organizatoriskā, pārvaldības struktūra un kvalitātes vadības sistēma atbilstoši EFQM Izcilības modelim;
 2. Izstrādāta un ieviesta Izglītības procesu administrēšanas sistēma, t.sk. nodrošināta koledžas dalība Vienotajā datorizētās plaģiātisma kontroles sistēmā;
 3. Īstenots e-studiju vides, satura audits un uzlabošana, balstoties uz starptautiski atzītiem standartiem, t.sk. pilnveidots studiju programmu saturs atbilstoši nozares vajadzībām;
 4. Izstrādāts un studiju programmās integrēts inovatīvs studiju kurss «Virtuālais biznesa inkubators»;
 5. Paaugstinātas BVK vadības personāla kompetences administratīvās efektivitātes, kvalitātes vadības un finanšu vadības jomās.

Projekta idejas autori uz izstrādātāji – BVK direktora vietniece studiju darbā Jana Roze un Studiju programmas «Tiesību zinātnes» vadītājs Jānis Supe pasakās visiem BVK kolēģiem, Studējošo pašpārvaldei un sadarbības partneriem par iesaisti projekta darba programmas izstrādē:

 • Biznesa vadības koledžas direktoram Jānim Stabiņam;
 • Biznesa vadības koledžas studiju virziena «Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība» vadītājai Signei Enkuzenai;
 • Attiecīgās jomas vietējiem un ārvalstu, tehnoloģiju ekspertiem – projekta pārmaiņu aģentiem: Dārtai Akmens, Ingusam Strūbergam, Rutai Stabiņai, Ivetai Cīrulei;
 • Biznesa vadības koledžas Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētājai Amandai Sirmajai;
 • Nozaru padomes “Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšana (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība, komerczinības) – UD NEP, priekšsēdētājai un Latvijas Profesionālo sekretāru un biroja vadītāju asociācijas prezidentei Ievai Kalvei;
 • Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētājai Evai Selga;
 • Latvijas profesionālo sekretāru un biroja vadītāju asociācijas prezidentei Ievai Kalvei;
 • Latvijas Biznesa konsultantu asociācijas valdes loceklim Dainim Locānam.

23/10/2018

Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne